1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
KRS 0000237085

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, KTÓRZY ZDECYDOWALI PRZY SKŁADANIU PIT-U, ZA LATA POPRZEDNIE, PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU NA CELE STATUTOWE AUGUSTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA KULTUR

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne

Historia: ASKS powstało w roku 2005 z inicjatywy społeczności lokalnej skupiając osoby zainteresowane propagowaniem i wspieraniem inicjatyw kulturalno - społecznych wśród mieszkańców gminy Augustów, wspieraniem społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej, wspieraniem mieszkańców gminy Augustów w prezentowaniu dorobku kulturowego gminy Augustów szerszej publiczności, promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych gminy Augustów. W grudniu 2009r.  otrzymaliśmy statut Organizacji Pożytku Publicznego- KRS 0000237085.

O Nas: Od marca 2013 roku siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Augustów, a główne działania prowadzimy na terenie Powiatu Augustowskiego.  W naszym Stowarzyszeniu jest skupionych ponad 40 osób w różnym wieku, dużym wsparciem w naszej pracy stowarzyszeniowej, są  także  Wolontariusze.

      Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje letni wypoczynek dzieciom w wieku 8-14 lat z terenu Gminy Augustów. Projekt wakacyjny ,,Wakacje inne niż wszystkie” realizujemy w formie półkolonii , co rocznie obejmujemy opieką około 80 dzieci z terenów wiejskich. W czasie trwania zajęć wakacyjnych dzieci oprócz wypoczynku i wycieczek mają zorganizowane pogadanki edukacyjne, zajęcia między innymi profilaktyczne, edukacyjne o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku, integracyjne poprzez taniec oraz  zajęcia świetlicowe, plastyczne oraz sportowe.

Stowarzyszenie od 2016 roku zrealizowało projekty  z Programu Erasmus+ w ramach akcji 1. Mobilność edukacyjna min.

 1. Projekt „Slavic people for culture / Słowianie dla kultury” Grupa Litewska - Lisewo koło Rajgrodu sierpień –październik 2016.
 2. Projekt “We take the challenge/ Podejmujemy wyzwanie/” Grup Litewska – Wola Michałowa –Bieszczady. Styczeń –marzec 2017.
 3. Projekt “For me, for you, for us” / „Dla mnie, dla ciebie, dla nas” Grupa Litewska - Murzasichle koła Zakopanego . Sierpień – Październik 2017.
 4. Projekt „No borders, brother!” / „Bez granic, bracie!” Grupa Słowacka - Murzasichle koła Zakopanego styczeń –marzec 2018.
 5. Projekt  „Behind The Glass Curtain” / „Za szklaną kurtyną”. Grupa Słowacka – Graby koło Gorzowa Wielkopolskiego 2018.
 6. Projekt „ Our story - our path „ / „Nasza historia - nasza ścieżka” - Grupa Litewska - Murzasichle koła Zakopanego styczeń –marzec 2019.

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
 1. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
 1. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
 1. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
 1. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
 1. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
 1. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
 1. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
 1. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
 1. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 1. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.
 1. Rozwijanie zainteresowań i pasji członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 1. Podtrzymywanie, a także upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej.
 1. Działania na rzecz rozwoju świadomości lokalnej, dbanie o promocję regionu.
 1. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 1. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dorosłych.

 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.
 2. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie działalności kulturalnej i społecznej.
 3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
 4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń.
 5. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
 6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem Powiatu Augustowskiego.
 7. Krzewienie kultury i tradycji, szczególnie wśród młodzieży.
 8. Sprawowanie opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Augustowskiego.
 9. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
 10. Wspieranie działalności twórców amatorskich.
 11. Organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, oświatowych;
 12. Działania na rzecz pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.
 13. Organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Augustowskim, tworzenie instytucji rynku pracy.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
 15. Prowadzenie, świetlic, poradni, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, a także punktów informacyjnych.
 16. Udzielanie porad i pomocy prawnej osobom i instytucjom lokalnym.
 17. Prowadzenie działań profilaktycznych i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i terapeutyczną.
 18. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.
 19. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki pozyskane dzięki akcji 1% podatku przeznaczyliśmy przede wszystkim na dofinansowanie Projektów: „Wakacje inne niż „. Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje wypoczynek dzieciom w czasie wakacji. Zapraszamy do włączenia się w organizację naszego działania, a także rozważenie możliwości udzielenia nam wsparcia, które zostanie wykorzystane do zrealizowania naszych przedsięwzięć.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celami Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społeczneg są:
1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno-społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
2. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
3. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
4. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
5. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
6. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
7. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
8. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
9. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
12. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne realizuje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.
2. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie działalności kulturalnej i społecznej.
3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń.
5. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem Powiatu Augustowskiego.
7. Krzewienie kultury i tradycji, szczególnie wśród młodzieży.
8. Sprawowanie opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Augustowskiego.
9. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
10. Wspieranie działalności twórców amatorskich.
11. Organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, oświatowych;
12. Działania na rzecz pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.
13. Organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw kulturalnych oraz społecznych oraz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Augustowskim, tworzenie instytucji rynku pracy.
14. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
15. Prowadzenie, świetlic, poradni, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, punktów informacyjnych.
16. Udzielanie porad i pomocy prawnej osobom oraz instytucjom lokalnym.
17. Prowadzenie działań profilaktycznych i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz terapeutyczną.
18. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.
19. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów, a także szkoleń specjalistycznych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000237085
 • Konto:40 2030 0045 1110 0000 0214 5510
 • Adres:Śródmieście 9/14
 • WWW:www.asks.pl
 • E-mail:asks05@interia.pl
 • Telefon:603964159Formularze PIT 2019/2020 dla
Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

KRS 0000237085

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

 • DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, KTÓRZY ZDECYDOWALI PRZY SKŁADANIU PIT-U, ZA LATA POPRZEDNIE, PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU NA CELE STATUTOWE AUGUSTOWSKIEGO STOWARZYSZENIA KULTUR

  Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne

  Historia: ASKS powstało w roku 2005 z inicjatywy społeczności lokalnej skupiając osoby zainteresowane propagowaniem i wspieraniem inicjatyw kulturalno - społecznych wśród mieszkańców gminy Augustów, wspieraniem społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej, wspieraniem mieszkańców gminy Augustów w prezentowaniu dorobku kulturowego gminy Augustów szerszej publiczności, promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych gminy Augustów. W grudniu 2009r.  otrzymaliśmy statut Organizacji Pożytku Publicznego- KRS 0000237085.

  O Nas: Od marca 2013 roku siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Augustów, a główne działania prowadzimy na terenie Powiatu Augustowskiego.  W naszym Stowarzyszeniu jest skupionych ponad 40 osób w różnym wieku, dużym wsparciem w naszej pracy stowarzyszeniowej, są  także  Wolontariusze.

        Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje letni wypoczynek dzieciom w wieku 8-14 lat z terenu Gminy Augustów. Projekt wakacyjny ,,Wakacje inne niż wszystkie” realizujemy w formie półkolonii , co rocznie obejmujemy opieką około 80 dzieci z terenów wiejskich. W czasie trwania zajęć wakacyjnych dzieci oprócz wypoczynku i wycieczek mają zorganizowane pogadanki edukacyjne, zajęcia między innymi profilaktyczne, edukacyjne o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku, integracyjne poprzez taniec oraz  zajęcia świetlicowe, plastyczne oraz sportowe.

  Stowarzyszenie od 2016 roku zrealizowało projekty  z Programu Erasmus+ w ramach akcji 1. Mobilność edukacyjna min.

