1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie JESTEM
KRS 0000184746

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wspierać osoby niepełnosprawne i ich rodziny, towarzyszyć im, usprawniać.

Misją Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, kreowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie poprzez pokazywanie ich możliwości, osiągnięć na różnych płaszczyznach życia. Stowarzyszenie „JESTEM” jako organizacja lokalna i działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową z terenu miasta Płocka i okolic z powodzeniem realizuje swoją misję poprawy wizerunku  osób niepełnosprawnych  i zapewnia im  aktywne uczestniczenie w różnych sferach życia społecznego. Wpisało się wyraziście w świadomość społeczności lokalnej i władz miasta Płocka oraz władz powiatów.     

Realizując misję, Stowarzyszenie prowadzi:

1. Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej
w którym specjalistyczną pomoc (rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną), w ramach wczesnej interwencji, otrzymują dzieci niepełnosprawne od urodzenia do 8 roku życia. Ośrodek oferuje pomoc poprzez następujące formy:                                      

- obserwację dzieci przez specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant),
- wsparcie psychologiczne rodziców,
- indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem prowadzone przez terapeutów,
- zajęcia stymulujące pracę zmysłów w Sali Doświadczania Świata,                                                                                                            - zajęcia integracji sensorycznej

2. Warsztat Terapii Zajęciowej
w którym prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zajęcia odbywają się w trzech pracowniach: krawieckiej, rękodzieła, technik różnych, plastycznej.

3. Rehabilitację zawodową w ramach której prowadzone są praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Krótka historia:                                                                                                                                        

Stowarzyszenie „Jestem” powstało 28. XII. 1993r. Działa na terenie miasta Płocka i powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Swoją ofertę kieruje do osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami w każdym wieku.

Główne cele Stowarzyszenia to:                                                                                                                                                          - Pomoc rodzinom borykającym się z problemem niepełnosprawności.
- Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
- Wspomaganie rozwoju psychoruchowego małych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej.
- Propagowanie wizerunku osób niepełnosprawnych w mediach.
- Organizowanie imprez integracyjnych (bale karnawałowe, pikniki, rajdy, olimpiady sportowe)
- Prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy.
Stowarzyszenie, za szerzenie prospołecznych inicjatyw na rzecz osób dysfunkcyjnych zostało w 2009 r. uhonorowane przez Prezydenta Miasta Płocka prestiżowym tytułem „Godni Naśladowania”.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Większość środków pochodzących z 1% jest przekazywana rodzicom dzieci niepełnosprawnych - podopiecznych naszego stowarzyszenia do realizacji ich potrzeb. Pozostała część środków wykorzystana zostanie do modernizacji pomieszczeń przenaczonych do terapii, zakupu pomocy, zabawek do zajęć usprawniających, jako wkład własny do projektów (czyli wspomagania rozwoju małych dzieci), do funkcjonowania biura stowarzyszenia, opłaty za lokale.

 

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie w 1995 r. założyło pierwszyw Płocku Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W warsztatcie prowadzimy usprawnianie społeczne i zawodowe. Rehabilitacja zawodowa w WTZ prowadzona jest na dwóch płaszczyznach:

1. Rozwijanie motywacji i tempa pracy, podnoszenie sprawności manualnej, ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy, nabywanie umiejętności wykonywania prac plastycznych, krawieckich, dziewiarskich, obróbki drewna i szkła, ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania – realizowane w poszczególnych pracowniach

2. Przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez: praktyki zawodowe w firmach, treningi na terenie warsztatu, udział w szkoleniach dotyczących zatrudnienia organizowanych przez różne instytucje.

Rehabilitacja społeczna:

Uczestnicy biorą udział w imprezach organizowanych przez WTZ. Pod opieką instruktorów wychodzą do kina, teatru, restauracji. Biorą udział w różnych imprezach sportowych, kulturalnych i integracyjnych organizowanych na terenie miasta. Współorganizują uroczystości wewnątrz warsztatowe: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Mikołajki itp.

W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są następujące treningi:

· trening w zakresie czynności życia codziennego i gospodarstwa domowego (przyrządzanie posiłków, prace porządkowe w domu),

· spotkania społeczności WTZ, mające na celu rozwój umiejętności w zakresie odpowiedniego zachowania się i rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, ćwiczenia aktywności w sytuacjach społecznych, ćwiczenia w pełnieniu roli uczestnika WTZ i przyszłego pracownika,

· wsparcie psychologiczne,

· trening w zakresie samoobsługi i higieny osobistej,

· trening w zakresie wyglądu zewnętrznego,

· trening ekonomiczny

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Organem decydującym o procesie rehabilitacji jest Rada Programowa Warsztatu (kierownik, psycholog, instruktorzy). Jednak nic nie jest realizowane wbrew woli uczestników, ponieważ są traktowani jak osoby mające pełne prawo do decydowania o sobie i własnym życiu. Instruktorzy organizują pracę uczestników tak, by w pełni wykorzystać ich potencjał, zmotywować do jak największej samodzielności, z odpowiednią ilością wsparcia, ustalaną dla każdego indywidualnie. Uczestnicy poprzez terapię doskonalą umiejętności niezbędne w samodzielnym i aktywnym życiu w środowisku.  

