• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000214696

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem działania Stowarzyszenia w sferze działań publicznych, o których mowa w arl. 4.1 oraz art. 10.1 ustawy DPPiW jest inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa i członków Stowarzyszenia w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. Ochrony i promocji zdrowia;
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym promocji i wdrażania odnawialnych źródeł energii;
13. Turystyki i krajoznawstwa;
14. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, obywatelskich także działań wspomagających rozwój demokracji;
15. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16. Promocji i organizacji wolontariatu;
17. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. od 1 do 32.

Stowarzyszenie "Partner" wspólnie z Komitetem Społecznym powołanym w tym celu prowadzi na szczeblu powiatu szeroką akcję propagowania gromadzenia środków finansowych pochodzących z odpisów 1% podatku od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup urządzenia laserowego do leczenia oczu.
Laseroterapia siatkówki oka jest jedyną o udowodnionej skuteczności znaną metodą leczenia zmian chorobowych siatkówki oka (retinopatii) u chorych na cukrzycę. Retinopatia cukrzycowa jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku w grupie wiekowej pomiędzy 20 a 65 rokiem życia.
Laser okulistyczny służy również do leczenia innych chorób siatkówki oraz leczenia jaskry. W niektórych przypadkach jaskry może zastąpić droższe leczenie operacyjne.
Zakupiony laser będzie służył kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców naszego powiatu i mieszkańcom powiatów ościennych. W zakupiony laser zostanie wyposażony Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
Zdobyte doświadczenia są przetransformowywane na inne ośrodki (szpitale), trwają wstępne rozmowy i będą przygotowywane kolejne programy ze sfery działań publicznych, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Podejmujemy również zadania z sfery działań publicznych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
Włączamy się w realizację "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gorlickiego", zadanie: "Promowanie systemu uzyskania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych".
Realizacja zadania jest zgodna z opracowanym przez międzyresortowy Zespół ds. Polityki Energetycznej programem który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 04.01.2005r. pod nazwa "Polityka Energetyczna Polski do 2025r.".
Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)z natury swojej mają charakter lokalny i nie wymagają tworzenia scentralizowanej infrastruktury technicznej. Jako małe i rozproszone technologie naturalnie wpisują się w politykę, strategię i plany rozwoju regionalnego i lokalnego. Zważywszy na rozproszony charakter oraz ogólną dostępność zasobów OZE, energetyka odnawialna może stać się czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy na poziomie regionalnym.
Korzyści ekonomiczne:
- impuls do gospodarczego rozwoju lokalnego;
- tworzenie nowych trwałych miejsc pracy;
- zmiana kierunku przepływu strumienia płatności za energię;
- niższe koszty zużycia energii cieplnej;
- możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych oraz kredytów na preferencyjnych warunkach;
- handel emisjami (Zielonymi Certyfikatami).
Korzyści pozaekonomiczne:
- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych;
- stworzenie proekologicznego wizerunku powiatu/gminy - szczególnie ważne dla terenów turystycznych i rekreacyjnych;
- promocja powiatu/gminy w kraju i za granicą;
- możliwość zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków.
Największą z korzyści ekonomicznych płynących z wykorzystania OZE jest kreacja silnego impulsu do rozwoju lokalnego, jako skutek zwiększenia lokalnej przedsiębiorczości oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Warto podkreślić, że te miejsca nie powstają w wielkich, scentralizowanych ośrodkach przemysłowych, ale na terenach wiejskich, często dotkniętych problemem wysokiej stopy bezrobocia. Najwięcej miejsc pracy powstaje w przypadku wykorzystania biomasy, co spowodowane jest wysokimi nakładami pracy w procesie produkcji, zbioru i przerobu na wyroby rynkowe.
Oprócz tego dodatkowe miejsca pracy powstają w usługach świadczonych w zakresie montażu i obsługi technicznej instalacji wykorzystujących biomasę.
Z ekonomicznego punktu widzenia następuje zmiana kierunku przepływu środków finansowych za energię. W przypadku wykorzystywania paliw kopalnianych środki finansowe wypływają poza rejon, przyczyniając się do dobrobytu innych społeczności. Natomiast przy wykorzystaniu OZE środki finansowe pozostają na danym obszarze, stanowiąc dodatkowe źródło dochodów dla miejscowej ludności.
Ponoszone koszty uzyskania energii z instalacji OZE są niższe od kosztów energii konwencjonalnej. Wynika to z faktu, że OZE są dobrami wolnymi, tzn. są powszechnie dostępne (biomasa, siła wiatru, energia słoneczna, energia wodna). Rozwój wykorzystania energetyki odnawialnej przyczynia się do uzyskania znaczących oszczędności w wydatkach na energię u odbiorców końcowych, co za tym idzie ich zwiększenie ich dobrobytu.
Energetyka odnawialna może przynieść również korzyści jednostkom samorządów terenowych. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców przyczynia się do zwiększenia wpływów do budżetów lokalnych.
Wykorzystanie energii odnawialnej jest silnym wsparciem dla gmin i powiatów podczas ich starań o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania z różnego rodzaju funduszy na realizację inwestycji odtworzeniowych infrastruktury cieplnej, z racji znacznego stopnia zdekapitalizowania instalacji w obiektach użyteczności publicznej, będącej ich własnością.
Podsumowując, wykorzystanie lokalnych źródeł energii zwiększa ekonomiczną efektywność gospodarowania zasobami, stymuluje lokalną przedsiębiorczość, tworzy nowe trwałe miejsca pracy, jest źródłem dodatkowych wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych, pozwala na uzyskanie oszczędności w kosztach ogrzewania.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000214696

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika