• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000007228

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Fundacji jest wychowywanie i edukowanie dzieci, młodzieży, dorosłych, pomoc drugiemu człowiekowi, wspieranie twórczości i przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i dziedzictwa narodowego. Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób, bez względu na narodowość, wyznanie czy światopogląd.

1. W zakresie wychowywania i edukowania Fundacja może realizować swoje cele poprzez organizowanie, finansowanie, dofinansowanie, inicjowanie, popieranie, przyznawanie, promowanie, prowadzenie:
a. szkół, przedszkoli, placówek oświatowych,
b. bibliotek i mediatek,
c. kursów, szkoleń, wykładów, olimpiad, konkursów, konferencji szkoleniowych, sympozjów, warsztatów,
d. zajęć edukacyjnych, wychowawczych, oświatowych, profilaktycznych, terapeutycznych, kulturalnych,
e. zajęć pozalekcyjnych, informacyjnych, świetlic, klubów, punktów konsultacyjnych, kół zainteresowań itp.,
f. stypendiów i nagród dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych,
g. prac naukowo-badawczych,
h. kolonii, obozów, wycieczek, spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. W zakresie pomocy drugiemu człowiekowi Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
a. prowadzenie Centrum Mentoringu i Wolontariatu,
b. promocję i organizowanie wolontariatu i mentoringu,
c. prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz innych wyspecjalizowanych placówek,
d. zapobieganie i przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży,
e. zapewnienie dzieciom, młodzieży, dorosłym pozbawionym opieki oraz tym, których prawa nie są respektowane zapewnienie opieki wolontariuszy,
f. finansowanie i pomoc organizacyjną w leczeniu, rehabilitacji osób chorych, potrzebujących pomocy a także udostępnianie dla nich rachunków bankowych w celu pozyskiwania środków finansowych, które zostaną przekazane na pomoc, leczenie, rehabilitację itp.,
g. organizowanie, wspieranie, finansowanie pomocy społecznej, w tym w szczególności skierowanej do następujących grup docelowych: rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych m in.: od alkoholu i narkotyków, więźniów, ubogich, chorych i innych potrzebujących pomocy,
h. działalność charytatywną, dobroczynną i filantropijną,
i. zbieranie środków finansowych, materialnych, żywnościowych i przekazywanie ich na dożywianie dzieci i młodzieży a także na niezbędne rzeczy materialne i pomoce szkolne,
j. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą a także uchodźcom i cudzoziemcom,
k. pomaganie osobom niepełnosprawnym poprzez dążenie do likwidacji barier architektonicznych, utrudnień komunikacyjnych, upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, propagowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych,
l. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
3. W zakresie wspierania twórczości i przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i dziedzictwa narodowego Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. finansowanie i organizowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
b. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej,
c. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
d. wspieranie finansowe, organizacyjne, rzeczowe dzieci, młodzieży, dorosłych uzdolnionych artystycznie,
e. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
f. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
h. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
i. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
j. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000007228

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika