• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Gmin Jurajskich
    KRS 0000246370

Podstawowymi celami związku są:
- turystyczne promowanie terenów jurajskich i wspieranie rozwoju turystyki na terenie gmin członkowskich poprzez wydawanie materiałów turystycznych, akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi pragnącymi inwestować na terenie Jury, (PKD 74.40.Z),
- prezentowanie stanowiska członków Związku wobec innych organizacji i władz państwowych, (PKD 91.33.Z),
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej, (PKD 91.33.Z),
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, (PKD 91.33.Z),
- działalność wspomagająca rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Jury Krakowsko - Częstochowskiej, (PKD 91.33.Z),
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami gmin członkowskich i społecznościami innych państw europejskich, (PKD 91.33.Z),
- rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze Jury Krakowsko - Częstochowskiej, (PKD 92.72.Z),
h.zbieranie, opracowywanie i popularyzacja projektów budownictwa mieszkaniowego, rekreacyjnego, (PKD 74.20.Z),
- konsultowanie strategii i planów rozwoju i zagospodarowania o charakterze regionalnym, (PKD 91.33.Z),
- opiniowanie projektów aktów prawnych, zwłaszcza dotyczących turystyki, samorządności terytorialnej i ochrony środowiska, (PKD 91.33.Z),
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji na rzecz mieszkańców gmin członkowskich, (PKD 91.33.Z),
- współpraca z podmiotami, których zakres działania jest zbieżny z zadaniami statutowymi Związku, (PKD 91.33.Z),
- rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury, zachowanie regionalnych tradycji na obszarze Jury Krakowsko - Częstochowskiej, (PKD 92.52.Z),
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności w zakresie działań rekreacyjnych i sportowych popularyzujących teren Jury Krakowsko - Częstochowskiej, (PKD 92.62.Z),
- wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe wspierające rozwój turystyki dla gmin członkowskich i ich mieszkańców, (PKD 80.42.Z),
- działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki na terenie gmin członkowskich, (PKD 74.14.A),
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w branży turystycznej, osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz organizowanie wolontariatu na terenie gmin członkowskich, (PKD 74.14A),
- działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie zbieżnym z działalnością statutową Związku, (PKD 91.33.Z).

Prowadzone działania
Uczestnictwo w targach turystycznych w kraju i za granicą, wydawanie pozycji informacyjnych i reklamowych (przewodniki, mapy, informatory), akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, dofinansowanie imprez odbywających się na Jurze.
Poprawa zagospodarowania szlaków turystycznych.
Rozwijamy Jurajską Informację Turystyczną www.jura-it.pl
Realizujemy program "Bezpieczna Jura" - to projekt funduszu utworzonego przy Związku Gmin Jurajskich, którego celem jest finansowanie zadań związanych z zagospodarowaniem jurajskich rejonów wspinaczkowych, a w szczególności wymiany starych, stwarzających niebezpieczeństwo, punktów asekuracyjnych, na nowe (posiadające odpowiedni atest).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.