1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
  KRS 0000035375

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele Stowarzyszenia:
1. Udzielanie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.
2. Udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom bezdomnym i bezrobotnym.
3. Udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii - psychiatrycznej, psychologicznej, zajęciowej i arteterapii.
5. Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej niezbędnej do uzyskania i / lub utrzymania zatrudnienia przez osoby z zaburzeniami psychicznymi - pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Prowadzenie zatrudnienia i pośrednictwa pracy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego w tym zakresie.
7. Prowadzenie edukacji na temat zdrowia psychicznego i jego zaburzeń.
8. Prowadzenie szkoleń i kursów dla osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
9. Prowadzenie działalności badawczej dotyczącej różnych aspektów funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. Prowadzenie działań integracyjnych.
11. Prowadzenie działań promujących zdrowie psychiczne.
12. Prowadzenie działań promujących zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zadania i sposób realizacji celów:
1. Prowadzenie:
a) specjalistycznego Ośrodka Wsparcia;
b) Środowiskowego Domu Samopomocy;
c) Centrum Interwencji Kryzysowej;
d) mieszkalnictwa chronionego;
e) rożnych innych form aktywizacji zawodowej i zatrudnienia - Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej;
f) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
g) Agencji Zatrudnienia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Organizacja konferencji i seminariów.
3. Współpraca z instytucjami zdrowia i pomocy społecznej, oświatowo - wychowawczymi oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.
4. Współpraca z prasą, radiem i telewizją oraz publikacja wydawnictw własnych.
5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych poprzez uzyskiwanie dotacji, organizowanie kiermaszy, wystaw i aukcji oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
6. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz inicjowanie budowy nowych.

Działania realizowane na podstawie powyższych celów zapewniają wszechstronną, zindywidualizowaną pomoc osobom chorym psychicznie, ich rodzinom i opiekunom prowadzącą do przełamywania ich społecznej bezradności i marginalizacji. Obejmuje ona:
- Udzielanie wsparcia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem opieki w sytuacji kryzysu psychicznego;
- Zwiększanie adaptacji podopiecznych do nowego otoczenia, zwłaszcza po wielomiesięcznym pobycie na oddziale zamkniętym szpitala (w szczególności poprzez zapewnienie opieki w ramach mieszkalnictwa chronionego);
- Rozwijanie u podopiecznych umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach życia społecznego, sytuacjach trudnych, w tym związanych z chorobą w rodzinie (w szczególności poprzez zajęcia prowadzone w ramach ośrodka wsparcia);
- Rozwijanie twórczości plastycznej, literackiej i muzycznej;
- Stały kontakt z lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą.
Realizacja tych form pomocy przyczynia się do usprawnienia osób chorych psychicznie w zakresie integracji psychospołecznej. Integracja ta, łącząca różne formy rehabilitacji społecznej, terapii i leczenia farmakologicznego umożliwia stabilizację ich stanu psychicznego do poziomu, pozwalającego osobie chorej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie (w rodzinie, grupie rówieśniczej, środowisku pracy). Poprzez właściwe warunki rehabilitacji psychospołecznej - indywidualizację form terapii, uwzględnienie umiejętności i decyzji samych podopiecznych, innowacyjność proponowanych zajęć, staramy się zapewnić atmosferę sprzyjającą ich aktywności społecznej i zawodowej oraz przyczyniać się do podniesienia komfortu ich życia. Lepsze funkcjonowanie osób z zaburzeniami psychicznymi powoduje, że pozytywne rezultaty są dostępne również dla osób z ich otoczenia, dzięki poprawie wzajemnego komunikowania, redukcji negatywnych emocji, stresu. Prezentacja pozytywnych postaw wobec zaburzeń psychicznych powoduje, że w społeczeństwie upowszechniane są postawy tolerancji wobec osób z problemami psychicznymi. Pozytywne rezultaty dotyczą także pracy profesjonalistów, zaangażowanych w cały proces - poszerzają ich wiedzę i umiejętności praktyczne terapii, z czego mogą korzystać kolejne osoby.

