• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Forum Edukacyjne
    KRS 0000239627

Misja
1. Organizacja warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako osoby stanowiącej duchową, psychiczną, intelektualną i fizyczną całość, funkcjonująca w określonych warunkach społecznych.
2. Ewangelizacja społeczeństwa, w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności.
3. Wspomaganie wszelkich inicjatyw edukacyjnych podejmowanych w duchu chrześcijańskich wartości w tym wspomaganie edukacji najbardziej potrzebujących, którymi są osoby niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym
4. Podejmowanie działań na rzecz formacji osobistej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie szkół i innych placówek o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym i wychowawczym
2. Organizacja kształcenia i szkoleń.
3. Wspomaganie zespołów studenckich w działaniach zmierzających do doskonalenia warsztatu pracy.
4. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
5. Tworzenie nowych obiektów edukacyjnych uwzględniających potrzeby integralnego rozwoju osobowości.
6. Tworzenie programów wychowawczych opartych o system wartości chrześcijańskich.
7. Wspomaganie różnego rodzaju placówek wychowawczo-profilaktycznych.
8. Działalność związana z kulturą, rekreacja i sportem.
9. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych i rzeczowych.
10. Wspomaganie inicjatyw w kraju i za granicą, podejmowanych na rzecz chrześcijańskiego wychowania młodzieży.
11. Współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami podejmującymi działania wychowawcze.
12. Organizowanie różnych form rekolekcji i spotkań o charakterze religijnym.
13. Wspomaganie grup i zespołów istniejących przy parafiach, zakonach, Zgromadzeniach i Instytutach Zakonnych.
14. Organizowanie spotkań ekumenicznych w duchu dialogu i tolerancji wyznaniowej, inspirowanie do postawy tolerancji, wzajemnego zrozumienia i służby.
15. Podejmowanie różnych form wolontariatu na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, chorych, bezdomnych i bezrobotnych.
16. Tworzenie studium formacyjnego.
17. Współpraca z „Forum Wspomagania Katechetów” Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
18. Działalność wydawnicza.
19. Organizowanie spotkań o charakterze formacyjnym, kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym i towarzyskim, dla członków Stowarzyszenia.
20. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
21. Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie obowiązujących przepisów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.