• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Młodzieży "Szukam Drogi"
    KRS 0000230101

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie ich do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, a także niesienie pomocy ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania patologii społecznej w rodzinie, szkole i środowisku
rówieśniczym,
2) wspomaganie młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz innych placówek organizowanych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym,
3) prowadzenie programów psychoprofilaktycznych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym a także ich rodziców, umożliwiających:
a) nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,
b) wzbogacanie form organizacji czasu wolnego i wypoczynku wakacyjnego,
c) wspomaganie usamodzielniania wychowanków placówek
socjoterapeutycznych (pomoc w organizacji hostelu, mieszkań readaptacyjnych, socjalnych oraz pracy),
d) udzielanie rodzicom dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z ich dziećmi;
4) organizowanie placówek terapeutycznych,
5) organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów szkoleniowych z zakresu profilaktyki i patologii społecznej,
6) organizowanie wolontariatu w celu realizacji zadań statutowych,
7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi powołanymi do zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Spotkania z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej odbywają się raz w tygodniu, mają charakter dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi. Kilka razy zostały zaproszone osoby, które w przeszłości uwikłane zostały w różne uzależnienia, a którym udało się wyrwać z nałogu i wiodą życie zgodne z normami życia społecznego.
Członkowie Stowarzyszenia umożliwiają wybranej grupie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii uczestnictwo w różnych imprezach (spektakle teatralne, koncerty).
Punkt konsultacyjny dla młodzieży i rodziców oferuje nieodpłatną pomoc psychologów i pedagogów. Działa trzy razy w tygodniu. Oferuje pomoc młodzieży, która ma trudności w szkole, problemy z rówieśnikami oraz trudności w porozumieniu z otoczeniem.
Stowarzyszenie promuje swoją działalność w lokalnej prasie.
Przeprowadziło rozmowy i zorganizowało spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji działającymi w sferze zadań, które podejmuje Stowarzyszenie, m in.:
- w zespole Kuratorów Zawodowych Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Bielsku-Białej,
- w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego,
- w kolegium Nauczycielskim (kierunek pedagogika resocjalizacyjna)
- z doradcą metodycznym pedagogów szkolnych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym,
- na naradach szkoleniowych organizowanych dla pedagogów szkolnych przedstawiło misję Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.