Ośrodek Wsparcia "Serce"
W systemie pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia codzienną popołudniową i wieczorną opiekę (poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 20.00) oraz kompleksowe poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym specjalistyczne poradnictwo z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, wspomagające samodzielnie funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie oraz pełnienie przez te osoby określonych ról społecznych, realizowane poprzez:
- dyżur w Ośrodku;
- spotkania w domu pacjenta;
- spotkania poza Ośrodkiem;
- dyżur przy telefonie;
- spotkania grupy wsparcia byłych pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego i ich rodzin, mające na celu zmniejszenie napięcia i stresu związanego z powrotem do życia codziennego oraz zmniejszenie zagrożenia nawrotu ostrych objawów choroby psychicznej;
- psychoterapię grupową i indywidualną;
- psychoedukację grupową;
- zajęcia dyskusyjne;
- terapię zajęciową (zajęcia kulinarne, zajęcia gospodarstwa domowego);
- spotkania duszpasterskie;

Środowiskowy Dom Samopomocy "Serce"
W systemie pobytu dziennego dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia codzienną(poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00) opiekę i pomoc poprzez:
a) prowadzenie codziennych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, indywidualnych i grupowych, mających na celu nabywanie i utrwalanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz pomoc w reintegracji psychospołecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
b) prowadzenie spotkań grupy wsparcia dla rodzin uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy, które miałyby na celu pomoc we wzajemnym zrozumieniu i komunikowaniu się członków rodziny ,w tym radzeniu sobie z problemami wynikającymi z samej choroby psychicznej.

Centrum Interwencji Kryzysowej
Zapewnia specjalistyczną pomoc w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia osobom z zaburzeniami psychicznymi, lękiem, objawami nawrotu choroby psychicznej, w sytuacji kryzysu psychicznego i depresji, konfliktu w środowisku rodzinnym oraz innych sytuacjach załamania nerwowego. Z pomocy Centrum korzystały osoby, które z powodu zaostrzenia choroby psychicznej lub innej przyczyny prowadzącej do kryzysu psychicznego, nie potrafiły samodzielnie funkcjonować. Z pomocy Centrum mogły skorzystać osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy lub skierowane przez Telefon Zaufania, stowarzyszenie samopomocowe, Ośrodek Wsparcia, Środowiskowy Dom Samopomocy, Poradnię Zdrowia Psychicznego, Izbę Przyjęć Szpitala Neuropsychiatrycznego, lekarza rejonowego, pracownika socjalnego. Osoba zgłaszająca się miała możliwość: rozmowy ze specjalistą w Centrum lub w domu; rozwiązania kryzysu psychicznego w sposób inny niż poprzez umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym; doraźnego noclegu poza miejscem zamieszkania, gdy było to konieczne; jednorazowej konsultacji; krótkotrwałej psychoterapii.

Hostel i mieszkanie chronione
Hostel - dom grupowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnia:
- mieszkanie 10 osobom chorym psychicznie, których aktualne warunki socjalno -bytowe (bezdomność, stan finansowy i konflikty rodzinne, niewydolności rodziny, wtórna bezradność) uniemożliwiają samodzielną egzystencję;
- miejsce wszechstronnej terapii, gdzie możliwa stanie się pełna adaptacja do warunków realnego życia poza jednostkami lecznictwa psychiatrycznego - podstawowy grupowy trening umiejętności społecznych.
Mieszkanie chronione indywidualne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach systemu mieszkalnictwa chronionego, zapewniające:
- mieszkania dla 3 -6 osób;
- opiekę pracownika socjalnego (wizyty w domu raz w tygodniu);
- opiekę psychologiczną, lekarską stosowanie do potrzeb.

Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii (Zespół Leczenia Środowiskowego)
Zapewnia pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz organicznych zaburzeń psychicznych, w tym:
- osobom ze wskazaniem długoterminowego leczenia oraz różnorodnych usystematyzowanych form opieki środowiskowej;
- osobom potrzebującym czasowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby;
- osobom po pierwszym epizodzie choroby psychicznej;
- osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno -społecznym powstałych w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
a także członkom rodzin i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi.
Pomoc świadczona jest w formie porad psychiatrycznych, psychologicznych oraz usług pielęgniarskich i socjalnych w ramach wizyty domowej lub w siedzibie Zespołu.
Osoby korzystające z oferty Stowarzyszenia to mieszkańcy Lublina województwa. Przekrój wiekowy pacjentów to 17 - 85 rok życia, zarówno kobiety, jaki i mężczyźni. W znacznej części to osoby biedne, korzystające z pomocy społecznej, żyjące na skraju ubóstwa, których nie stać na korzystanie ze specjalistycznych gabinetów prywatnych lub płatnych porad prawnych. W większości przypadków osoby, które skorzystały z pomocy Centrum, po rozwiązaniu kryzysu potrzebowały dalszej opieki i kontynuowały terapię w Ośrodku Wsparcia, korzystając na stałe z jego opieki. Informacje o ofercie Stowarzyszenia umieszczane są w szpitalu, przychodniach, poradniach zdrowia psychicznego, kościołach, placówkach współpracujących, podopieczni informują swoich znajomych, rodziny, informacje zamieszczane są także na plakatach, ulotkach, informatorach.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000035375

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

 • Więcej o nas

  Cele Stowarzyszenia:
  1. Udzielanie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.
  2. Udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom bezdomnym i bezrobotnym.
  3. Udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi.
  4. Prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii - psychiatrycznej, psychologicznej, zajęciowej i arteterapii.
  5. Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej niezbędnej do uzyskania i / lub utrzymania zatrudnienia przez osoby z zaburzeniami psychicznymi - pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  6. Prowadzenie zatrudnienia i pośrednictwa pracy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego w tym zakresie.
  7. Prowadzenie edukacji na temat zdrowia psychicznego i jego zaburzeń.
  8. Prowadzenie szkoleń i kursów dla osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  9. Prowadzenie działalności badawczej dotyczącej różnych aspektów funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi.
  10. Prowadzenie działań integracyjnych.
  11. Prowadzenie działań promujących zdrowie psychiczne.
  12. Prowadzenie działań promujących zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Zadania i sposób realizacji celów:
  1. Prowadzenie:
  a) specjalistycznego Ośrodka Wsparcia;
  b) Środowiskowego Domu Samopomocy;
  c) Centrum Interwencji Kryzysowej;
  d) mieszkalnictwa chronionego;
  e) rożnych innych form aktywizacji zawodowej i zatrudnienia - Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej;
  f) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
  g) Agencji Zatrudnienia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  2. Organizacja konferencji i seminariów.
  3. Współpraca z instytucjami zdrowia i pomocy społecznej, oświatowo - wychowawczymi oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.
  4. Współpraca z prasą, radiem i telewizją oraz publikacja wydawnictw własnych.
  5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych poprzez uzyskiwanie dotacji, organizowanie kiermaszy, wystaw i aukcji oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
  6. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz inicjowanie budowy nowych.

  Działania realizowane na podstawie powyższych celów zapewniają wszechstronną, zindywidualizowaną pomoc osobom chorym psychicznie, ich rodzinom i opiekunom prowadzącą do przełamywania ich społecznej bezradności i marginalizacji. Obejmuje ona:
  - Udzielanie wsparcia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem opieki w sytuacji kryzysu psychicznego;
  - Zwiększanie adaptacji podopiecznych do nowego otoczenia, zwłaszcza po wielomiesięcznym pobycie na oddziale zamkniętym szpitala (w szczególności poprzez zapewnienie opieki w ramach mieszkalnictwa chronionego);
  - Rozwijanie u podopiecznych umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach życia społecznego, sytuacjach trudnych, w tym związanych z chorobą w rodzinie (w szczególności poprzez zajęcia prowadzone w ramach ośrodka wsparcia);
  - Rozwijanie twórczości plastycznej, literackiej i muzycznej;
  - Stały kontakt z lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą.
  Realizacja tych form pomocy przyczynia się do usprawnienia osób chorych psychicznie w zakresie integracji psychospołecznej. Integracja ta, łącząca różne formy rehabilitacji społecznej, terapii i leczenia farmakologicznego umożliwia stabilizację ich stanu psychicznego do poziomu, pozwalającego osobie chorej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie (w rodzinie, grupie rówieśniczej, środowisku pracy). Poprzez właściwe warunki rehabilitacji psychospołecznej - indywidualizację form terapii, uwzględnienie umiejętności i decyzji samych podopiecznych, innowacyjność proponowanych zajęć, staramy się zapewnić atmosferę sprzyjającą ich aktywności społecznej i zawodowej oraz przyczyniać się do podniesienia komfortu ich życia. Lepsze funkcjonowanie osób z zaburzeniami psychicznymi powoduje, że pozytywne rezultaty są dostępne również dla osób z ich otoczenia, dzięki poprawie wzajemnego komunikowania, redukcji negatywnych emocji, stresu. Prezentacja pozytywnych postaw wobec zaburzeń psychicznych powoduje, że w społeczeństwie upowszechniane są postawy tolerancji wobec osób z problemami psychicznymi. Pozytywne rezultaty dotyczą także pracy profesjonalistów, zaangażowanych w cały proces - poszerzają ich wiedzę i umiejętności praktyczne terapii, z czego mogą korzystać kolejne osoby.

  Ośrodek Wsparcia "Serce"
  W systemie pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia codzienną popołudniową i wieczorną opiekę (poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 20.00) oraz kompleksowe poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym specjalistyczne poradnictwo z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, wspomagające samodzielnie funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie oraz pełnienie przez te osoby określonych ról społecznych, realizowane poprzez:
  - dyżur w Ośrodku;
  - spotkania w domu pacjenta;
  - spotkania poza Ośrodkiem;
  - dyżur przy telefonie;
  - spotkania grupy wsparcia byłych pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego i ich rodzin, mające na celu zmniejszenie napięcia i stresu związanego z powrotem do życia codziennego oraz zmniejszenie zagrożenia nawrotu ostrych objawów choroby psychicznej;
  - psychoterapię grupową i indywidualną;
  - psychoedukację grupową;
  - zajęcia dyskusyjne;
  - terapię zajęciową (zajęcia kulinarne, zajęcia gospodarstwa domowego);
  - spotkania duszpasterskie;

  Środowiskowy Dom Samopomocy "Serce"
  W systemie pobytu dziennego dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewnia codzienną(poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00) opiekę i pomoc poprzez:
  a) prowadzenie codziennych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, indywidualnych i grupowych, mających na celu nabywanie i utrwalanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz pomoc w reintegracji psychospołecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
  b) prowadzenie spotkań grupy wsparcia dla rodzin uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy, które miałyby na celu pomoc we wzajemnym zrozumieniu i komunikowaniu się członków rodziny ,w tym radzeniu sobie z problemami wynikającymi z samej choroby psychicznej.

  Centrum Interwencji Kryzysowej
  Zapewnia specjalistyczną pomoc w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia osobom z zaburzeniami psychicznymi, lękiem, objawami nawrotu choroby psychicznej, w sytuacji kryzysu psychicznego i depresji, konfliktu w środowisku rodzinnym oraz innych sytuacjach załamania nerwowego. Z pomocy Centrum korzystały osoby, które z powodu zaostrzenia choroby psychicznej lub innej przyczyny prowadzącej do kryzysu psychicznego, nie potrafiły samodzielnie funkcjonować. Z pomocy Centrum mogły skorzystać osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy lub skierowane przez Telefon Zaufania, stowarzyszenie samopomocowe, Ośrodek Wsparcia, Środowiskowy Dom Samopomocy, Poradnię Zdrowia Psychicznego, Izbę Przyjęć Szpitala Neuropsychiatrycznego, lekarza rejonowego, pracownika socjalnego. Osoba zgłaszająca się miała możliwość: rozmowy ze specjalistą w Centrum lub w domu; rozwiązania kryzysu psychicznego w sposób inny niż poprzez umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym; doraźnego noclegu poza miejscem zamieszkania, gdy było to konieczne; jednorazowej konsultacji; krótkotrwałej psychoterapii.

  Hostel i mieszkanie chronione
  Hostel - dom grupowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnia:
  - mieszkanie 10 osobom chorym psychicznie, których aktualne warunki socjalno -bytowe (bezdomność, stan finansowy i konflikty rodzinne, niewydolności rodziny, wtórna bezradność) uniemożliwiają samodzielną egzystencję;
  - miejsce wszechstronnej terapii, gdzie możliwa stanie się pełna adaptacja do warunków realnego życia poza jednostkami lecznictwa psychiatrycznego - podstawowy grupowy trening umiejętności społecznych.
  Mieszkanie chronione indywidualne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach systemu mieszkalnictwa chronionego, zapewniające:
  - mieszkania dla 3 -6 osób;
  - opiekę pracownika socjalnego (wizyty w domu raz w tygodniu);
  - opiekę psychologiczną, lekarską stosowanie do potrzeb.

  Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii (Zespół Leczenia Środowiskowego)
  Zapewnia pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz organicznych zaburzeń psychicznych, w tym:
  - osobom ze wskazaniem długoterminowego leczenia oraz różnorodnych usystematyzowanych form opieki środowiskowej;
  - osobom potrzebującym czasowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby;
  - osobom po pierwszym epizodzie choroby psychicznej;
  - osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalno -społecznym powstałych w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
  a także członkom rodzin i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Pomoc świadczona jest w formie porad psychiatrycznych, psychologicznych oraz usług pielęgniarskich i socjalnych w ramach wizyty domowej lub w siedzibie Zespołu.
  Osoby korzystające z oferty Stowarzyszenia to mieszkańcy Lublina województwa. Przekrój wiekowy pacjentów to 17 - 85 rok życia, zarówno kobiety, jaki i mężczyźni. W znacznej części to osoby biedne, korzystające z pomocy społecznej, żyjące na skraju ubóstwa, których nie stać na korzystanie ze specjalistycznych gabinetów prywatnych lub płatnych porad prawnych. W większości przypadków osoby, które skorzystały z pomocy Centrum, po rozwiązaniu kryzysu potrzebowały dalszej opieki i kontynuowały terapię w Ośrodku Wsparcia, korzystając na stałe z jego opieki. Informacje o ofercie Stowarzyszenia umieszczane są w szpitalu, przychodniach, poradniach zdrowia psychicznego, kościołach, placówkach współpracujących, podopieczni informują swoich znajomych, rodziny, informacje zamieszczane są także na plakatach, ulotkach, informatorach.
 • KRS:0000035375
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00