W WTZ powstaje wiele ciekawych prac, które są sprzedawane na specjalnie zorganizowanych kiermaszach lub bezpośrednio na terenie placówki. Dochód uzyskany ze sprzedaży jest przeznaczany na cele integracyjne. 

WTZ przy Stowarzyszeniu „JESTEM” to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaspokajać potrzebę akceptacji, poczucia własnej wartości i użyteczności. Mogą także rozwijać się w sferze społecznej i odnaleźć swoje miejsce w życiu. Rehabilitacja realizowana w WTZ rozwija ich zainteresowania i możliwości twórcze oraz daje im szansę na godne życie i należne miejsce w społeczeństwie.

Na jakiej podstawie działamy?

Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej powstał w roku 1998 i był odpowiedzią Stowarzyszenia na potrzeby rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Od tego czasu systematycznie się rozwija i poszerza swoją ofertę. Opiera się na głównych założeniach wczesnej interwencji/ wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jakie są cele ośrodka i dla kogo go stworzyliśmy?

Głównym celem ośrodka jest  "wczesna interwencja" czyli wczesne oddziaływanie psychopedagogiczne i rehabilitacyjne  na rozwój dziecka. Wczesna interwencja prowadzona systematycznie pozwala uzyskać maksymalnie harmonijny rozwój i sprawne funkcjonowanie dzieci. Nie dopuszcza także do pogłębiania się deficytów i dysfunkcji. Prowadzi do zwiększenia samodzielności dzieci niepełnosprawnych.

W ośrodku przyjmowane są dzieci od urodzenia do 8 roku życia, z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Mogą to być dzieci z: mózgowym porażeniem dziecięcym; zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi; po uszkodzeniach okołoporodowych; uszkodzeniami OUN; zaburzeniami narządów zmysłów (wzroku, słuchu, zaburzenia sprzężone); zaburzeniami rozwojowymi (autystyczne i inne); opóźnionym rozwojem psychoruchowym (w tym opóźnienia mowy);

Gdzie , kiedy i jakie zajęcia prowadzimy?

Wszystkie spotkania są prowadzone w placówce Stowarzyszenia „Jestem” przy ul. 3-go Maja 16. Stowarzyszenie dysponuje salami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce psychoedukacyjne, począwszy od układanek, zabawek manipulacyjnych poprzez materiały edukacyjne do sprzętu Sali Doświadczania Świata, umożliwiającego poznawanie otoczenia wszystkimi zmysłami, nowocześnie wyposażonej sali do zajęć integracji sensorycznej.

Zajęcia mają charakter pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem (45 – 60 minut). Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Istnieje również możliwość umówienia zajęć w sobotę.

Z ośrodkiem  współpracują na stałe następujący specjaliści: pedagodzy specjalni, psycholodzy, surdologopeda,  neurologopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy. Terapeuci są odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi. Dysponują dużą wiedzą psychologiczną, pedagogiczną, medyczną, logopedyczną.

Terapia każdego dziecka opiera się na Indywidualnym Planie Działania, dostosowanym do możliwości ograniczeń każdego dziecka.

Według Statutu Stowarzyszenia:  Celem stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego tj.:
- udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym umysłowo
- propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych pracodawców i środowisku lokalnym
- prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
- organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
- organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej
- tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
- tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych
- sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne
- prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych
- wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem umysłowym
- wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
- organizowanie kiermaszy, targów i wystaw
- organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych
- prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych
- poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000184746
 • Konto:41 9038 0004 5501 2452 2000 0010
 • Adres:09-402 Płock ul. 3-go Maja 16 IV piętro pok. 413
 • WWW:www.jestemplock.org
 • E-mail:miroslawa.klinger@onet.pl
 • Telefon:605824805Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie JESTEM

KRS 0000184746

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie JESTEM

 • Wspierać osoby niepełnosprawne i ich rodziny, towarzyszyć im, usprawniać.

