• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi"
    KRS 0000215754

Misja
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem poprzez prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji.

Szczegółowe cele Stowarzyszenia:
1. działalność na rzecz osób z autyzmem;
2. propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych;
3. prowadzenie działalności pożytku publicznego,
4. podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi, wychowawczymi, terapeutycznymi itp.;
5. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z autyzmem i ich rodzin;
6. wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu, podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie;
7. współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami, wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia;
8. organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem;
9. prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem, w tym dokonywanie funkcjonalnej diagnozy dziecka, w celu określenia stopnia i rodzaju zaburzeń, w jego poszczególnych sferach rozwojowych,
10. konstruowanie i realizacja zindywidualizowanych programów terapeutycznych, które pozwalają na najefektywniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka, w celu wyrównywania jego deficytów,
11. organizacja, koordynacja i nadzór nad działaniem Zespołów Terapeutycznych, realizujących zindywidualizowane programy,
12. organizacja współpracy z publicznymi placówkami oświaty i wychowania, w celu umożliwienia dzieciom z autyzmem, generalizacji zdobytych umiejętności, w gronie swoich zdrowych rówieśników oraz późniejszej edukacji,
13. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową,
14. składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego,
15. współdziałanie w organizowaniu rekreacji osób autystycznych i ich rodzin, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych oraz wczasów rodzinnych.

Prowadzone działania
Terapia dzieci z autyzmem.
Wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem.
Szkolenia dla pedagogów, lekarzy, studentów, wolontariuszy, rodziców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.