• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pocztowy Dar"
    KRS 0000370216

"Pocztowy Dar", to fundacja korporacyjna powołana przez Pocztę Polską SA w 2010 roku. Powstanie Fundacji związane jest z dobroczynną działalnością Poczty Polskiej, do której zawsze napływało bardzo wiele próśb od osób potrzebujących. O pomoc występowały osoby prywatne, instytucje i pracownicy. Poczta jako firma odpowiedzialna społecznie nie chciała pozostawać obojętna na te prośby. Posiadając jednakże ograniczone własne środki finansowe na wsparcie takich osób
i zarazem ograniczone możliwości pozyskiwania środków na ten cel z innych źródeł, powołała do życia Fundację” Pocztowy Dar”, której zadaniem jest m.in. udzielanie pomocy osobom potrzebującym. Drugim powodem stworzenia Fundacji była wrażliwość społeczna Pocztowców. Pomoc innym jest wpisana w kod genetyczny Poczty. Wśród pracowników Poczty jest bardzo wielu społeczników i osób otwartych na ideę pomagania. Pocztowcy wielokrotnie udowodnili, że potrafią nieść pomoc organizując zbiórki pieniężne, oddając krew czy wspierając społeczeństwo w czasie kataklizmów. Fundacja miała tą pomoc usystematyzować i nadać jej odpowiedni rozmach.

Od 2012 r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Misja Fundacji:
"Wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu osób wymagających wsparcia, w szczególności poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych"

Cel Fundacji:
Celem działania Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie: edukacji, aktywizacji i rozwoju zawodowego, rozwoju przedsiębiorczości, ochrony życia i zdrowia, jak również wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych pracowników Poczty Polskiej S.A. i członków ich rodzin oraz wspieranie ich integracji poprzez aktywizację społeczno -zawodową.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania, w następujących formach:
- programy wieloletnie - program stypendialny, ,
- przedsięwzięcia jednorazowe, realizowane przez nią samą lub wspólnie z innymi instytucjami ze szczególnym nastawieniem na edukację i zdrowie,
- wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe programów, przedsięwzięć jednorazowych realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, placówki oświatowe, świetlice środowiskowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań wyrównujących szanse edukacyjne i zdrowotne dzieci i młodzieży,
- promocja wolontariatu wśród pracowników Poczty Polskiej oraz dofinansowywanie inicjatyw charytatywnych prowadzonych przez pracowników Poczty Polskiej na rzecz społeczności lokalnych,
- kampanie społeczne realizowane przez samą Fundację lub wspólnie z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami.

Sposób działania Fundacji:
- Fundacja udziela pomocy materialnej zgodnie z przyjętymi przez Radę Fundacji „Zasadami udzielania pomocy finansowej”.
- Fundacja udziela pomocy materialnej osobom fizycznym w formie rzeczowej oraz finansowej (wyłącznie programy stypendialne i pomoc na wypadek klęsk i katastrof).
- Fundacja udziela pomocy materialnej w formie: finansowej i rzeczowej na rzecz osób prawnych, wyłącznie w ramach celów statutowych Fundacji.
- Fundacja udziela pomocy materialnej na wniosek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.