1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
STOW. PW. MBNP "PRZYJACIELE SENIORÓW"
KRS 0000038831

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

ŁĄCZYMY POKOLENIA

Jako organizacja pozarządowa działamy na terenie miasta Wrocławia od grudnia 1998 r. W swojej działalności koncentrujemy się na pomocy osobom starszym, szczególnie tym, które zostały dotknięte chorobami otępiennymi mózgu, w tym chorobą Alzheimera, demencją.
Promując idee edukacji międzypokoleniowej zabiegamy, aby od dziecka po osoby starsze kształtować świadomość społeczną o "wychowaniu do starości" i korzyściach płynących z integracji międzypokoleniowej. Prowadząc Żłobek i Przedszkole oraz Dzienne Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych staramy się nasze idee wprowadzać w czyn.

Obecnie prowadzimy we Wrocławiu ośrodki wsparcia adresowane szczególnie do osób Starszych dotkniętych chorobami otępiennymi mózgu, w tym chorobą Alzheimera:
1. Dzienny Dom dla Osób Starszych w tym dla Osób z Deficytem Pamięci "Przyjaciele Seniorów" przy ul. Kraszewskiego 2, prowadzony we współpracy z MOPS we Wrocławiu.
2. Centrum Aktywizacji Seniora i Wspierania Rodziny przy ul. Sołtysowickiej 59a, jako forma odpłatna działalności Stowarzyszenia.
Pod ww. adresem tj. w "Pałacyku pod Platanem" przy ul. Sołtysowickiej 59a we Wrocławiu prowadzimy również działania dla dzieci: 1. Przedszkole Niepubliczne "Dzielne Dzieciaki - dziewczynki i chłopaki", 2. Żłobek Niepubliczny "Dzielne Maluszki".

Nasze założenia, plany:
Za każdą organizacją stoją przede wszystkim ludzie, Ci którzy ją tworzą jak i Ci, którzy korzystają z jej wsparcia, dlatego też chcemy przede wszystkim rzetelnie realizować swoje cele statutowe i przyświecające nam idee. Dbałość o relacje, rozwój, profesjonalizm to tylko ułamek tego z czym mierzymy się każdego dnia. W tym wszystkim niezwykle istotne jest również miejsce i jego klimat, dlatego też remontujemy użyczany od Gminy Wrocław obiekt na bieżące potrzeby naszej działalności. Remont budynku, zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na edukację międzypokoleniową to jest nasz plan:) W najbliższym czasie planujemy również wdrożenie programu szkoleniowego w zakresie edukacji międzypokoleniowej, opieki nad osobami z chorobą Alzheimera.

Pozyskane środki wesprą przede wszystkim:
*prace remontowo - budowlane ww. obiektu, niezwykłego miejsca łączącego pokolenia: Żłobek, Przedszkole, Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych, w tym dotkniętych chorobą Alzheimera;
*działania związane z rozwojem organizacji, w tym z podnoszeniem jakości realizowanych zadań i kwalifikacji kadry  pracującej przy realizacji poszczególnych działań;
Na co dzień zbieramy też surowce wtórne (makulatura, puszki, złom). gdyż to też pewnego rodzaju grosz, którym wspieramy nasz codzienny byt.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Od Gminy Wrocław otrzymaliśmy na statutową działalność kompleks pałacowy, gdzie prowadzimy Dzienny Ośrodek wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera tj. Centrum Aktywizacji Seniora i Wspierania Rodziny, Przedszkole Niepubliczne „Dzielne Dzieciaki – dziewczynki i chłopaki” i Żłobek Niepubliczny – Dzielne Maluszki, przymierzamy się do wznowienia otwarcia Hostelu dla Osób z chorobą Alzheimera. Prowadzimy też integrację międzypokoleniową gdzie wdrażamy idee „wychowania ku starości”. Partycypujemy również w procesie resocjalizacyjnym Osób osądzonych przysyłanych do nas przez sąd i kuratorów zawodowych do odpracowywania zasądzonego wyroku. Właśnie w tym miejscu wzajemnie się wspierają dzieci, seniorzy, osądzeni – pod wspólnym dachem.

Oprócz tzw. miękkiej działalności statutowej prowadzimy renowację tegoż obiektu. Wiele udało nam się zrobić we wnętrzu budynku zapewniając naszym Podopiecznym w miarę skromne, ale komfortowe warunki, ale jeszcze trochę jest do zrobienia - dokończenie remontu pierwszego i drugiego piętra, wyposażenie przedszkola, pomieszczeń przeznaczonych na wsparcie dzieci z trudnościami rozwojowymi, pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby osób starszych a także pozostaje do zagospodarowania teren wokół budynku m.in. plac zabaw dla dzieci i wyłożenie kostką brukową drogi na terenie posesji.

To właśnie na te cele będziemy chcieli przeznaczyć otrzymany 1 %

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie od 1998 roku prowadzi swoją działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, środowiska lokalnego. Obecnie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie dziennych ośrodków aktywizujących osoby starsze w tym niepełnosprawne.
 2. Budowanie, remontowanie, organizowanie i prowadzenie ośrodków pobytu stałego i czasowego dla osób starszych, niepełnosprawnych m.in. w następstwie wypadków komunikacyjnych ich rodzin i opiekunów.
 3. Organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych w zakresie oświaty i wychowania typu żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa.
 4. Organizowanie i prowadzenie ośrodków dla dzieci i młodzieży, pozaszkolnych form edukacji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, wyrównujących ich braki edukacyjne, opierając się na miarę możliwości na współpracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi.
 5. Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji dla osób starszych, niepełnosprawnych.
 6. Organizowanie zajęć w tym międzypokoleniowych o charakterze kulturalno - oświatowym i religijnym oraz organizowanie spotkań, prelekcji i odczytów z interesującymi ludźmi m.in. pielęgnujących polskość i świadomość narodową oraz religijną, dotyczące bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom społecznym.
 7. Szerzenie świadomości ekologicznej poprzez prelekcje, odczyty i inne formy działalności w tym organizowanie i prowadzenie zbiórki surowców wtórnych.
 8. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla osób starszych, niepełnosprawnych w formie wyjazdowej i stacjonarnej.
 9. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego (w formie wyjazdowej i stacjonarnej) dla dzieci i młodzieży m.in. z zagadnieniami dotyczącymi zasad współżycia i poszanowania godności życia każdego człowieka oraz ochrony przyrody i naturalnego środowiska.
 10. Organizowanie wspólnych wyjazdów krajoznawczych osób starszych, młodzieży i dzieci - starsi służą wiedzą - młodsi sprawnością.
 11. Udzielanie pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w potrzebie.
 12. Pomoc w zorganizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 13. Organizowanie kiermaszy, spotkań i innych imprez oraz przedsięwzięć charytatywnych.
 14. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia.
 15. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego dochodu na cele służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 16. Prowadzenie współpracy z organizacjami na świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich poprzez wzajemne składanie wizyt, wymianę doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z organizacjami o podobnym profilu działania.
 17. Prowadzenie szkoleń i warsztatów w tym z zakresu integracji międzypokoleniowej.
 18. Podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji zadań statutowych.
 19. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami kościelnymi i pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w zakresie propagowania i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 20. Sprzedaż towarów lu usług (przedmiotów) wytworzonych lub świadczonych w ramach działalności statutowej przez podopiecznych i ich opiekunów z przeznaczeniem całkowitego dochodu na realizację poszczególnych działań statutowych.

Jednym z naszych obecnych i to bardzo intensywnych zadań jest remont pierwszego i części drugiego piętra kompleksu pałacowego, użytkowanego od Gminy Wrocław, którego pomieszczenia będą zaadoptowane na przedszkole, wsparcie dzieci z trudnościami rozwojowymi i na działalność adresowaną do Osób starszych, w tym osób z chorobą Alzheimera. Tu też skierowana jest każda darowizna, każdy pozyskany grosz.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000038831
 • Konto:79 1560 0013 2354 0382 3000 0001
 • Adres:UL. KRASZEWSKIEGO 2, 50-229 WROCŁAW
 • WWW:https://www.przyjacieleseniorow.pl
 • E-mail:pseniorow@gmail.com
 • Telefon:608783608Formularze PIT 2021/2022 dla
STOW. PW. MBNP "PRZYJACIELE SENIORÓW"

KRS 0000038831

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOW. PW. MBNP "PRZYJACIELE SENIORÓW"

 • ŁĄCZYMY POKOLENIA

  Jako organizacja pozarządowa działamy na terenie miasta Wrocławia od grudnia 1998 r. W swojej działalności koncentrujemy się na pomocy osobom starszym, szczególnie tym, które zostały dotknięte chorobami otępiennymi mózgu, w tym chorobą Alzheimera, demencją.
  Promując idee edukacji międzypokoleniowej zabiegamy, aby od dziecka po osoby starsze kształtować świadomość społeczną o "wychowaniu do starości" i korzyściach płynących z integracji międzypokoleniowej. Prowadząc Żłobek i Przedszkole oraz Dzienne Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych staramy się nasze idee wprowadzać w czyn.

  Obecnie prowadzimy we Wrocławiu ośrodki wsparcia adresowane szczególnie do osób Starszych dotkniętych chorobami otępiennymi mózgu, w tym chorobą Alzheimera:
  1. Dzienny Dom dla Osób Starszych w tym dla Osób z Deficytem Pamięci "Przyjaciele Seniorów" przy ul. Kraszewskiego 2, prowadzony we współpracy z MOPS we Wrocławiu.
  2. Centrum Aktywizacji Seniora i Wspierania Rodziny przy ul. Sołtysowickiej 59a, jako forma odpłatna działalności Stowarzyszenia.
  Pod ww. adresem tj. w "Pałacyku pod Platanem" przy ul. Sołtysowickiej 59a we Wrocławiu prowadzimy również działania dla dzieci: 1. Przedszkole Niepubliczne "Dzielne Dzieciaki - dziewczynki i chłopaki", 2. Żłobek Niepubliczny "Dzielne Maluszki".

  Nasze założenia, plany:
  Za każdą organizacją stoją przede wszystkim ludzie, Ci którzy ją tworzą jak i Ci, którzy korzystają z jej wsparcia, dlatego też chcemy przede wszystkim rzetelnie realizować swoje cele statutowe i przyświecające nam idee. Dbałość o relacje, rozwój, profesjonalizm to tylko ułamek tego z czym mierzymy się każdego dnia. W tym wszystkim niezwykle istotne jest również miejsce i jego klimat, dlatego też remontujemy użyczany od Gminy Wrocław obiekt na bieżące potrzeby naszej działalności. Remont budynku, zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na edukację międzypokoleniową to jest nasz plan:) W najbliższym czasie planujemy również wdrożenie programu szkoleniowego w zakresie edukacji międzypokoleniowej, opieki nad osobami z chorobą Alzheimera.

  Pozyskane środki wesprą przede wszystkim:
  *prace remontowo - budowlane ww. obiektu, niezwykłego miejsca łączącego pokolenia: Żłobek, Przedszkole, Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych, w tym dotkniętych chorobą Alzheimera;
  *działania związane z rozwojem organizacji, w tym z podnoszeniem jakości realizowanych zadań i kwalifikacji kadry  pracującej przy realizacji poszczególnych działań;
  Na co dzień zbieramy też surowce wtórne (makulatura, puszki, złom). gdyż to też pewnego rodzaju grosz, którym wspieramy nasz codzienny byt.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Od Gminy Wrocław otrzymaliśmy na statutową działalność kompleks pałacowy, gdzie prowadzimy Dzienny Ośrodek wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera tj. Centrum Aktywizacji Seniora i Wspierania Rodziny, Przedszkole Niepubliczne „Dzielne Dzieciaki – dziewczynki i chłopaki” i Żłobek Niepubliczny – Dzielne Maluszki, przymierzamy się do wznowienia otwarcia Hostelu dla Osób z chorobą Alzheimera. Prowadzimy też integrację międzypokoleniową gdzie wdrażamy idee „wychowania ku starości”. Partycypujemy również w procesie resocjalizacyjnym Osób osądzonych przysyłanych do nas przez sąd i kuratorów zawodowych do odpracowywania zasądzonego wyroku. Właśnie w tym miejscu wzajemnie się wspierają dzieci, seniorzy, osądzeni – pod wspólnym dachem.

  Oprócz tzw. miękkiej działalności statutowej prowadzimy renowację tegoż obiektu. Wiele udało nam się zrobić we wnętrzu budynku zapewniając naszym Podopiecznym w miarę skromne, ale komfortowe warunki, ale jeszcze trochę jest do zrobienia - dokończenie remontu pierwszego i drugiego piętra, wyposażenie przedszkola, pomieszczeń przeznaczonych na wsparcie dzieci z trudnościami rozwojowymi, pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby osób starszych a także pozostaje do zagospodarowania teren wokół budynku m.in. plac zabaw dla dzieci i wyłożenie kostką brukową drogi na terenie posesji.

  To właśnie na te cele będziemy chcieli przeznaczyć otrzymany 1 %

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie od 1998 roku prowadzi swoją działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, środowiska lokalnego. Obecnie swoje cele realizuje poprzez:

  1. Organizowanie i prowadzenie dziennych ośrodków aktywizujących osoby starsze w tym niepełnosprawne.
  2. Budowanie, remontowanie, organizowanie i prowadzenie ośrodków pobytu stałego i czasowego dla osób starszych, niepełnosprawnych m.in. w następstwie wypadków komunikacyjnych ich rodzin i opiekunów.
  3. Organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych w zakresie oświaty i wychowania typu żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa.
  4. Organizowanie i prowadzenie ośrodków dla dzieci i młodzieży, pozaszkolnych form edukacji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, wyrównujących ich braki edukacyjne, opierając się na miarę możliwości na współpracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi.
  5. Prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji dla osób starszych, niepełnosprawnych.
  6. Organizowanie zajęć w tym międzypokoleniowych o charakterze kulturalno - oświatowym i religijnym oraz organizowanie spotkań, prelekcji i odczytów z interesującymi ludźmi m.in. pielęgnujących polskość i świadomość narodową oraz religijną, dotyczące bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom społecznym.
  7. Szerzenie świadomości ekologicznej poprzez prelekcje, odczyty i inne formy działalności w tym organizowanie i prowadzenie zbiórki surowców wtórnych.
  8. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla osób starszych, niepełnosprawnych w formie wyjazdowej i stacjonarnej.
  9. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego (w formie wyjazdowej i stacjonarnej) dla dzieci i młodzieży m.in. z zagadnieniami dotyczącymi zasad współżycia i poszanowania godności życia każdego człowieka oraz ochrony przyrody i naturalnego środowiska.
  10. Organizowanie wspólnych wyjazdów krajoznawczych osób starszych, młodzieży i dzieci - starsi służą wiedzą - młodsi sprawnością.
  11. Udzielanie pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w potrzebie.
  12. Pomoc w zorganizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  13. Organizowanie kiermaszy, spotkań i innych imprez oraz przedsięwzięć charytatywnych.
  14. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia.
  15. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego dochodu na cele służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
  16. Prowadzenie współpracy z organizacjami na świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich poprzez wzajemne składanie wizyt, wymianę doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw z organizacjami o podobnym profilu działania.
  17. Prowadzenie szkoleń i warsztatów w tym z zakresu integracji międzypokoleniowej.
  18. Podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji zadań statutowych.
  19. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami kościelnymi i pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w zakresie propagowania i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  20. Sprzedaż towarów lu usług (przedmiotów) wytworzonych lub świadczonych w ramach działalności statutowej przez podopiecznych i ich opiekunów z przeznaczeniem całkowitego dochodu na realizację poszczególnych działań statutowych.

  Jednym z naszych obecnych i to bardzo intensywnych zadań jest remont pierwszego i części drugiego piętra kompleksu pałacowego, użytkowanego od Gminy Wrocław, którego pomieszczenia będą zaadoptowane na przedszkole, wsparcie dzieci z trudnościami rozwojowymi i na działalność adresowaną do Osób starszych, w tym osób z chorobą Alzheimera. Tu też skierowana jest każda darowizna, każdy pozyskany grosz.

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo dolnośląskie
 • KRS:0000038831
 • Konto:79 1560 0013 2354 0382 3000 0001
 • Adres:UL. KRASZEWSKIEGO 2, 50-229 WROCŁAW
 • WWW:https://www.przyjacieleseniorow.pl
 • E-mail:pseniorow@gmail.com
 • Telefon:608783608
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00