  Misją Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, kreowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie poprzez pokazywanie ich możliwości, osiągnięć na różnych płaszczyznach życia. Stowarzyszenie „JESTEM” jako organizacja lokalna i działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową z terenu miasta Płocka i okolic z powodzeniem realizuje swoją misję poprawy wizerunku  osób niepełnosprawnych  i zapewnia im  aktywne uczestniczenie w różnych sferach życia społecznego. Wpisało się wyraziście w świadomość społeczności lokalnej i władz miasta Płocka oraz władz powiatów.     

  Realizując misję, Stowarzyszenie prowadzi:

  1. Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej
  w którym specjalistyczną pomoc (rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną), w ramach wczesnej interwencji, otrzymują dzieci niepełnosprawne od urodzenia do 8 roku życia. Ośrodek oferuje pomoc poprzez następujące formy:                                      

  - obserwację dzieci przez specjalistów (psycholog, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant),
  - wsparcie psychologiczne rodziców,
  - indywidualne zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem prowadzone przez terapeutów,
  - zajęcia stymulujące pracę zmysłów w Sali Doświadczania Świata,                                                                                                            - zajęcia integracji sensorycznej

  2. Warsztat Terapii Zajęciowej
  w którym prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zajęcia odbywają się w trzech pracowniach: krawieckiej, rękodzieła, technik różnych, plastycznej.

  3. Rehabilitację zawodową w ramach której prowadzone są praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

  Krótka historia:                                                                                                                                        

  Stowarzyszenie „Jestem” powstało 28. XII. 1993r. Działa na terenie miasta Płocka i powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Swoją ofertę kieruje do osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami w każdym wieku.

  Główne cele Stowarzyszenia to:                                                                                                                                                          - Pomoc rodzinom borykającym się z problemem niepełnosprawności.
  - Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
  - Wspomaganie rozwoju psychoruchowego małych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej.
  - Propagowanie wizerunku osób niepełnosprawnych w mediach.
  - Organizowanie imprez integracyjnych (bale karnawałowe, pikniki, rajdy, olimpiady sportowe)
  - Prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy.
  Stowarzyszenie, za szerzenie prospołecznych inicjatyw na rzecz osób dysfunkcyjnych zostało w 2009 r. uhonorowane przez Prezydenta Miasta Płocka prestiżowym tytułem „Godni Naśladowania”.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Większość środków pochodzących z 1% jest przekazywana rodzicom dzieci niepełnosprawnych - podopiecznych naszego stowarzyszenia do realizacji ich potrzeb. Pozostała część środków wykorzystana zostanie do modernizacji pomieszczeń przenaczonych do terapii, zakupu pomocy, zabawek do zajęć usprawniających, jako wkład własny do projektów (czyli wspomagania rozwoju małych dzieci), do funkcjonowania biura stowarzyszenia, opłaty za lokale.

   

   

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie w 1995 r. założyło pierwszyw Płocku Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W warsztatcie prowadzimy usprawnianie społeczne i zawodowe. Rehabilitacja zawodowa w WTZ prowadzona jest na dwóch płaszczyznach:

  1. Rozwijanie motywacji i tempa pracy, podnoszenie sprawności manualnej, ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy, nabywanie umiejętności wykonywania prac plastycznych, krawieckich, dziewiarskich, obróbki drewna i szkła, ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania – realizowane w poszczególnych pracowniach

  2. Przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez: praktyki zawodowe w firmach, treningi na terenie warsztatu, udział w szkoleniach dotyczących zatrudnienia organizowanych przez różne instytucje.

  Rehabilitacja społeczna:

  Uczestnicy biorą udział w imprezach organizowanych przez WTZ. Pod opieką instruktorów wychodzą do kina, teatru, restauracji. Biorą udział w różnych imprezach sportowych, kulturalnych i integracyjnych organizowanych na terenie miasta. Współorganizują uroczystości wewnątrz warsztatowe: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Mikołajki itp.

  W ramach zajęć terapeutycznych prowadzone są następujące treningi:

  · trening w zakresie czynności życia codziennego i gospodarstwa domowego (przyrządzanie posiłków, prace porządkowe w domu),

  · spotkania społeczności WTZ, mające na celu rozwój umiejętności w zakresie odpowiedniego zachowania się i rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, ćwiczenia aktywności w sytuacjach społecznych, ćwiczenia w pełnieniu roli uczestnika WTZ i przyszłego pracownika,

  · wsparcie psychologiczne,

  · trening w zakresie samoobsługi i higieny osobistej,

  · trening w zakresie wyglądu zewnętrznego,

  · trening ekonomiczny

  Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Organem decydującym o procesie rehabilitacji jest Rada Programowa Warsztatu (kierownik, psycholog, instruktorzy). Jednak nic nie jest realizowane wbrew woli uczestników, ponieważ są traktowani jak osoby mające pełne prawo do decydowania o sobie i własnym życiu. Instruktorzy organizują pracę uczestników tak, by w pełni wykorzystać ich potencjał, zmotywować do jak największej samodzielności, z odpowiednią ilością wsparcia, ustalaną dla każdego indywidualnie. Uczestnicy poprzez terapię doskonalą umiejętności niezbędne w samodzielnym i aktywnym życiu w środowisku.  

