1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  PSONI
  KRS 0000081242

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Gdańskie Koło Stowarzyszenia powstało w 1992 roku i od tego czasu działa, jako niedochodowa organizacja pozarządowa.

Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością  intelektualną, wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które, pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne z nim życie i by starały się przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy.

Nasz cel to działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka jak również prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to 11 placówek: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych: Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół mieszkań ze wsparciem, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych-BIZON, wolontariat, ORKIESTRA VITA ACTIVA oraz ECEKON- Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej  Osób Niepełnosprawnych.

Codziennie wsparciem obejmujemy 350 podopiecznych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Poza placówkami Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, artystyczne, kulturalne jak również podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

Następnie wrzuć całość z placówkami do tej środkowej większej

Gdańskie Koło Stowarzyszenia powstało w 1992 roku i od tego czasu działa, jako niedochodowa organizacja pozarządowa.

Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością  intelektualną,

wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które, pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne z nim życie i by starały się przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy.

Nasz cel to działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka jak również prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to 11 placówek: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych: Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół mieszkań ze wsparciem, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych-BIZON, wolontariat, ORKIESTRA VITA ACTIVA oraz ECEKON- Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej  Osób Niepełnosprawnych.

Codziennie wsparciem obejmujemy 350 podopiecznych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Poza placówkami Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, artystyczne, kulturalne jak również podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna (NPSS) jest szkołą niepubliczną, o uprawnieniach szkoły publicznej działającą w ramach Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Organem prowadzącym dla Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, w tym dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku. Typ Szkoły to ośmioletnia podstawowa szkoła specjalna.

Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” jest specjalistyczną placówką oświatową. Dzieci objęte opieką przez specjalistów poradni wymagają monitorowania, wspierania i stymulowania nieharmonijnego rozwoju lub są zagrożone niepełnosprawnością. Poradnia wspiera rodziny w kompetencjach wychowawczych. Nasze działania mają na celu zmaksymalizowanie szans dzieci na efektywne funkcjonowanie w systemie edukacyjnym.

Nasze działania są obecnie nakierowane na dwa obszary:

·wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

·rewalidację dzieci z niepełnosprawnością wzroku

 

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (NSPdP) została utworzona 1 września 2014 r. jako pierwsza w województwie pomorskim. Organem prowadzącym Szkołę jest stowarzyszenie rodziców osób niepełnosprawnych: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

NSPdP jest typem szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest trzyletnią Szkołą przysposabiającą do pracy, przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów specjalnych, uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wyróżnia nas bardzo zindywidualizowany program edukacji, dostosowany do potrzeb i możliwości młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest on wspierany intensywnymi działaniami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi, także w ramach zewnętrznych projektów docelowych (np. PFRON, UM Gdańsk i inne).

W procesie kształcenia uczniów realizowane są zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia/etyka. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, sportowych, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz kształtujących umiejętność spędzania wolnego czasu.

Nauczanie przysposobienia do pracy ma na celu przygotowania ucznia (zgodnie z jego możliwościami) do aktywności przez pracę w następujących dziedzinach:

·gospodarstwo domowe i zajęcia kulinarne;

·prace porządkowe;

·prace biurowe;

·rękodzieło artystyczne.

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju to placówka w której  Państwa dziecko ma szansę otrzymać  jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc . Nasza oferta obejmuje wczesną diagnozę kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju  oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców.W stosunku do dzieci objętych naszą opieką istnieje możliwość korzystania bez dodatkowych skierowań z konsultacji i terapii u różnych specjalistów.

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty z Pomorskim Oddziałem  Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Oferuje pedagogiczno – terapeutyczną propozycję pracy, wsparcia, aktywności oraz systematyczne włączanie w życie społeczne. Warsztat przeznaczony jest dla 55 uczestników realizujących swoją aktywność w różnegorodzaju pracowniach. Program Warsztatu umożliwia uczestnikom aktywność w zakresie różnorodnych zajęć kreatywnych takich jak: działalność plastyczna, muzykowanie, różnorodne formy aktywności ruchowej ( hipoterapia, basen, gry zespołowe, siłownia, lekkoatletyka, fitnes). Założenia metodyczne Warsztatu bazują na obywatelskim prawie do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym, co prowadzi do wartościowania aktywności uczestników jako pracy oraz podejmowania działań z zakresu rehabilitacji społecznej w otwartym środowisku. 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką typu B – przeznaczoną dla 33 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, od 07.00 do 15.00, w tym co najmniej przez 6 godzin prowadzone są zajęcia merytoryczne w bezpośredniej pracy z uczestnikami i/lub ich rodzinami.

Zadaniem Domu jest realizację programu wspierająco-aktywizującego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych oraz życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Rodzaj i zakres świadczonych usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników Domu. W realizację programu i planów dotyczących pracy i terapii z Uczestnikami włączani są członkowie rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia.

Zespół Mieszkań ze Wsparciem (ZMW) jest inicjatywą rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku podjętych przez nich działań został wybudowany dom, w którym znajduje się 17 indywidualnych mieszkań.  Mieszkania te są usytuowane wokół jednej klatki w 3-kondygnacyjnym budynku.  Dorosła osoba niepełnosprawna ma do swej dyspozycji jeden (lub dwa mniejsze) pokój, aneks kuchenny i łazienkę. Dodatkowo na każdym poziomie domu znajduje się kuchnia i duży pokój przeznaczony do użytkowania wszystkich mieszkańców danej kondygnacji. Na parterze znajduje się 5 mieszkań, na pierwszym i drugim piętrze po 6 mieszkań.  Parter budynku, przystosowany jest dla osób poruszających się na wózku.  Na najniższej kondygnacji budynku znajduje się jedno mieszkanie, które pełni rolę mieszkania chronionego, a w szczególnych sytuacjach – pogotowia mieszkaniowego oraz pomieszczenia administracyjno –biurowe.

W czynnościach życia codziennego każdego mieszkańca wspiera wykwalifikowana kadra.

Wszystkie działania mają charakter indywidualnego wsparcia, które dostosowane jest do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON, które oferuje kompleksową usługę aktywizacji zawodowej osób z  niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim. Od 2015 r. działania realizowane przez BIZON ukierunkowane są również na osoby z innymi niepełnosprawnościami (m.in. w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oraz w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku).

W skład świadczonych usług wchodzi m.in.: specjalistyczne doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane (usługa świadczona przez trenera pracy).

Jak wykorzystamy 1%

Środki zebrane z 1 % przeznaczymy głównie na doposażenie pracowni multimedialnych w naszych placówkach. Zakup profesjonalnego często dedykowanego sprzętu wiąże się z dużymi kosztami. Są to profesjonalne komunikatory, komputery dostosowane do specjalnych potrzeb naszych uczniów.

Kolejną potrzebą wynikającą z posiadania dużego budynku oraz jego wieku jest ciągła modernizacja. Remonty , które robimy mają przede wszystkim dostosować go do potrzeb naszych podopiecznych.

Więcej o nas

Gdańskie Koło Stowarzyszenia powstało w 1992 roku i od tego czasu działa, jako niedochodowa organizacja pozarządowa.

Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością  intelektualną, wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które, pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne z nim życie i by starały się przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy.

Nasz cel to działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka jak również prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to 11 placówek: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych: Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół mieszkań ze wsparciem, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych-BIZON, wolontariat, ORKIESTRA VITA ACTIVA oraz ECEKON- Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej  Osób Niepełnosprawnych.

Codziennie wsparciem obejmujemy 350 podopiecznych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Poza placówkami Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, artystyczne, kulturalne jak również podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna (NPSS) jest szkołą niepubliczną, o uprawnieniach szkoły publicznej działającą w ramach Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Organem prowadzącym dla Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, w tym dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku. Typ Szkoły to ośmioletnia podstawowa szkoła specjalna.

Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” jest specjalistyczną placówką oświatową. Dzieci objęte opieką przez specjalistów poradni wymagają monitorowania, wspierania i stymulowania nieharmonijnego rozwoju lub są zagrożone niepełnosprawnością. Poradnia wspiera rodziny w kompetencjach wychowawczych. Nasze działania mają na celu zmaksymalizowanie szans dzieci na efektywne funkcjonowanie w systemie edukacyjnym.

