• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000227339

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
a) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana, realizowana poprzez:
b) udzielanie pomocy sportowcom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez pozyskiwanie środków i dofinansowywanie opieki nad sportowcami niepełnosprawnymi oraz dofinansowywanie ich adaptacji zawodowej i społecznej,
c) dofinansowywanie i organizowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane sportowcom niepełnosprawnym,
d) aktywizacja zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności
niepełnosprawnych
e) dofinansowywanie budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia obiektów sportowych i innych obiektów służących sportom i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
f) działanie na rzecz innych osób niepełnosprawnych przez dofinansowywanie i organizowanie zakupu sprzętu i urządzeń zmniejszających skutki niepełnosprawności,
g) wspieranie działalności turystycznej i sportowej oraz propagowanie czynnej rekreacji,
h) promocja form aktywnego wypoczynku,
i) integracja środowisk, osób i organizacji działających na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, sportu i turystyki.
j) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
k) działalność charytatywna;
l) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
ł)działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
m)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
n)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
o)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
p)działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
r) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
s) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
t) działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
u) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
w) działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
k)działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.organizowanie i prowadzenie zawodów i pokazów sportowych, innych imprez sportowych oraz imprez turystycznych,
2.finansowanie projektów architektonicznych i wzorów przemysłowych, zakup materiałów i zakup sprzętu - dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i zmniejszających skutki niepełnosprawności,
3.rozwijanie bazy turystycznej i rekreacyjnej,
4.organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji i kursów, których przedmiotem są zagadnienia rehabilitacji, adaptacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz turystyki i innych form aktywnego wypoczynku, jak również rozwijanie i prowadzenie doradztwa w tym zakresie,
5.prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-sportowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
6.prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej,
7.wymianę doświadczeń z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi problematyką rehabilitacji, łagodzenia skutków niepełnosprawności, adaptacji zawodowej i społecznej oraz aktywnego wypoczynku i wzajemne świadczenie usług,
8. Inicjowanie wspólnych działań niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności w obrębie rynku pracy
działalności publicznej,
9. Przenoszenie i wdrażanie standardów Unii Europejskiej w rehabilitacji i akceptacji osób
niepełnosprawnych,
10.Inicjowanie innych form działalności, służącej statutowym celom Stowarzyszenia.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000227339

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika