1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
  KRS 0000067093

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie:
- Stołówki bezpłatnego żywienia - przez 6 dni w tygodniu wydawane są obiady dla ok. 500 osób oraz pieczywo i inne artykuły spożywcze,
- Wydawania produktów żywnościowych - realizacja programu pomocy unijnej dla najuboższej ludności krajów Unii Europejskiej "PEAD",
- Resocjalizacji w ramach hostelu mężczyzn wychodzących z alkoholizmu, po odbytych wyrokach karnych, długoletnio bezrobotnych,
- Świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
- Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,
- Magazynu pomocy rzeczowej.

Wykaz projektów dotowanych przez ministerstwa, urzędy i instytucje, realizowanych przez Fundację Chrześcijańską "Adullam" w latach 2002 - 2008.

Urząd Miasta Częstochowy:
2002 rok - w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przyznana została dotacja w kwocie 10.600,00 zł na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
2003 rok - w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na resocjalizację osób uzależnionych i współ uzależnionych od alkoholu w systemie dziennym w kwocie 6.500,00 zł.
- w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 18.000,00 zł.
- w zakresie pomocy społecznej przyznana została dotacja w kwocie 3.000,00 zł na dożywianie podopiecznych Fundacji (przeciwdziałanie zjawisku pauperyzacji w mieście).
2006 rok - w zakresie pomocy społecznej na realizację programu „Dom miłości bliźniego” na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia stołówki dla najuboższych mieszkańców miasta Częstochowy w kwocie 11.000,00 zł.
- z zakresu patologii społecznych na realizacje programu „Dom miłości bliźniego” na realizację zadania polegającego na resocjalizacji mężczyzn uzależnionych od alkoholu
metodą stacjonarną w kwocie 20.000,00 zł.
- w zakresie wspierania inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych „Dom miłości bliźniego” w kwocie 13.750,00 zł.
2007 rok - w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie „Nasz wspólny dom” w kwocie 38.000,00 zł.
- w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie „Razem jest lepiej”, którego celem jest zmniejszenie zjawiska „dzieci ulicy” poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych - dotacja w kwocie 5.000,00 zł.
- w zakresie pomocy społecznej na zwiększenie oddziaływań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem poprzez prowadzenie dożywiania w formie stołówki „Więcej witamin” - dotacja w kwocie 9.000,00 zł.
2008 rok - w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie „Droga do wolności”w kwocie 30.000,00 zł.
- z zakresu pomocy społecznej - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej „Razem możemy więcej” w kwocie 6.000,00 zł.- z zakresu pomocy społecznej- Zwiększanie oddziaływań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem - „Nie jesteś sam” w kwocie 9.000,00 zł.
- z zakresu patologii społecznych pt „Dzieci bez barier” w kocie 2.350,00 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki:
2005 rok - w zakresie pomocy społecznej na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością „Dom miłości bliźniego”
przeznaczono dotacje w kwocie 16.000,00 zł.
2006 rok - w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej„ Powrót osób bezdomnych do społeczności” zadanie o nazwie „ Życie ma sens”
w kwocie 7.884,00 zł.
2007 rok - w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „ Powrót osób bezdomnych do społeczności” zadanie o nazwie „ Szansa dla
wszystkich” w kwocie 36.050,00 zł.
- w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „ Powrót osób bezdomnych do społeczności” zadanie o nazwie „ Godność dla każdego” w kwocie 9.100,00 zł.
2008 rok - z zakresu pomocy społecznej, polegającej na tworzeniu i realizacji programów służących aktywizacji i przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością tj. zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności „Nowy start” w kocie 15.700,00 zł.

Województwo Śląskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
2007 rok - w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania "Obudź się już wiosna" które dotyczy reintegracji społecznej w obszarach dotkniętych ubóstwem w kwocie 29.950,00 zł.
2008 rok - z zakresu pomocy społecznej „Szansa dla wszystkich” w kocie 49.000,00 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
2008 rok - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Życie poza szkołą” - świetlica środowiskowa z elementem socjoterapii - projekt partnerski (Lider:Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości) w kwocie ogółem 663.398,00 zł., w tym udział F.Ch.ADULLAM w kwocie 447.756,00 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
2006 rok - realizacja na podstawie dokumentu” Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006”
zadania „Dom miłości bliźniego” w zakresie organizacji i prowadzenia Punktu
Konsultacyjnego (udzielanie bezpłatnych porad prawno - socjalno - bytowych)
w kwocie 23.580,00 zł.
2007 rok - realizacja na podstawie dokumentu” Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007”
zadania „ Życie poza szkołą” w formie utworzenia i prowadzenia Integracyjnego
Centrum dla młodzieży i dzieci jako formy przeciwdziałania zagrożeniu wykluczeniem
społecznym wśród dzieci i młodzieży w kwocie 44.328,00 zł.
2008 rok - realizacja zadania w ramach „Toru centralnego” programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, polegający na świadczeniu na rzecz osób bezdomnych usług socjalnych w kwocie 101.700,00 zł.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 • Formularze PIT 2019/2020 dla

  KRS 0000067093

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"

 • Więcej o nas

  Celem fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem.

  Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie:
  - Stołówki bezpłatnego żywienia - przez 6 dni w tygodniu wydawane są obiady dla ok. 500 osób oraz pieczywo i inne artykuły spożywcze,
  - Wydawania produktów żywnościowych - realizacja programu pomocy unijnej dla najuboższej ludności krajów Unii Europejskiej "PEAD",
  - Resocjalizacji w ramach hostelu mężczyzn wychodzących z alkoholizmu, po odbytych wyrokach karnych, długoletnio bezrobotnych,
  - Świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
  - Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,
  - Magazynu pomocy rzeczowej.

  Wykaz projektów dotowanych przez ministerstwa, urzędy i instytucje, realizowanych przez Fundację Chrześcijańską "Adullam" w latach 2002 - 2008.

  Urząd Miasta Częstochowy:
  2002 rok - w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przyznana została dotacja w kwocie 10.600,00 zł na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
  2003 rok - w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na resocjalizację osób uzależnionych i współ uzależnionych od alkoholu w systemie dziennym w kwocie 6.500,00 zł.
  - w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 18.000,00 zł.
  - w zakresie pomocy społecznej przyznana została dotacja w kwocie 3.000,00 zł na dożywianie podopiecznych Fundacji (przeciwdziałanie zjawisku pauperyzacji w mieście).
  2006 rok - w zakresie pomocy społecznej na realizację programu „Dom miłości bliźniego” na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia stołówki dla najuboższych mieszkańców miasta Częstochowy w kwocie 11.000,00 zł.
  - z zakresu patologii społecznych na realizacje programu „Dom miłości bliźniego” na realizację zadania polegającego na resocjalizacji mężczyzn uzależnionych od alkoholu
  metodą stacjonarną w kwocie 20.000,00 zł.
  - w zakresie wspierania inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych „Dom miłości bliźniego” w kwocie 13.750,00 zł.
  2007 rok - w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie „Nasz wspólny dom” w kwocie 38.000,00 zł.
  - w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie „Razem jest lepiej”, którego celem jest zmniejszenie zjawiska „dzieci ulicy” poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych - dotacja w kwocie 5.000,00 zł.
  - w zakresie pomocy społecznej na zwiększenie oddziaływań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem poprzez prowadzenie dożywiania w formie stołówki „Więcej witamin” - dotacja w kwocie 9.000,00 zł.
  2008 rok - w zakresie patologii społecznych na wsparcie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zadanie „Droga do wolności”w kwocie 30.000,00 zł.
  - z zakresu pomocy społecznej - Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej „Razem możemy więcej” w kwocie 6.000,00 zł.- z zakresu pomocy społecznej- Zwiększanie oddziaływań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem - „Nie jesteś sam” w kwocie 9.000,00 zł.
  - z zakresu patologii społecznych pt „Dzieci bez barier” w kocie 2.350,00 zł.

  Śląski Urząd Wojewódzki:
  2005 rok - w zakresie pomocy społecznej na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością „Dom miłości bliźniego”
  przeznaczono dotacje w kwocie 16.000,00 zł.
  2006 rok - w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej„ Powrót osób bezdomnych do społeczności” zadanie o nazwie „ Życie ma sens”
  w kwocie 7.884,00 zł.
  2007 rok - w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „ Powrót osób bezdomnych do społeczności” zadanie o nazwie „ Szansa dla
  wszystkich” w kwocie 36.050,00 zł.
  - w zakresie pomocy społecznej realizacja Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „ Powrót osób bezdomnych do społeczności” zadanie o nazwie „ Godność dla każdego” w kwocie 9.100,00 zł.
  2008 rok - z zakresu pomocy społecznej, polegającej na tworzeniu i realizacji programów służących aktywizacji i przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością tj. zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności „Nowy start” w kocie 15.700,00 zł.

  Województwo Śląskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
  2007 rok - w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania "Obudź się już wiosna" które dotyczy reintegracji społecznej w obszarach dotkniętych ubóstwem w kwocie 29.950,00 zł.
  2008 rok - z zakresu pomocy społecznej „Szansa dla wszystkich” w kocie 49.000,00 zł.

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
  2008 rok - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Życie poza szkołą” - świetlica środowiskowa z elementem socjoterapii - projekt partnerski (Lider:Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości) w kwocie ogółem 663.398,00 zł., w tym udział F.Ch.ADULLAM w kwocie 447.756,00 zł

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
  2006 rok - realizacja na podstawie dokumentu” Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006”
  zadania „Dom miłości bliźniego” w zakresie organizacji i prowadzenia Punktu
  Konsultacyjnego (udzielanie bezpłatnych porad prawno - socjalno - bytowych)
  w kwocie 23.580,00 zł.
  2007 rok - realizacja na podstawie dokumentu” Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007”
  zadania „ Życie poza szkołą” w formie utworzenia i prowadzenia Integracyjnego
  Centrum dla młodzieży i dzieci jako formy przeciwdziałania zagrożeniu wykluczeniem
  społecznym wśród dzieci i młodzieży w kwocie 44.328,00 zł.
  2008 rok - realizacja zadania w ramach „Toru centralnego” programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, polegający na świadczeniu na rzecz osób bezdomnych usług socjalnych w kwocie 101.700,00 zł.

  Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • KRS:0000067093
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00