• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000010755

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Włocławskie Towarzystwo Naukowe kontynuujące postępowe tradycje polskiej myśli naukowej, ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych, dotyczących Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, a w szczególności:
1.podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2.działalność na rzecz mniejszości narodowych;
3.ochrony i promocji zdrowia;
4.działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5.działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
6.działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7.nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8.krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10.upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
11.ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12.działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Dla realizacji swych celów Towarzystwo:
1.inspiruje i rozwija własne badania naukowe, jak również współpracuje w tym zakresie z innymi ośrodkami i instytucjami;
2.popularyzuje zdobycze nauki i osiągnięcia swoich członków;
3.prowadzi działalność wydawniczą;
4.gromadzi materiały naukowe oraz tworzy i powiększa własne księgozbiory;
5.podejmuje formy działalności naukowej wynikające z aktualnych potrzeb społecznych.
Towarzystwo dla realizacji celów statutowych współpracuje z Polską Akademią Nauk, ze szkołami wyższymi, z towarzystwami naukowymi oraz kulturalno-oświatowymi.

Prowadzone działania
1. Wydawnictwa zrealizowane w 2006 r.
Wydawnictwa WTN zrealizowane przez Oficynę Wydawniczą “Lega" wraz z tytułami zleconymi (bez publikacji WSHE) to 28 tytułów o łącznej objętości 322 aw. Przygotowano do druku i wydano m.in.
—Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 20
—W. Wróblewski, Infrastruktura komunalna miasta
—Kazimierz Wielki oraz niepospolici z Kowala i okolic, red. Z. Zasada, B. Ziółkowski
—Materiały do dziejów rezydencji, t. II, cz. 3 Ziemia dobrzyńska, red. S. Kunikowski, P. Gałkowski
—S. Sterkowicz, Ravensbrück
—Polityka rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. S. Kunikowski, W. Karaszewski
—J. Sterkowicz, S. Sterkowicz, Porzućcie wszelką nadzieję. Wspomnienia ofiar nazizmu
—Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii, t. XXV, red. S. Sterkowicz
—B. Ziółkowski, Tajne nauczanie i konspiracyjna działalność kulturalna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej (powiat lipnowski) w latach 1939-1945
—W. Kubiak, Migdalszczyzna
—J. Cybertowicz, J. Kołtuniak, Z dziejów Osięcin i okolic
—Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, pod red. Z. Wiatrowskiego
—W. Frątczak, Monografia parafii Jeziorsko (wyd. II popr. i uzupełnione)
—Włocławski słownik biograficzny, t.IV, pod red. S. Kunikowskiego.

2. Konferencje:
- Sesja naukowa
"Wyzwolenie Włocławka 1945 r."
20.01.2006 r.

Organizatorzy:
Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Sekcja Nauk Historycznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku

- Sesja naukowa
"Społeczność Kowala i okolic w dawnych czasach oraz dobie współczesnej"
29.04.2006 r.

Organizatorzy:
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Miasta Kowala
Urząd Gminy Kowal
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku
Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalu

- Konferencja naukowa
"Działalność gaśnicza i pozaogniowa jednostek ochrony przeciwpożarowej w dobie II Rzeczypospolitej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej"
20.05.2006 r.

Organizatorzy:
Zarząd Główny OSP RP
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku

- Otwarte Forum Dyskusyjne
pt. " Rozmawiamy o przyszłości Włocławka - strategia rozwoju naszego miasta"
18.05.2006 r.

Organizatorzy:
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Prezydent Miasta Włocławek

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Banki spółdzielcze w Polsce Stan i Perspektywy Rozwoju"
29-30.05.2006 r.

Organizatorzy:
Wydział Ekonomii i Informatyki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Włocławskie Towarzystwo Naukowe

- XXVI Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna
"Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii"
2-3.06.2006r.

Organizator:
Włocławskie Towarzystwo Naukowe

- Sesja Naukowa
"Konsekwencje Kongresu Wiedeńskiego dla Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej"
13.06.2006 r.

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku
Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
Sekcja Nauk Historycznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

- III Ogólnopolska Konferencja
"Zwierzyna drobna jako elementy bioróżnorodności środowiska przyrodniczego"
7-9.09.2006 r.

Organizatorzy:
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Polski Związek Łowiecki

- Konferencja
nt. "Wisła szansą rozwoju regionalnego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej"
29.09.2006 r.

Organizatorzy:
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Włocławskie Towarzystwo Naukowe

3. Badania naukowe:
- Dzieje diecezji włocławskiej. Średniowiecze.
- Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Ziemia Dobrzyńska.
- Heraldyka polska okresu PRL i III Rzeczyposlpolitej (1944-2005).

4. Działalność Biblioteki Naukowej WTN.

5. III Festiwal Kultury, Nauki i Techniki.

6. VIII edycja Konkursu na najlepsze prace naukowe i badawcze dotyczące regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000010755

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika