• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Partner dla Przedsiębiorczości"
    KRS 0000214696

Celem działania Stowarzyszenia w sferze działań publicznych, o których mowa w arl. 4.1 oraz art. 10.1 ustawy DPPiW jest inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa i członków Stowarzyszenia w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. Ochrony i promocji zdrowia;
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym promocji i wdrażania odnawialnych źródeł energii;
13. Turystyki i krajoznawstwa;
14. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, obywatelskich także działań wspomagających rozwój demokracji;
15. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16. Promocji i organizacji wolontariatu;
17. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. od 1 do 32.

Stowarzyszenie "Partner" wspólnie z Komitetem Społecznym powołanym w tym celu prowadzi na szczeblu powiatu szeroką akcję propagowania gromadzenia środków finansowych pochodzących z odpisów 1% podatku od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup urządzenia laserowego do leczenia oczu.
Laseroterapia siatkówki oka jest jedyną o udowodnionej skuteczności znaną metodą leczenia zmian chorobowych siatkówki oka (retinopatii) u chorych na cukrzycę. Retinopatia cukrzycowa jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku w grupie wiekowej pomiędzy 20 a 65 rokiem życia.
Laser okulistyczny służy również do leczenia innych chorób siatkówki oraz leczenia jaskry. W niektórych przypadkach jaskry może zastąpić droższe leczenie operacyjne.
Zakupiony laser będzie służył kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców naszego powiatu i mieszkańcom powiatów ościennych. W zakupiony laser zostanie wyposażony Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
Zdobyte doświadczenia są przetransformowywane na inne ośrodki (szpitale), trwają wstępne rozmowy i będą przygotowywane kolejne programy ze sfery działań publicznych, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Podejmujemy również zadania z sfery działań publicznych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Włączamy się w realizację "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gorlickiego", zadanie: "Promowanie systemu uzyskania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych".
Realizacja zadania jest zgodna z opracowanym przez międzyresortowy Zespół ds. Polityki Energetycznej programem który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 04.01.2005r. pod nazwa "Polityka Energetyczna Polski do 2025r.".
Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)z natury swojej mają charakter lokalny i nie wymagają tworzenia scentralizowanej infrastruktury technicznej. Jako małe i rozproszone technologie naturalnie wpisują się w politykę, strategię i plany rozwoju regionalnego i lokalnego. Zważywszy na rozproszony charakter oraz ogólną dostępność zasobów OZE, energetyka odnawialna może stać się czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy na poziomie regionalnym.
Korzyści ekonomiczne:
- impuls do gospodarczego rozwoju lokalnego;
- tworzenie nowych trwałych miejsc pracy;
- zmiana kierunku przepływu strumienia płatności za energię;
- niższe koszty zużycia energii cieplnej;
- możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych oraz kredytów na preferencyjnych warunkach;
- handel emisjami (Zielonymi Certyfikatami).
Korzyści pozaekonomiczne:
- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych;
- stworzenie proekologicznego wizerunku powiatu/gminy - szczególnie ważne dla terenów turystycznych i rekreacyjnych;
- promocja powiatu/gminy w kraju i za granicą;
- możliwość zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków.
Największą z korzyści ekonomicznych płynących z wykorzystania OZE jest kreacja silnego impulsu do rozwoju lokalnego, jako skutek zwiększenia lokalnej przedsiębiorczości oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Warto podkreślić, że te miejsca nie powstają w wielkich, scentralizowanych ośrodkach przemysłowych, ale na terenach wiejskich, często dotkniętych problemem wysokiej stopy bezrobocia. Najwięcej miejsc pracy powstaje w przypadku wykorzystania biomasy, co spowodowane jest wysokimi nakładami pracy w procesie produkcji, zbioru i przerobu na wyroby rynkowe.
Oprócz tego dodatkowe miejsca pracy powstają w usługach świadczonych w zakresie montażu i obsługi technicznej instalacji wykorzystujących biomasę.
Z ekonomicznego punktu widzenia następuje zmiana kierunku przepływu środków finansowych za energię. W przypadku wykorzystywania paliw kopalnianych środki finansowe wypływają poza rejon, przyczyniając się do dobrobytu innych społeczności. Natomiast przy wykorzystaniu OZE środki finansowe pozostają na danym obszarze, stanowiąc dodatkowe źródło dochodów dla miejscowej ludności.
Ponoszone koszty uzyskania energii z instalacji OZE są niższe od kosztów energii konwencjonalnej. Wynika to z faktu, że OZE są dobrami wolnymi, tzn. są powszechnie dostępne (biomasa, siła wiatru, energia słoneczna, energia wodna). Rozwój wykorzystania energetyki odnawialnej przyczynia się do uzyskania znaczących oszczędności w wydatkach na energię u odbiorców końcowych, co za tym idzie ich zwiększenie ich dobrobytu.
Energetyka odnawialna może przynieść również korzyści jednostkom samorządów terenowych. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców przyczynia się do zwiększenia wpływów do budżetów lokalnych.
Wykorzystanie energii odnawialnej jest silnym wsparciem dla gmin i powiatów podczas ich starań o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania z różnego rodzaju funduszy na realizację inwestycji odtworzeniowych infrastruktury cieplnej, z racji znacznego stopnia zdekapitalizowania instalacji w obiektach użyteczności publicznej, będącej ich własnością.
Podsumowując, wykorzystanie lokalnych źródeł energii zwiększa ekonomiczną efektywność gospodarowania zasobami, stymuluje lokalną przedsiębiorczość, tworzy nowe trwałe miejsca pracy, jest źródłem dodatkowych wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych, pozwala na uzyskanie oszczędności w kosztach ogrzewania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.