• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Godne Życie
    KRS 0000139088

Fundacja Godne Życie została założona w 2002 r. przez Państwa Irenę i Lechosława Juszczyków oraz Marka Cupiała.
Powstała by pomagać rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a przede wszystkim otaczać opieką dzieci i młodzież ze środowisk potrzebujących wsparcia.
Fundacja zaspokaja i rozwija potrzeby poznawcze dziecka poprzez uczestnictwo w realizacji programu poszczególnych pracowni. Obecnie prowadzone są zajęcia w pracowniach: multimedialnej, wytwórczości drobnej, umiejętności społecznych, reedukacji oraz nowych: relaksacji i integracji, mechatroniki, krawieckiej, technicznej. Prowadzimy również kurs j. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz zajęcia logicznego myślenia.
Dziecko w relacjach z instruktorami i innymi dziećmi ma możliwość uczenia się reguł obowiązujących w społeczeństwie i korzystnych wzorców zachowań. Fundacja „Godne Życie” poprzez uczestnictwo w zajęciach, dostarcza dziecku wiedzy o nim samym, co z kolei wpływa na kształtowanie się ważnej cechy osobowości tj. poczucia własnej wartości oraz realnego oceniania własnych możliwości. Ponadto nasza placówka jest dla dziecka miejscem zaspokajania potrzeb uznania, akceptacji, przynależności do grupy oraz nawiązywania pierwszych związków emocjonalnych o innym znaczeniu niż w rodzinie.
Warunki materialne, w jakich wzrastają nasi podopieczni, ich sytuacja rodzinna rzutują na ich pozycję w szkole, na ich osiągnięcia w nauce i sposoby zachowywania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Determinują więc w pewnym stopniu start w życie społeczne.
Uczenie poszczególnych umiejętności i dobrych nawyków, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, to ważny cel działalności Fundacji. Po kilku latach pracy z uczestnikami zajęć wiemy, że nie jest to możliwe bez stworzenia im warunków bezpiecznych, stałych relacji z kadrą prowadzącą zajęcia. Dopiero wówczas, mając do niej zaufanie, dzieci zaczynają się otwierać i mówić stopniowo o swoich problemach rodzinnych, z których niejedne przekraczają miarę wytrzymałości ich młodego wieku.
Fundacja jako placówka wspierająca rodziców w wychowywaniu dzieci stwarza warunki niezbędne do ich wszechstronnego rozwoju, pomaga w przygotowaniu do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Przekazuje dziecku przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęcia i zabawy. Wyposaża młodego człowieka w bogaty bagaż norm i zasad postępowania pomocnych w codziennym życiu. Kształtuje zatem określone podstawy moralne.
Zajęcia w Fundacji ukierunkowane są na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń. Nie polega on na usuwaniu samych zagrożeń bo to jest praktycznie niemożliwe lecz na wzmocnieniu w dzieciach tego co czyni ich bardziej odpornym na zagrożenia.
Wszystkie działania naszej placówki przyczyniają się do lepszego samopoczucia młodzieży, otwarcia na świat pomimo trudności rodzinnych. Najważniejsze jest to by nasi podopieczni nosili w sercach jakiś cel, by ich życie nie było biernym trwaniem.
Obecnie prowadzimy zajęcia w 4 placówkach na terenie miasta:
- budynek WTZ, ul. Gwardii Ludowej 107
- budynek ZSO 2, ul. Prusa 3
- budynek ZST, ul. Królowej Jadwigi 12
- budynek ZHP, ul. Królowej Jadwigi 8

Fundacja prowadzi również poradnictwo prawne i psychologiczne.
Poradnictwo psychologiczne realizowane jest poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii. Obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną a także terapię. Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego a także zabezpieczenia społecznego.


Podstawowe zasady naszej działalności:

Nasza filozofia to dostarczanie nowoczesnych rozwiązań problemów wychowawczych, najbardziej zaawansowanych społecznie, niezawodnych usług idealnie dopasowanych do wymogów podopiecznych.

Nasz podstawowy cel to zawsze zadowolony podopieczny, najlepsze rozwiązanie wychowawcze, profesjonalizm bez względu na sytuację.

Nasza fachowość to ponad ośmioletnie doświadczenie, dziesiątki zrealizowanych projektów, najbardziej doświadczona kadra pracownicza.

Naszą wiedzą i informacjami służymy zawsze naszym wychowankom oraz osobom z zewnątrz potrzebującym pomocy.

Nasza odpowiedzialność za sprawy wychowawcze pozwala nam definiować nasze działania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.