• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000237085

Formularze PIT 2017/2018 dla Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000237085.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami Stowarzyszenia są:
1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno-społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
2. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
3. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
4. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
5. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
6. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
7. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
8. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
9. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
12. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.
2. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie działalności kulturalnej i społecznej.
3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń.
5. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem Powiatu Augustowskiego.
7. Krzewienie kultury i tradycji, szczególnie wśród młodzieży.
8. Sprawowanie opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Augustowskiego.
9. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
10. Wspieranie działalności twórców amatorskich.
11. Organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, oświatowych;
12. Działania na rzecz pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.
13. Organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Augustowskim, tworzenie instytucji rynku pracy.
14. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
15. Prowadzenie, świetlic, poradni, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, punktów informacyjnych.
16. Udzielanie porad i pomocy prawnej osobom i instytucjom lokalnym.
17. Prowadzenie działań profilaktycznych i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i terapeutyczną.
18. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.
19. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.