Nasze działania są obecnie nakierowane na dwa obszary:

·wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

·rewalidację dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (NSPdP) została utworzona 1 września 2014 r. jako pierwsza w województwie pomorskim. Organem prowadzącym Szkołę jest stowarzyszenie rodziców osób niepełnosprawnych: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

NSPdP jest typem szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest trzyletnią Szkołą przysposabiającą do pracy, przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów specjalnych, uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wyróżnia nas bardzo zindywidualizowany program edukacji, dostosowany do potrzeb i możliwości młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest on wspierany intensywnymi działaniami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi, także w ramach zewnętrznych projektów docelowych (np. PFRON, UM Gdańsk i inne).

W procesie kształcenia uczniów realizowane są zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia/etyka. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, sportowych, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz kształtujących umiejętność spędzania wolnego czasu.

Nauczanie przysposobienia do pracy ma na celu przygotowania ucznia (zgodnie z jego możliwościami) do aktywności przez pracę w następujących dziedzinach:

·gospodarstwo domowe i zajęcia kulinarne;

·prace porządkowe;

·prace biurowe;

·rękodzieło artystyczne.

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju to placówka w której  Państwa dziecko ma szansę otrzymać  jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc . Nasza oferta obejmuje wczesną diagnozę kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju  oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców.W stosunku do dzieci objętych naszą opieką istnieje możliwość korzystania bez dodatkowych skierowań z konsultacji i terapii u różnych specjalistów.

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty z Pomorskim Oddziałem  Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Oferuje pedagogiczno – terapeutyczną propozycję pracy, wsparcia, aktywności oraz systematyczne włączanie w życie społeczne. Warsztat przeznaczony jest dla 55 uczestników realizujących swoją aktywność w różnegorodzaju pracowniach. Program Warsztatu umożliwia uczestnikom aktywność w zakresie różnorodnych zajęć kreatywnych takich jak: działalność plastyczna, muzykowanie, różnorodne formy aktywności ruchowej ( hipoterapia, basen, gry zespołowe, siłownia, lekkoatletyka, fitnes). Założenia metodyczne Warsztatu bazują na obywatelskim prawie do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym, co prowadzi do wartościowania aktywności uczestników jako pracy oraz podejmowania działań z zakresu rehabilitacji społecznej w otwartym środowisku. 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką typu B – przeznaczoną dla 33 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, od 07.00 do 15.00, w tym co najmniej przez 6 godzin prowadzone są zajęcia merytoryczne w bezpośredniej pracy z uczestnikami i/lub ich rodzinami.

Zadaniem Domu jest realizację programu wspierająco-aktywizującego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych oraz życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Rodzaj i zakres świadczonych usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników Domu. W realizację programu i planów dotyczących pracy i terapii z Uczestnikami włączani są członkowie rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia.

Zespół Mieszkań ze Wsparciem (ZMW) jest inicjatywą rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku podjętych przez nich działań został wybudowany dom, w którym znajduje się 17 indywidualnych mieszkań.  Mieszkania te są usytuowane wokół jednej klatki w 3-kondygnacyjnym budynku.  Dorosła osoba niepełnosprawna ma do swej dyspozycji jeden (lub dwa mniejsze) pokój, aneks kuchenny i łazienkę. Dodatkowo na każdym poziomie domu znajduje się kuchnia i duży pokój przeznaczony do użytkowania wszystkich mieszkańców danej kondygnacji. Na parterze znajduje się 5 mieszkań, na pierwszym i drugim piętrze po 6 mieszkań.  Parter budynku, przystosowany jest dla osób poruszających się na wózku.  Na najniższej kondygnacji budynku znajduje się jedno mieszkanie, które pełni rolę mieszkania chronionego, a w szczególnych sytuacjach – pogotowia mieszkaniowego oraz pomieszczenia administracyjno –biurowe.

W czynnościach życia codziennego każdego mieszkańca wspiera wykwalifikowana kadra.

Wszystkie działania mają charakter indywidualnego wsparcia, które dostosowane jest do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON, które oferuje kompleksową usługę aktywizacji zawodowej osób z  niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim. Od 2015 r. działania realizowane przez BIZON ukierunkowane są również na osoby z innymi niepełnosprawnościami (m.in. w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oraz w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku).

