• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku "REHA-VITAE"
    KRS 0000247350

Prowadzone działania:
- rehabilitacja ofiar wypadków komunikacyjnych i osób niepełnosprawnych mająca na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności fizycznej i społecznej;
- dofinansowywanie zakupu sprzętu ortopedycznego i pomocniczego zwłaszcza ofiarom wypadków komunikacyjnych oraz nauka efektywnego użytkowania pozyskanego sprzętu;
- pomoc w doborze zaopatrzenia ortopedycznego oraz środków pomocniczych ofiarom wypadków komunikacyjnych i osobom niepełnosprawnym;
- rehabilitacja w warunkach domowych - zwłaszcza ofiar wypadków komunikacyjnych;
- stymulowanie wyższych funkcji mózgu u pacjentów po urazie głowy poprzez specjalne programy terapeutyczne - w tym komputerowe specjalistyczne programy edukacyjne;
- pomoc w przystosowaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków użyteczności publicznej;
- pomoc przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych;
- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
- udzielanie porad psychologicznych, logopedycznych, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych oraz lekarskich ofiarom wypadków komunikacyjnych i osobom niepełnosprawnym.
- rekrutacja pracowników i ich udostępnianie na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji
- badania przesiewowe noworodków i niemowląt;
- badania przesiewowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
- rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;
- doradztwo w zakresie dostosowania lokali mieszkalnych i innych obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
- pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ofiar wypadków komunikacyjnych;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych;
- organizowanie obozów aktywnego wypoczynku oraz prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych.
- prowadzenie szkoleń o tematyce zdrowotnej;
- wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promujących zdrowy tryb życia i informujących o profilaktyce zdrowotnej oraz materiałów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
- organizowanie konferencji, szkoleń o tematyce zgodnej z celami Fundacji;
- udzielanie instruktażu w zakresie samodzielnego wykonywania ćwiczeń osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom;
- nauka prawidłowej pielęgnacji i samopielęgnacji;
- prowadzenie grup wsparcia oraz terapii grupowej pacjentów niepełnosprawnych i ich opiekunów;
- finansowanie częściowe lub całkowite szkoleń kadry medycznej zajmującej się rehabilitacją;
- przyznawanie stypendiów naukowych kadrze medycznej podnoszącej swoje kwalifikacje w zakresie rehabilitacji;
- finansowanie uczestnictwa kadry medycznej zajmującej się rehabilitacją w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych dotyczących rehabilitacji;
- doposażenie w sprzęt specjalistyczny stanowisk pracy personelu medycznego zajmującego się rehabilitacją w zakresie umożliwiającym zwiększenie skuteczności i poprawę jakości leczenia usprawniającego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.