• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Internationaler Bund Polska
    KRS 0000231494

Fundacja Internationaler Bund (IBP) Polska została założona przez stowarzyszenie Internationaler Bund e.V. z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. IB Polska przygotowuje i realizuje projekty w zakresie nieformalnej edukacji młodzieży i dorosłych, kształcenia zawodowego i wymiany międzynarodowej, wolontariatu, reintegracji zawodowej i społecznej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Fundacja wspiera ludzi w ich rozwoju, samodzielnym planowaniu swojego życia, integracji w środowisku, przejmowaniu odpowiedzialność za siebie, pobudzając do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa.
Fundacja IB Polska od wielu lat zdobywa doświadczenia w obszarze kształcenia zawodowego i organizacji projektów edukacyjnych w oparciu o własną bazę i kadrę oraz we współpracy ze szkołami zawodowymi i instytucjami rynku pracy. Od 2006 r. realizuje różnego rodzaju projekty mające na celu integrację zawodową młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w instytucjach rynku pracy i odpowiedzialnych za edukację zawodową. W ramach Leonardo da Vinci i ERASMUS+, IB Polska zorganizowała kilkanaście projektów zagranicznych praktyk zawodowych dla osób bezrobotnych, absolwentów i uczniów szkół zawodowych (elektryka, mechatronika, pracownicy administracyjni, budownictwo, gastronomia, ogrodnictwo, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi etc.), wymiany m.in. dla doradców zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli zawodu osób niepełnosprawnych, programy Job shadowing.
Fundacja realizuje projekty Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus + (kiedyś Młodzież w Działaniu). W latach 2008-17 uczestniczyło w nich 115 osób z kilkunastu krajów europejskich.
W grudniu 2008 roku fundacja uzyskała status Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Tychach. W ramach CIS realizowane są zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej dla beneficjentów z terenu Tychów. Ze wsparcia tej instytucji do końca 2017 roku skorzystało ok. 300 osób. Zajęcia reintegracji zawodowej realizowane są w warsztatach zawodowych:1) ogólnobudowlanym, 2) krawieckim.
Około 30 procent osób, które skorzystały ze wsparcia CIS powróciło na rynek pracy. W ramach zajęć reintegracji społecznej prowadzone są między innymi warsztaty psychologiczne, warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym.
Fundacja Internationaler Bund Polska realizowała w 2015 i 2017 roku na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach Programu Aktywnej Integracji (PAI). W 2017 roku w dwóch edycjach zajęć wzięło udział łącznie 20 osób. 85 procent wszystkich osób zakwalifikowanych ukończyło zajęcia a u 80 procent uczestników nastąpił wzrost kompetencji społecznych. W trakcie dwóch edycji odbyły się łącznie 34 spotkania co przekłada się na 170 godzin warsztatowych.
Jednym z obszarów działalności IB Polska jest też wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W latach 2014-16 realizowano w Tychach i Mikołowie działania na rzecz osób niewidomych w ramach projektu Centrum Mobilności, finansowanego przez niemieckie stowarzyszenie wspierające projekty dla osób niepełnosprawnych - Aktion Mensch. W roku 2007 i 2014 fundacja zrealizowała 2 projekty dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu osób niepełnosprawnych intelektualnie. W latach 2015-17 fundacja zorganizowała w ramach programów ERASMUS+ praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów szkół specjalnych z Krakowa . Dzięki aktywności w obszarze wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Miasto Tychy zleciło fundacji w latach 2013-17 prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Informacji, które jest punktem doradczym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Fundacja Internationaler Bund Polska pełni rolę lokalnej organizacji partnerskiej w Tychach w ramach Podprogramów 2015, 2016, 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, prowadząc magazyn z żywością dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Tychów. W 2017 roku wydano 33 700 kg żywności. W programie wzięło udział ponad 1300 beneficjentów skierowanych przez MOPS.
W 2017 roku ze wsparcia udzielonego w ramach projektów realizowanych przez fundację Internationaler Bund Polska w Tychach skorzystało ponad 1650 osób.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.