• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa-Start Gdańsk"
    KRS 0000227339

Celem Stowarzyszenia jest:
a) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana, realizowana poprzez:
b) udzielanie pomocy sportowcom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez pozyskiwanie środków i dofinansowywanie opieki nad sportowcami niepełnosprawnymi oraz dofinansowywanie ich adaptacji zawodowej i społecznej,
c) dofinansowywanie i organizowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane sportowcom niepełnosprawnym,
d) aktywizacja zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności
niepełnosprawnych
e) dofinansowywanie budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia obiektów sportowych i innych obiektów służących sportom i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
f) działanie na rzecz innych osób niepełnosprawnych przez dofinansowywanie i organizowanie zakupu sprzętu i urządzeń zmniejszających skutki niepełnosprawności,
g) wspieranie działalności turystycznej i sportowej oraz propagowanie czynnej rekreacji,
h) promocja form aktywnego wypoczynku,
i) integracja środowisk, osób i organizacji działających na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, sportu i turystyki.
j) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
k) działalność charytatywna;
l) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
ł)działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
m)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
n)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
o)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
p)działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
r) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
s) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
t) działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
u) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
w) działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
k)działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.organizowanie i prowadzenie zawodów i pokazów sportowych, innych imprez sportowych oraz imprez turystycznych,
2.finansowanie projektów architektonicznych i wzorów przemysłowych, zakup materiałów i zakup sprzętu - dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i zmniejszających skutki niepełnosprawności,
3.rozwijanie bazy turystycznej i rekreacyjnej,
4.organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji i kursów, których przedmiotem są zagadnienia rehabilitacji, adaptacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz turystyki i innych form aktywnego wypoczynku, jak również rozwijanie i prowadzenie doradztwa w tym zakresie,
5.prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-sportowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
6.prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej,
7.wymianę doświadczeń z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi problematyką rehabilitacji, łagodzenia skutków niepełnosprawności, adaptacji zawodowej i społecznej oraz aktywnego wypoczynku i wzajemne świadczenie usług,
8. Inicjowanie wspólnych działań niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności w obrębie rynku pracy
działalności publicznej,
9. Przenoszenie i wdrażanie standardów Unii Europejskiej w rehabilitacji i akceptacji osób
niepełnosprawnych,
10.Inicjowanie innych form działalności, służącej statutowym celom Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.