  W WTZ powstaje wiele ciekawych prac, które są sprzedawane na specjalnie zorganizowanych kiermaszach lub bezpośrednio na terenie placówki. Dochód uzyskany ze sprzedaży jest przeznaczany na cele integracyjne. 

  WTZ przy Stowarzyszeniu „JESTEM” to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaspokajać potrzebę akceptacji, poczucia własnej wartości i użyteczności. Mogą także rozwijać się w sferze społecznej i odnaleźć swoje miejsce w życiu. Rehabilitacja realizowana w WTZ rozwija ich zainteresowania i możliwości twórcze oraz daje im szansę na godne życie i należne miejsce w społeczeństwie.

  Na jakiej podstawie działamy?

  Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej powstał w roku 1998 i był odpowiedzią Stowarzyszenia na potrzeby rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Od tego czasu systematycznie się rozwija i poszerza swoją ofertę. Opiera się na głównych założeniach wczesnej interwencji/ wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Jakie są cele ośrodka i dla kogo go stworzyliśmy?

  Głównym celem ośrodka jest  "wczesna interwencja" czyli wczesne oddziaływanie psychopedagogiczne i rehabilitacyjne  na rozwój dziecka. Wczesna interwencja prowadzona systematycznie pozwala uzyskać maksymalnie harmonijny rozwój i sprawne funkcjonowanie dzieci. Nie dopuszcza także do pogłębiania się deficytów i dysfunkcji. Prowadzi do zwiększenia samodzielności dzieci niepełnosprawnych.

  W ośrodku przyjmowane są dzieci od urodzenia do 8 roku życia, z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Mogą to być dzieci z: mózgowym porażeniem dziecięcym; zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi; po uszkodzeniach okołoporodowych; uszkodzeniami OUN; zaburzeniami narządów zmysłów (wzroku, słuchu, zaburzenia sprzężone); zaburzeniami rozwojowymi (autystyczne i inne); opóźnionym rozwojem psychoruchowym (w tym opóźnienia mowy);

  Gdzie , kiedy i jakie zajęcia prowadzimy?

  Wszystkie spotkania są prowadzone w placówce Stowarzyszenia „Jestem” przy ul. 3-go Maja 16. Stowarzyszenie dysponuje salami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce psychoedukacyjne, począwszy od układanek, zabawek manipulacyjnych poprzez materiały edukacyjne do sprzętu Sali Doświadczania Świata, umożliwiającego poznawanie otoczenia wszystkimi zmysłami, nowocześnie wyposażonej sali do zajęć integracji sensorycznej.

  Zajęcia mają charakter pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem (45 – 60 minut). Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Istnieje również możliwość umówienia zajęć w sobotę.

  Z ośrodkiem  współpracują na stałe następujący specjaliści: pedagodzy specjalni, psycholodzy, surdologopeda,  neurologopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy. Terapeuci są odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi. Dysponują dużą wiedzą psychologiczną, pedagogiczną, medyczną, logopedyczną.

  Terapia każdego dziecka opiera się na Indywidualnym Planie Działania, dostosowanym do możliwości ograniczeń każdego dziecka.

  Według Statutu Stowarzyszenia:  Celem stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin.
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego tj.:
  - udzielanie pomocy bezpośredniej oraz poradnictwa zawodowego osobom niepełnosprawnym umysłowo
  - propagowanie konieczności tworzenia miejsc pracy wśród potencjalnych pracodawców i środowisku lokalnym
  - prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  - organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
  - organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy rewalidacyjnej
  - tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
  - tworzenie i prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych
  - sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne
  - prowadzenie działalności związanej ze sportem np. organizowanie olimpiad sportowych osób niepełnosprawnych
  - wydawanie czasopism i informatorów poświęconych problemom wychowania, opieki i aktywności społecznej osób z upośledzeniem umysłowym
  - wydawanie materiałów edukacyjnych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
  - organizowanie kiermaszy, targów i wystaw
  - organizowanie wypoczynku i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych
  - prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych
  - poradnictwo, kursy szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000184746
 • Konto:41 9038 0004 5501 2452 2000 0010
 • Adres:09-402 Płock ul. 3-go Maja 16 IV piętro pok. 413
 • WWW:www.jestemplock.org
 • E-mail:miroslawa.klinger@onet.pl
 • Telefon:605824805
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00