  1. Projekt „Slavic people for culture / Słowianie dla kultury” Grupa Litewska - Lisewo koło Rajgrodu sierpień –październik 2016.
  2. Projekt “We take the challenge/ Podejmujemy wyzwanie/” Grup Litewska – Wola Michałowa –Bieszczady. Styczeń –marzec 2017.
  3. Projekt “For me, for you, for us” / „Dla mnie, dla ciebie, dla nas” Grupa Litewska - Murzasichle koła Zakopanego . Sierpień – Październik 2017.
  4. Projekt „No borders, brother!” / „Bez granic, bracie!” Grupa Słowacka - Murzasichle koła Zakopanego styczeń –marzec 2018.
  5. Projekt  „Behind The Glass Curtain” / „Za szklaną kurtyną”. Grupa Słowacka – Graby koło Gorzowa Wielkopolskiego 2018.
  6. Projekt „ Our story - our path „ / „Nasza historia - nasza ścieżka” - Grupa Litewska - Murzasichle koła Zakopanego styczeń –marzec 2019.

  Głównymi celami Stowarzyszenia jest:

  1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno – społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
  1. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
  1. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
  1. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
  1. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
  1. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
  1. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
  1. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
  1. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
  1. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
  1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
  1. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.
  1. Rozwijanie zainteresowań i pasji członków stowarzyszenia, dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
  1. Podtrzymywanie, a także upowszechnianie tradycji regionalnej i narodowej.
  1. Działania na rzecz rozwoju świadomości lokalnej, dbanie o promocję regionu.
  1. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży.
  1. Organizacja wypoczynku oraz czasu wolnego dorosłych.

   

  Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.
  2. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie działalności kulturalnej i społecznej.
  3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
  4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń.
  5. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
  6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem Powiatu Augustowskiego.
  7. Krzewienie kultury i tradycji, szczególnie wśród młodzieży.
  8. Sprawowanie opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Augustowskiego.
  9. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
  10. Wspieranie działalności twórców amatorskich.
  11. Organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, oświatowych;
  12. Działania na rzecz pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.
  13. Organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Augustowskim, tworzenie instytucji rynku pracy.
  14. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
  15. Prowadzenie, świetlic, poradni, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, a także punktów informacyjnych.
  16. Udzielanie porad i pomocy prawnej osobom i instytucjom lokalnym.
  17. Prowadzenie działań profilaktycznych i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i terapeutyczną.
  18. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.
  19. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pozyskane dzięki akcji 1% podatku przeznaczyliśmy przede wszystkim na dofinansowanie Projektów: „Wakacje inne niż „. Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 2009 roku organizuje wypoczynek dzieciom w czasie wakacji. Zapraszamy do włączenia się w organizację naszego działania, a także rozważenie możliwości udzielenia nam wsparcia, które zostanie wykorzystane do zrealizowania naszych przedsięwzięć.

 • Więcej o nas

  Celami Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społeczneg są:
  1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno-społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
  2. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
  3. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
  4. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
  5. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
  6. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
  7. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
  8. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
  9. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
  10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
  11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
  12. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.

  Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne realizuje cele poprzez:
  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.
  2. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie działalności kulturalnej i społecznej.
  3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
  4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń.
  5. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
  6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem Powiatu Augustowskiego.
  7. Krzewienie kultury i tradycji, szczególnie wśród młodzieży.
  8. Sprawowanie opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Augustowskiego.
  9. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
  10. Wspieranie działalności twórców amatorskich.
  11. Organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, oświatowych;
  12. Działania na rzecz pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.
  13. Organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw kulturalnych oraz społecznych oraz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Augustowskim, tworzenie instytucji rynku pracy.
  14. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
  15. Prowadzenie, świetlic, poradni, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, punktów informacyjnych.
  16. Udzielanie porad i pomocy prawnej osobom oraz instytucjom lokalnym.
  17. Prowadzenie działań profilaktycznych i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz terapeutyczną.
  18. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.
  19. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów, a także szkoleń specjalistycznych.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000237085
 • Konto:40 2030 0045 1110 0000 0214 5510
 • Adres:Śródmieście 9/14
 • WWW:www.asks.pl
 • E-mail:asks05@interia.pl
 • Telefon:603964159
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00