• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących
    KRS 0000230512

Misja
Inicjowanie, organizowanie, upowszechnianie oraz rozwijanie,integrowanie i realizacja działań rehabilitacyjno- edukacyjnych osób z dysfunkcją
wzroku oraz ich rodzin,
- Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
- Dbanie o wysoką etykę zawodową członków,
- Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności.

Prowadzone działania
Oferujemy kompleksową rehabilitację w zakresie:
Dzieci:
- Wczesnego wspomagania dzieci niewidomych i słabowidzących.
- Usprawniania widzenia oraz posługiwania się pomocami optycznymi i nieoptycznymi.
- Orientacji i poruszania się niewidomych i słabowidzących.
- Diagnostyki rozwoju i terapii psychologiczno-pedagogicznej.
- Wsparcie psychologiczne dla rodzin,
- Rehabilitacji ruchowej i masażu.
- Terapii i poradnictwa logopedycznego.
- Integracja sensoryczna,
- Stymulacja bazalna,
- zajęcia na basenie dla małych dzieci w wieku 6 mies. - 7 lat (oswajanie z wodą i wstępna nauka pływania),
- Poradnictwo w zakresie wyboru szkoły i zawodu.
Dorośli:
- Orientacja i poruszanie się niewidomych i słabowidzących (w miejscu zamieszkania i na trasach według życzenia pacjenta),
-Dobór pomocy optycznych i nieoptycznych,
- Dobór i nauka posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym dla niewidomych,
- Nauka czynności dnia codziennego technikami bezwzrokowymi (zajęcia grupowe),
- Terapia psychologiczna-indywidualna i grupowa (grupa wsparcia),
- Terapia i poradnictwo logopedyczne,
- Rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia),
- Pre- i reorientacja zawodowa.
- Prowadzenie turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych.
- Zespół aktywności społecznej (zajęcia plastyczne, udział w wystawach, wycieczki, wspólne wyjścia na basen, do teatru, na koncert, udział w 2-tyg. plenerach plastycznych),
- Bezpłatne, telefoniczne porady prawne,
- Krajowy punkt konsultacyjny dla głuchoniewidomych,
- Punkt zaopatrzenia w białe laski.

Stowarzyszenie jest inicjatorem oraz wykonawcą makiet dla niewidomych. Wykonane z brązu na granitowej podstawie stoją już na Starym Rynku, przy stadionie miejskim, niedługo montować będziemy na Ostrowie Tumskim.
Organizujemy liczne kursy /warsztaty dla terapeutów i rodziców w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
Wydajemy specjalistyczne , bezpłatne broszury i ulotki.
Bierzemy udział w pracach badawczych, testach nowych urządzeń, ułatwiających samodzielność osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz udział czynny i bierny w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.