• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"
    KRS 0000160750

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1) organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub zbiorowych,
2) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym,
3) doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
4) pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postawy nakierowanej na działalność na rzecz osób starszych i samotnych,
5) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Zebrane środki przeznaczamy w całości na realizację naszych celów statutowych:

- stałą, bieżącą działalność, w tym m.in: spotkania indywidualne wolontariuszy z Podopiecznymi w domach lub odwiedziny w domach pomocy społecznej (stała, regularna działalność, co najmniej raz w tygodniu); różne formy aktywizacji grupowej; utrwalanie (nagrywanie) wspomnień osób starszych; projekty realizowane w partnerstwie z samorządami miast: „Aktywny Senior. Szczęśliwy Senior” w Poznaniu i Warszawie, warsztaty teatralne „Babcia aktorka” w Poznaniu; nieodpłatne konsultacje ze specjalistami dla osób 65+; archiwizacja wspomnień seniorów w Warszawie, pozyskiwanie darów (żywność, artykuły chemii gospodarczej, sprzęt RTV, wózki inwalidzkie i chodziki) i ich dystrybucja wśród Podopiecznych a także kwesty na rzecz naszego Stowarzyszenia; spotkania (w tym też lekcje wychowawcze w szkołach licealnych) nt. problematyki starzenia się społeczeństw, form wsparcia dla seniorów, wolontariatu).

- tzw. duże akcje, jak np.: spotkania świąteczne (wielkanocne i wigilijne), wyjazdy wakacyjne dla samotnych osób starszych, autorski projekt „mbU” pt. „wakacje jednego dnia”, obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (w tym też kampania kreowania pozytywnego wizerunku osób starszych STAROŚĆ też RADOŚĆ! Spokosenior.pl

Sprawiamy by życie seniorów stawało się lepsze. Integrujemy pokolenia.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” jest m.in. liderem ogólnopolskiej płaszczyzny „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!” oraz od 2007 roku przewodniczy pracom Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów w Warszawie.
W 2008 roku Stowarzyszenie brało czynny udział w pracach przy tworzeniu Strategii Społecznej Warszawy, a w 2009 liderowało pracom nad Programem „Warszawa przyjazna seniorom.”
Na przestrzeni kilku lat przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w wielu konsultacjach społecznych dokumentów społecznych różnego szczebla.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.