• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000038831

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy "Przyjaciele Seniorów"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000038831.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Organizowanie i prowadzenie dziennych ośrodków aktywizujących osoby starsze w tym niepełnosprawne.
2. Budowanie, remontowanie, organizowanie i prowadzenie ośrodków pobytu stałego i czasowego dla osób starszych, niepełnosprawnych m.in. w następstwie wypadków komunikacyjnych ich rodzin i opiekunów.
3. Organizowanie i prowadzenie ośrodków dla dzieci i młodzieży, pozaszkolnych form edukacji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, wyrównujących ich braki edukacyjne, opierając się na miarę możliwości na współpracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi.
4. Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji dla osób starszych, niepełnosprawnych m.in. w następstwie wypadków komunikacyjnych.
5. Organizowanie zajęć w tym międzypokoleniowych o charakterze kulturalno - oświatowym i religijnym oraz organizowanie spotkań, prelekcji i odczytów z interesującymi ludźmi m.in. pielęgnujących polskość i świadomość narodową oraz religijną, dotyczące bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom społecznym.
6. Szerzenie świadomości ekologicznej poprzez prelekcje, odczyty i inne formy działalności w tym organizowanie i prowadzenie zbiórki surowców wtórnych.
7. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla osób starszych, niepełnosprawnych w formie wyjazdowej i stacjonarnej.
8. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego (w formie wyjazdowej i stacjonarnej) dla dzieci i młodzieży m.in. z zagadnieniami dotyczącymi zasad współżycia i poszanowania godności życia każdego człowieka oraz ochrony przyrody i naturalnego środowiska.
9. Organizowanie wspólnych wyjazdów krajoznawczych osób starszych, młodzieży i dzieci - starsi służą wiedzą - młodsi sprawnością.
10. Udzielanie pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w potrzebie.
11. Pomoc w zorganizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Organizowanie kiermaszy, spotkań i innych imprez oraz przedsięwzięć charytatywnych.
13. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia.
14. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego dochodu na cele służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
15. Prowadzenie współpracy z organizacjami na świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich poprzez wzajemne składanie wizyt, wymianę doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z organizacjami o podobnym profilu działania.
16. Prowadzenie szkoleń i warsztatów w tym z zakresu integracji międzypokoleniowej.
17. Podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji zadań statutowych.
18. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami kościelnymi i pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w zakresie propagowania i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, środowiska lokalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!