• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Droga
    KRS 0000161036

Prowadzone działania:

1. "I Ty możesz uratować komuś życie"
Program realizowany przez Grupę Ratownictwa "ProMedyk". Program ma na celu przekonanie ludzi, by nie bali się pomagać innym, że wystarczy podstawowa wiedza z zakresu pierwszej pomocy aby móc uratować czyjeś życie, a także zadbać o swoje bezpieczeństwo. Grupa realizuje również program: "Ratujemy życie w Twojej szkole" - jest on skierowany do wszystkich placówek oświatowych. Cele Grupy: - Propagowanie i szerzenie wiedzy z zakresu Pierwszej Pomocy - Pokazy podstawowej pierwszej pomocy w szkołach, świetlicach, festynach itp. - Zabezpieczenie imprez w stopniu podstawowej pomocy - Niesienie pomocy osobą poszkodowanym w wyniku wypadków

2. Godna Starość
Program pomocy "Godna starość" skierowany jest do osób starszych: chorych, ubogich i samotnych. Samotność w podeszłym wieku i bardzo nikłe dochody powodują, że ludzie zamiast zasłużenie cieszyć się emeryturą i odpoczywać martwią się o swój byt czekając z przerażeniem co przyniesie następny dzień. Dużą grupę seniorów stanowią osoby przewlekle bądź nieuleczalnie chore. Zakup podstawowych środków żywności, higieny osobistej lub środków czystości oraz leków niezbędnych przy różnych schorzeniach staje się problemem. Niejednokrotnie ludzie Ci stają przed dylematem jak podzielić skromną rentę bądź emeryturę i co jest pierwszoplanowym wydatkiem. Jest to bardzo upokarzające dla ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali. W momencie osiągnięcia sędziwego wieku niejednokrotnie żyją na skraju nędzy. Sytuacja z jaką mamy do czynienia jest tylko potwierdzeniem badań socjologicznych, że nasze społeczeństwo się starzeje i ubożeje.

3. Samotne macierzyństwo
Program pomocy "Samotne macierzyństwo" skierowany jest do matek samotnie wychowujących dzieci a także tych, które samotnie ponoszą ciężar utrzymywania formalnie pełnej rodziny. Zdarza się, iż samotne matki na skutek nieporozumień rodzinnych zostają opuszczone przez bliskich. Zmniejszenie zasiłków alimentacyjnych a także opóźnienia w wypłatach doprowadziły do stanu, że posiadane środki finansowe w całości trzeba przeznaczyć na zakup żywności pomijając inne wydatki typu środki czystości, ubrania czy przybory szkolne. Taki stan rzeczy powoduje powstanie zadłużeń w opłatach administracyjnych i energetycznych.

4. Bezdomność
Program "Bezdomność" jest realizowany we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemami bezdomności i prowadzącymi schroniska bądź noclegownie dla osób bezdomnych.

5. Dzieci Ulicy
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczne i aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Trudna sytuacja materialna oraz skutki kryzysów w rodzinie mają swoje odzwierciedlenie w zachowaniu dzieci i młodzieży. Istotnym problemem jest sytuacja na rynku pracy, która zmusza rodziców do pracy w różnych godzinach oraz dniach świątecznych, co powoduje brak odpowiedniego nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Dlatego konieczne staje się zapewnienie im miejsca oraz zagospodarowanie wolnego czasu tak aby ulica nie była ich najlepszym i jedynym środowiskiem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.