• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości"
    KRS 0000145905

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję Przedszkoli.
2. Organizowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej, animowanie nowatorstwa pedagogicznego.
3. Współudział w podnoszenie poziomu świadczonych usług w Przedszkolach.
4. Popieranie i inicjowanie wszelkich form unowocześniania metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
5. Dążenie do rozwijania twórczych, indywidualnych osobowości dzieci a także ochrona praw dziecka.
6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
7. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą.
2. Działalność edukacyjną, a szczególnie:
a. organizowanie kursów, szkoleń, wykładów, prelekcji;
b. organizowanie konferencji, seminariów, narad;
3. Promocję Placówek oświatowo-wychowawczych:
a. wydawanie folderów, informatorów, tworzenie stron www, podręczników dla dzieci, poradników dla nauczycieli, biuletynów;
b. organizowanie akcji, przedsięwzięć, konkursów, olimpiad;
c. nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, pomoc w szkoleniu zagranicznym, na zasadzie zdobywania nowych, sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących tam.
4. Działania mające na celu reorganizację Przedszkoli funkcjonujących według zapotrzebowań rodziców.
5. Działania charytatywne i inne, takie jak:
a. współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom biednym;
b. współpraca z organami władzy samorządowej;
c. współpraca z organizacjami gospodarczymi;
d. działania integrujące ludzi ze środowiska nauczycieli wychowanie przedszkolnego.

Prowadzone działania
1. "PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI" - wolontariat w Filharmonii.
cele: Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
maj
2. "SPACERKIEM PO RZESZOWSKICH PRZEDSZKOLACH" - poznajmy się bliżej.
cele: Integracja dzieci, poznanie nowych form pracy, nawiązanie współpracy między placówkami.
maj
3. "OLIMPIADA SPORTU".
cele: Przyswajanie zdrowego stylu życia.
czerwiec
4. "PRZEGLĄD WIEDZY O RZESZOWIE" - współuczestnictwo w akcji o zasięgu ogólnopolskim ("Kapitan Muzyczka"), finał w Teatrze Maska.
cele: Poszerzenie wiedzy na temat naszego miasta wśród najmłodszych.
wrzesień
5. "TĘCZOWA ZABAWA" - przegląd twórczości dzieci.
cele: Dostarczenie dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym radości.
październik
6. "BAL CHARYTATYWNY".
cele: wsparcie finansowe placówek przedszkolnych chcących ubiegać się o znak jakości w edukacji - "ZIELONY CERTYFIKAT - przedszkole i szkoła przyjazne środowisku" lub Wczesnoszkolna Edukacja Językowa - YOUNG LEARNERS - ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli.
listopad
7. WIGILIA w Przedszkolu Nr 43 w Rzeszowie.
cele: Integracja środowiska przedszkolnego. Pomoc bezdomnym (Schronisko Brata Alberta).
grudzień
8. "RUCH DROGOWY"
cele: Unikanie zagrożeń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.