• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Szansa dla Każdego"
    KRS 0000216403

Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego” jest organizacją pożytku publicznego powołaną do życia w 2004 roku w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez dzieci zwane potocznie „dziećmi ulicy”.

Nasza statutowa, nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje w szczególności:
1) upowszechnianie i ochronę praw dziecka i praw ucznia;
2) pomoc społeczną, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
3) wyrównywanie szans tych dzieci, rodzin i osób;
4) działalność charytatywną;
5) naukę, edukację, oświatę i wychowanie (w formach pozaszkolnych);
6) przeciwdziałanie patologiom społecznym, bezradności i wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie prowadzi placówkę wsparcia dziennego, nazwaną przez dzieci Klubem „Szansa dla Każdego”.

Placówka adresuje swoje działania i roztacza opiekę nad dziećmi, które w szczególności:
– spędzają wolny czas na ulicy,
– pozostają w konflikcie z prawem,
– zajmują się kradzieżami i napadami,
– narkotyzują się,
– piją alkohol,
– zastraszają społeczność miejsca swego zamieszkania i rówieśników,
– żebrzą,
– uciekają ze swych domów,
– mają poważne problemy z nauką,
– są zagrożone wykluczeniem społecznym, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, dotkniętych bezrobociem, przestępczością, alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną, bezradnością wychowawczą, ubóstwem.

Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 - 20.00. Dzieci otrzymują podwieczorek i kolację, pomoc materialną, odzież, fachowe porady psychologa i pedagoga, możliwość poprawy ocen poprzez darmowe korepetycje, korzystają z bezpłatnych karnetów na basen. Przede wszystkim jednak dzieci mają tu bezpieczny azyl, ciepło i miłość. Czują się akceptowane, rozumiane i kochane, otoczone troskliwą opieką ze strony wychowawców i wolontariuszy.

Rodzicom podopiecznych Klubu i innym zainteresowanym osobom Stowarzyszenie zapewnia możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich - po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania: tel. 32 203 28 24 - w ramach autorskiego projektu pod nazwą „Przyjazny Paragraf”.

Do Klubu uczęszcza obecnie 30 dzieci w wieku od 6 do 17 lat (drugie tyle dzieci czeka na wolne miejsce) - liczba ta stale rośnie.

Współpracujemy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach (jesteśmy organizacją pozarządową współfinansowaną przez Miasto Katowice). Ogromnej i bezcennej pomocy udziela Stowarzyszeniu Pan Józef Zawadzki, radny Rady Miasta Katowice i członek honorowy Stowarzyszenia, na którego dzieci mogą zawsze liczyć.

Realizujemy również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL) i Rządowego Programu Operacyjnego FIO.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.