• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek"
    KRS 0000171673

Misja
Za priorytety swojej działalności uznaliśmy:
1) inicjowanie i prowadzenie form pomocy dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych a w szczególności: terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, profilaktykę zagrożeń patologią, działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i zagrożone patologią.

Organizacja prowadzi:
1) NDOREW zajmuje się obecnie edukacją 10 dzieci w wieku 6-12 lat ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju i upośledzeniem umysłowym;
2) Świetlicę Socjoterapeutyczną "Dziupla" realizującą zadania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne w odniesieniu do dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi, także młodzieży licealnej, aktywnie uczestniczących w działaniach wolontariackich;
3) Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Bratek" obejmujące edukacją i terapią dzieci od 2,5 r.ż. do podjęcia edukacji szkolnej.
3) działania edukacyjne o charakterze seminaryjno-warsztatowym w odniesieniu do rodziców i nauczycieli;
4) Realizując swoje działania na bieżąco współpracujemy z:
- Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nowielina
- Szczecińskim Stowarzyszeniem Pomocy Autystom
- Pomorskim Towarzystwem Logopedycznym
- Polskim Towarzystwem Psychologicznym
- Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wklp.
- Szczecińską Fundacją Talent-Postęp-Promocja
- Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych
- Krakowską Szkołą Psychoterapeutyczną i Psychoanalityczną
- dr W. Sokolukiem - specjalistą w zakresie seksuologii i psychoedukacji
5) wymianą doświadczeń i współpracą z placówkami i organizacjami o pokrewnej działalności z terenu całego kraju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.