• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Archidiecezji Warmińskiej
    KRS 0000245507

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej narodowość, rasę, wyznanie, światopogląd i przekonania.
Działalność głównie oparta jest na wolontariacie.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej prowadzi nieodpłatna działalność statutową w zakresie:
1. Kompleksowej pomocy osobom bezdomnym - posiłki, łaźnia, gabinet lekarski, wydawanie odzieży, urządzanie wieczerzy wigilijnej i śniadania wielkanocnego dla bezdomnych i samotnych.
2. Pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej: przekazywanie używanej odzieży, wydawanie bezpłatnych posiłków, paczek żywnościowych, pomoc prawna.
3. Organizowanie wycieczek, zimowisk i obozów letnich dla dzieci z rodzin najuboższych.
4. Pomoc dzieciom w ramach programu "Skrzydła".
5. Prowadzenie akcji charytatywnych mających na celu niesienie pomocy potrzebującym w innych krajach (Czeczenia, Rwanda, kraje byłej Jugosławii).
6. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie świetlic terapeutycznych z dożywianiem.
7. Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym poprzez prowadzenie Biura Aktywizacji Bezrobotnych.
8. Opieka nad nieuleczalnie chorymi (hospicja domowe, opieka długoterminowa).
9. Pomoc pielęgniarska w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i higieny szkolnej.
10. Pomoc osobom niepełnosprawnym (WTZ w trakcie tworzenia) - świetlica integracyjna.
11. Pomoc kobietom i dzieciom, ofiarom przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie ośrodka stacjonarnego z kompleksową pomocą terapeuty, prawnika, psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego.
12. Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności w ramach programu PEAD.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.