• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
    KRS 0000214730

Misją Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL jest szerzenie wiedzy na temat problemów społecznych oraz działalność profilaktyczna w tym zakresie.
Najważniejszym polem działania jest terenowa praca socjalna czyli steerworking. Prowadzona jest środowisku otwartym to znaczy na ulicach, podwórkach, skwerach. CPES Parasol był pionierem tych działań w Polsce. Pracownicy docierają do miejsc pracy/spotkań odbiorców programu, gdzie prowadzą edukację, informują o formach dostępnej pomocy i udzielają wsparcia w sytuacjach trudnych.
Adresaci to osoby dyskryminowane, wykluczone społecznie, znajdujące się niejednokrotnie w stanie silnego kryzysu, marginalizowane, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób świadczących usługi seksualne czy uzależnionych.

Dyżury trenowe odbywają się o stałych godzinach w określonych dniach. Pracownicy systematycznie zabiegają o nowe kontakty w środowiskach beneficjentów naszych programów oraz podtrzymują dotychczas nawiązane.

Działania prowadzone są na terenie Gminy Kraków w sposób ciągły od dnia rejestracji to jest od 2004 roku.

Ponadto CPES Parasol rozwija współpracę z władzami lokalnymi na przykład poprzez wsparcie merytoryczne akcji „Dając pieniądze odbierasz dzieciństwo”. Środowiskiem akademickim dając poparcie nowo tworzonemu kierunkowi Praca Socjalna na Uniwersytecie Jagielloński, Instytut Socjologii.

CPES Parasol jest założycielem i aktywnie uczestniczy w działaniach Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich - OSOS.

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w ramach programu Rakowicka 10 kieruje swoje działania do dzieci i młodzieży. Beneficjentami programu są tak zwane „dzieci ulicy”, to osoby do 18 roku życia, które większość swojego wolnego czasu spędzają na ulicy podejmując działania, zagrażające ich prawidłowemu rozwojowi społecznemu.
Dzięki pracy streetworkerów (pracowników terenowych) rekrutowane są osoby do udziału w programie. Tworzone są grupy, w których prowadzone są działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym. Dzieci uczęszczające na zajęcia grupowe poznają nowe formy spędzania wolnego czasu, organizowane są wyjścia do miejsc do których ze względu na swój niski status materialny nie mają dostępu. Równolegle do pracy terenowej, prowadzone jest Centrum Izaaka 5, w którym beneficjenci mogą bezpiecznie i kreatynie spędzić czas.

Poprzez bliski i intensywny kontakt z dziećmi, otwiera się możliwość do pracy z rodzinami beneficjentów. Otwiera się możliwość do pomocy rodzinie, które w dużej mierze są nie wydolne wychowawczo, rodzicie często są bezrobotni i nie poradni życiowo. Dzięki pracy z rodzinami możliwa jest zmiana sytuacji życiowej dziecka. Oprócz tego prowadzone są działania skierowane do instytucji, z których korzystają beneficjenci, często ma to charakter mediacji między instytucją a beneficjentem.

Dzięki zintegrowanym i kompleksowym działaniom skierowanym bezpośrednio na dzieci, ich rodziny i instytucje, jest możliwa realna zmiana sytuacji dziecka. Beneficjenci wykazują zmniejszenie działań im zagrażających, zaczynają korzystać z miejsc, które są dla nich przeznaczone (kluby młodzieżowe, świetlice) gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Obecnie CPES Parasol realizuje następujące działania:
-Program Parasol Uliczny - terenowy program nakierowany na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu kobiet (realizowany od 1998);
-Program Więzienny - program edukacyjno-terapeutyczny skierowany do osób uzależnionych przebywających w zakładzie karnym (realizowany od 1998);
-Program Rakowicka 10 - terenowo-stacjonarny program skierowany do dzieci i młodzieży.
-Parasol Praca Przyszłość - Podmiot Ekonomii Społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.