• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Słoneczna Jesień
    KRS 0000250649

Misja
1. Aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych, w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego
i wyeliminowania marginalizacji tej grupy osób
2. Popularyzowanie idei integracji społecznej.

Prowadzone działania
30.11.2007 roku zakończyliśmy program zlecony i dotowany przez Gminę Gdynia "Gdynia sercem malowana". Odbiorcami programu byli seniorzy i osoby niepełnosprawne z Gdyni. Program został zakończony festynem integracyjnym z wystawieniem prac malarskich, które powstały w czasie warsztatów prowadzonych w ramach programu. Prace malarskie zostały wystawione w holu Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121. Aktualnie napisaliśmy i złożyliśmy kolejną ofertę z którą chcemy przystąpić do konkursu na realizację zadania publicznego.

2008r.
Realizacja projektu "Galeria twórczości najstarszej młodzieży pomorskiej" dofinansowanego przez Wojewodę Pomorskiego.
Celem projektu było utworzenie centrum wystawienniczego uczestników klubów seniora, kombatantów, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej oraz osób indywidualnych. Projekt składał się z trzech edycji:
1) w lipcu - wernisaż "Kolory Marzeń", wystawa prac 33 uczestników, prezentowane prace były wykonane różnymi technikami (olej na płótnie, akwarela, rysunek, grafika, batik), które w połączeniu z różnorodną tematyką tworzyły ciekawą kompozycję;
2) w październiku - "Marzenia w splotach", wernisaż prac 30 uczestników warsztatów tkackich;
3) w grudniu - wernisaż "Świąteczne Marzenia", wystawa prac o motywach świątecznych wykonanych różnymi technikami stworzyły świąteczny, anielski klimat.

2009r.
W ramach "Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+" realizowaliśmy zadanie "Szlakami pamięci ku Gdyni" współfinansowane przez
Gminę Miasta Gdynia. Celem programu było uzmysłowienie uczestnikom zadania wagi ich wspomnień związanych z Gdynią, które zostały spisane w broszurze "Szlakami pamięci ku Gdyni" i wydane nakładem 250 sztuk. Cykliczne spotkania w formie prelekcji, pogadanek oraz wycieczek przyczyniły się do rozpowszechnienia historii Trójmiasta ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni.

2010r.
Realizacja w ramach "Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+" finansowanego przez Gminę Miasta Gdynia dwóch projektów: "Rytm szczęścia" i "W zdrowym ciele Młody Duch". W warsztatach tanecznych "Rytm szczęścia" wykorzystane zostały ćwiczenia zaczerpnięte z różnych technik gimnastyczno - tanecznych prowadzonych indywidualnie, w parach i w grupie. Uwieńczeniem projektu były pokazy taneczne w wykonaniu uczestników projektu.

Rozpowszechnianie sportu kajakowego wśród osób powyżej 55 roku życia przeświecało projektowi "W zdrowym ciele Młody Duch".
Uczestnictwo beneficjentów w dwóch spływach kajakowych, spotkaniach i wystawach fotografii zorganizowanych po spływach, sprzyjało wzajemnej integracji, poznaniu nowych zakątków Kaszub i najbliższych okolic z perspektywy wodnej.

2011r.
Realizacja zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, pt. "ZE SZTUKĄ ZA PAN BRAT" współfinansowanego przez Gminę Miasta Gdynia. Zadaniem projektu było umożliwienie jego beneficjentom uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez wydarzenia teatralne czy też seanse filmowe.

Kontynuacja realizacji projektów z 2010r. "Rytm szczęścia" i "W zdrowym ciele Młody Duch". Oba projekty finansowane były przez Urząd Miasta Gdyni w ramach Działań na rzecz organizacji czasu wolnego dla osób powyżej 55 roku życia.
"Rytm szczęścia-kontynuacja" to zajęcia ruchowe z elementami choreografii aerobic dante, które były prowadzone cyklicznie raz w tygodniu. Poprawa wydolności fizycznej i sprawności psychicznej wpłynęła na poprawę ich zdrowia. Nabyte umiejętności taneczne rozbudziły w beneficjentach kreatywną postawę wobec życia, twórczą ekspresję ruchową i improwizację taneczną. Doświadczanie wspólnoty z innymi uczestnikami w zabawie pozwoliło na otwartość wobec siebie i innych, doskonalenie komunikacji oraz rozwijanie empatii i zadowolenia.
" W zdrowym ciele Młody Duch-kontynuacja" , to projekt poświęcony rozpowszechnianiu sportu wodnego wśród mieszkańców Gdyni. Poprzez udział w spływach kajakowych, uczestnicy zadania mieli możliwość aktywnego spędzanie wolnego czasu na łonie natury, zwiedzania urokliwych miejsc i zakątków Pomorza. Sprzyjało to zacieśnieniu więzi między beneficjentami, wzmocnieniu własnej wartości i uczuciu spełnienia.

2012r.
W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w roku 2012 było realizowane zadanie "Ze sztuką za Pan Brat" współfinansowane przez Urząd Miasta Gdyni. Jednym z celów aktywizacji kulturowej (opera, kino, teatr, spotkanie w kawiarni, zwiedzanie muzeów i wystaw) była integracja społeczna tej grupy osób oraz wzmocnienie własnej wartości
i samoświadomości uczestników projektu, co zostało osiągnięte.

Kontynuacja realizacji zadania "Rytm szczęścia" w ramach Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+, finansowanego przez Gminę Miasta Gdyni. Ta forma aktywności wprowadziła w życie beneficjentów ruch taneczny. Prowadzone warsztaty taneczne dostosowane były do możliwości i wydolności fizycznej uczestników projektu. Najistotniejszym celem warsztatów było uzyskanie harmonii ciała, ducha i umysłu. Uroczysta gala pozwoliła uczestnikom zadania na pokazanie zdobytych umiejętności szerszej grupie społecznej (rodzinie, współuczestnikom zadania, mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, uczestnikom Klubu Seniora).

Realizacja zadania publicznego "Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych", finansowanego przez Gminę Gdynia ze środków PFRON. Głównym celem projektu było wsparcie osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi. W ramach programu przeprowadzono: szkolenia, warsztaty, czynny był Punkt Informacyjny i wydano Poradnik Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej. Uczestnicy projektu zdobyli, pogłębili lub poszerzyli wiedzę i umiejętności dotyczące sprawowania opieki nad osobą zależną. Beneficjenci zadania zawiązali Grupę Wsparcia.

2013r.
W ramach Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+, finansowanego przez Gminę Miasta Gdyni po raz kolejny (czwarty) było realizowane zadanie "Rytm szczęścia-w świetle ruchu". Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dorosłej młodzieży, która mogła realizować swoje marzenia taneczne. Poprawa aktywności motorycznej i intelektualnej uzyskana poprzez udział w zajęciach ruchowych przełożyła się na codzienną radość życia. Uwieńczeniem spotkań był pokaz taneczny uczestników.

Po raz kolejny realizowaliśmy projekt "Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych", finansowany przez Urząd Miasta Gdyni ze środków PFRON. Przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne poszerzyły wiedzę opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w zakresie pielęgnacji, opieki, rehabilitacji, komunikacji, bezpieczeństwa własnego i podopiecznego, pierwszej pomocy przedmedycznej i organizacji czasu wolnego. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, co w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród uczestników zadania zostało potwierdzone.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.