• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat"
    KRS 0000145638

Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat" jest organizacją pozarządową, o charakterze niedochodowym, którego misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych.

Prowadzone działania:

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z terenu woj. podlaskiego.
Ośrodek działa w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Nasz ośrodek tworzy wraz z innymi podmiotami, ogólnokrajową Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw i zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ośrodku jest udzielana bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ośrodek zapewnia pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz zapewnia dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy.

Suwalskie Biuro Wolontariatu
Głównym celem Biura jest zachęcenie młodzieży i osób dorosłych do podejmowania bezinteresownej służby na rzecz innych, pomoc ludziom w trudnych sytuacjach oraz wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych i rozwijanie ich zainteresowań. Prowadzimy pośrednictwo pracy dla wolontariuszy, szkolenia, zajęcia w szkołach oraz organizujemy obchody Dnia Wolontariusza.

Działania strażnicze
Popularyzacja prawa do informacji publicznej, badania aspektów dostępu do informacji publicznej w praktyce, przejrzystość działań administracji, partycypacja społeczna. Publikacje, badania, strona www.jawnosc.pl, www.oswiadczeniamajatkowe.pl.

Biuro Poradnictwa Obywatelskiego
W ramach Biura zapewniamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bezpłatne doradztwo prawne i informacje o przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwienia sprawy i specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu, a także pomagamy w rozwiązaniu problemów prawnych i administracyjnych poprzez prowadzone bezpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy
W ramach Punktu udzielamy bezstronnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz wspieramy w rozwiązywaniu problemów. Poza tą działalnością upowszechniamy też wiedzę o przysługujących prawach poprzez udzielanie informacji, prowadzenie szkoleń, organizację prelekcji i wydawnictwo materiałów informacyjnych.

Lokalni Animatorzy Ekonomii Społecznej
Stworzenie warunków dla zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, a także rozwój i zwiększenie aktywności podmiotów wspierających rozwój ekonomii społecznej na terenie woj.. Podlaskiego. . Aby rozpropagować idee ekonomii społecznej prowadzimy specjalne warsztaty szkoleniowe, doradztwo oraz opracowujemy i wydajemy materiały.

Młodzieżowa Grupa Ratownicza
Prowadzimy działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyrobienie wśród dzieci nawyku kulturalnego oraz bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zmniejszenie ilości wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. W tym celu specjalnie przeszkoleni wolontariusze organizują pokazy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz służą pomocą przy obsłudze i organizacji różnego typu imprez.

Z Temidą na Ty
Celem programu jest upowszechnianiem świadomości prawnej i obywatelskiej oraz prewencyjne zapobieganiem przestępczości wśród młodzieży i osób dorosłych. W ramach tego organizujemy szkolenia dla nauczycieli i liderów organizacji pozarządowych; prowadzimy zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych; opracowujemy materiały informacyjne i edukacyjne. Zajmujemy się też upowszechnianiem praw człowieka i świadomości obywatelskiej na Białorusi.

Promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom
Podejmowane przez nas działania z zakresu profilaktyki służą promowaniu wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Prowadzimy zajęcia warsztatowe, happeningi, festyny prozdrowotne.

Inni - to także my
W ramach tego programu działamy na rzecz upowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z prawami człowieka, mniejszościami narodowymi i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Nasze działania to m.in..: organizacja Objazdowego Festiwalu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka "Prawa człowieka w filmie", wystaw fotograficznych, warsztatów, zajęć w szkołach, koncertów, konkursów oraz wydawnictwo publikacji.

Wymiana międzynarodowa
Celem lepszego poznania obywateli i organizacji z innych krajów, realizacji zadań społecznych oraz wymiany doświadczeń organizujemy warsztaty, obozy i seminaria z udziałem młodzieży i osób dorosłych z naszego regionu oraz innych krajów. Każde spotkanie poświęcone jest określonemu tematowi przewodniemu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.