• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Józef"
    KRS 0000299861

Cele Stowarzyszenia:
a. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne;
b. działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży;
c. organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
d. działania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze mające na celu zapobieganie patologiom społecznym;
e. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
f. promocja i organizacja wolontariatu;
g. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

Beneficjentem wszystkich naszych działań są dzieci i młodzież. Troszczymy się o ich rozwój psychospołeczny, organizujemy różne formy czasu wolnego oraz letnie i zimowe obozy w kraju i za granicą. W szczególności działania te obejmują:
b. tworzenie i realizację programów formacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych;
c. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, w tym prowadzenie świetlicy wychowawczo - opiekuńczej;
d. organizację wyjazdów weekendowych i wakacyjnych;
e. organizację czasu wolnego podczas ferii i wakacji;
f. organizowanie okolicznościowych imprez charytatywnych (Festyn z okazji Dnia Dziecka, akcja św. Mikołaja, Dzień Chorych, zabawy i ba-le);
g. promowanie zachowań prospołecznych poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w pracę na rzecz innych (starszych, potrzebujących);
h. promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych;
i. organizowanie rozgrywek sportowych;
j. umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania na co dzień zaintereso-wań sportowych i aktywności fizycznej;
k. organizowanie warsztatów, wystaw, spektakli oraz imprez sporto-wych;
l. udział w akcjach młodzieżowych przy współpracy z grupami z za-granicy;
m. pozyskiwanie darczyńców dla prowadzenia działalności statutowej;
n. przyjmowanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia;
o. współpracę z Kościołem Rzymskokatolickim;
p. współpracę z zarządami gmin, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
q. współpracę z radnymi samorządu terytorialnego;
r. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
s. organizowanie grup samokształceniowych pośród członków Stowarzyszenia i wolontariuszy z nim współpracujących w zakresie podejmowanych działań;
t. realizację innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.