• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "Jestem"
    KRS 0000184746

Celem stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego tj.:
- udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym umysłowo
- propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych pracodawców i środowisku lokalnym
- prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
- organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
- organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej
- tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
- tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych
- sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne
- prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych
- wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem umysłowym
- wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
- organizowanie kiermaszy, targów i wystaw
- organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych
- prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych
- poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.