1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN
  KRS 0000041415

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności osób niesłyszących, słabo słyszących i z wadami wymowy realizowane w ramach zadań dotyczących:
1. integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,
2. niwelowania barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym,
3. popularyzowania postępowych idei i osiągnięć w zakresie rewalidacji i rehabilitacji,
4. pomocy w korzystaniu z najnowszych osiągnięć medycznych i technologicznych,
5. prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i społecznej - aktywizacja osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów,
6. poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów prawnych,
7. wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
8. wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania,
9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
10. przeciwdziałania patologiom społecznym,
11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12. promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej,
13. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
14. upowszechniania praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy i zagrożone bezrobociem,
16. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
17. ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii,
18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
19. upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw wspomagających rozwój demokracji,
20. kształtowania wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich wartości: pracowitości, uczciwości i pracy dla innych w celu równomiernego rozwoju wszystkich członków wspólnoty lokalnej,
21. promowania działań szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z młodzieżą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez:
1. działalność popularyzatorsko-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu,
2. działalność wydawniczą,
3. organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, festiwali, wystaw, pokazów i odczytów,
4. organizację turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, obozów, zawodów sportowych oraz imprez integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
5. prowadzenie rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
6. organizację biwaków, rajdów, wycieczek krajoznawczych,
7. organizację kursów języka migowego,
8. współpracę z firmami, instytucjami w zakresie rozpowszechniania informacji dotyczących osiągnięć technicznych i medycznych oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym,
9. prowadzenie poradnictwa,
10. działalność szkoleniową i edukacyjną,
11. współpracę z centralnymi i terenowymi ogniwami władz i organizacji,
12. występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,
13. udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w różnorodnych formach,
14. współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
15. pomoc osobom niepełnosprawnym w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
16. aktywizację zawodową, pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji,
17. współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą,
18. propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz likwidowanie uprzedzeń ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań,
19. wspieranie materialne, szkoleniowe i doradcze szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,
20. przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium naukowego uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce lub będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000041415

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN

 • Więcej o nas

  Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności osób niesłyszących, słabo słyszących i z wadami wymowy realizowane w ramach zadań dotyczących:
  1. integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,
  2. niwelowania barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym,
  3. popularyzowania postępowych idei i osiągnięć w zakresie rewalidacji i rehabilitacji,
  4. pomocy w korzystaniu z najnowszych osiągnięć medycznych i technologicznych,
  5. prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i społecznej - aktywizacja osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów,
  6. poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów prawnych,
  7. wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
  8. wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania,
  9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
  10. przeciwdziałania patologiom społecznym,
  11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  12. promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej,
  13. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  14. upowszechniania praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  15. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy i zagrożone bezrobociem,
  16. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
  17. ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii,
  18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
  19. upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw wspomagających rozwój demokracji,
  20. kształtowania wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich wartości: pracowitości, uczciwości i pracy dla innych w celu równomiernego rozwoju wszystkich członków wspólnoty lokalnej,
  21. promowania działań szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z młodzieżą.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez:
  1. działalność popularyzatorsko-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu,
  2. działalność wydawniczą,
  3. organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, festiwali, wystaw, pokazów i odczytów,
  4. organizację turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, obozów, zawodów sportowych oraz imprez integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
  5. prowadzenie rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  6. organizację biwaków, rajdów, wycieczek krajoznawczych,
  7. organizację kursów języka migowego,
  8. współpracę z firmami, instytucjami w zakresie rozpowszechniania informacji dotyczących osiągnięć technicznych i medycznych oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym,
  9. prowadzenie poradnictwa,
  10. działalność szkoleniową i edukacyjną,
  11. współpracę z centralnymi i terenowymi ogniwami władz i organizacji,
  12. występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,
  13. udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w różnorodnych formach,
  14. współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  15. pomoc osobom niepełnosprawnym w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  16. aktywizację zawodową, pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji,
  17. współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą,
  18. propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz likwidowanie uprzedzeń ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań,
  19. wspieranie materialne, szkoleniowe i doradcze szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,
  20. przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium naukowego uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce lub będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 • KRS:0000041415
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00