W skład świadczonych usług wchodzi m.in.: specjalistyczne doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane (usługa świadczona przez trenera pracy).

WOLONTARIAT

Best Buddies jest stworzenie sieci przyjacielskich relacji między wolontariuszami – młodzieżą licealną i akademicką, dorosłymi z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Każdy wolontariusz spotyka się z przydzielonym „Kumplem” z niepełnosprawnością intelektualną minimum dwa razy w miesiącu przez okres roku. Może też uczestniczyć w realizowanych w PSONI Koło w Gdańsku projektach artystycznych, spotkaniach integracyjnych wszystkich uczestników i w grupie wsparcia.
Dla osób z niepełnosprawnością jest to bardzo ważna forma uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, możliwość rozwoju umiejętności i nauka budowania relacji.
Best Buddies Poland to część międzynarodowego ruchu wolontariackiego założonego w 1989 roku przez Anthony K. Shrivera. 

Ośrodek metodyczny ECEKON zajmuje się animacją ruchu artystycznego w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

Zadania ECEKON to:

– kształcenie muzyczne, artystyczne i uniwersalne osób z niepełnosprawnościami;

– opis  procesów kształcenia artystycznego osób z niepełnosprawnościami;

– opis uwarunkowań włączenia społecznego na bazie kompetencji artystycznych;

– monitoring kultury artystycznej osób z niepełnosprawnościami;

– upowszechnienie osiągnięć w Gdańsku, regionie, Polsce i Europie;

– kształcenie kadry do pracy w obszarze kultury artystycznej z osobami z niepełnosprawnościami.

ORKIESTRA VITA ACTIVA

działa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku od 1995 roku. Wśród 35 członków orkiestry są wyłącznie osoby dorosłe (pełnoletnie), w tym większość to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice osób z niepełnosprawnością, wolontariusze. W niektórych koncertach z OVA występują zawodowi artyści. Orkiestra ma w swym dorobku ponad 250 koncertów w Polsce i za granicą. Prezentowała muzykę w 60 miastach. Od 1995 roku z zespołem związanych było ponad 80 wykonawców.

Dyrygentką ORKIESTRY VITA ACTIVA i kierownikiem artystycznym jest Mirosława Lipińska współpraca merytoryczna i organizacyjna Ryszard Popowski

Orkiestra wykonuje muzykę z różnych epok i o różnorodnej stylistyce, od barokowej do współczesnej muzyki sonorystycznej. Oryginalne aranżacje na instrumenty perkusyjne (których autorką jest Mirosława Lipińska) i ekspresyjne wykonanie utworów, składają się na niezapomniane przeżycie artystyczne

Zespół Remont Pomp działa przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Gdańsku od 2004 roku. Grają w nim uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, wolontariusze europejskiego programu EVS oraz muzycy współpracujący ze stowarzyszeniem. Główną inspiracją dla zespołu jest muzyka etniczna z naciskiem na bogactwo muzyki afrykańskiej. Zarówno dobór instrumentów jak i granych rytmów nawiązuje do muzyki z tego kontynentu. Od jakiegoś czasu jednak zespół odkrywa przestrzenie muzyki eksperymentalnej grając na przedmiotach na co dzień nie kojarzonych z muzyką. Jako przykład mogą służyć utwory wykonywane na stole czy też beczkach. Co istotne Remont Pomp wykonuje program autorski. Bardzo ważne jest dla nas wspólne uczestnictwo w procesie twórczym. Również nazwy poszczególnych utworów jak i nazwa zespołu zostały wymyślone wspólnie.

Zespół Remont Pomp od początku swego istnienia współpracuje także z Teatrem „Razem” działającym przy Gdańskim Archipelagu Kultury Gak. W skład teatru wchodzą podopieczni oraz wolontariusze uczestniczący w programie „Starszy Brat – starsza Siostra”. Zespół Remont Pomp jest odpowiedzialny za oprawę muzyczną przedstawień.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000081242
 • Konto:78 102 0 18 11 0 000 0002 009 5 69 46
 • Adres:0000081242
 • WWW:http://psoni.gda.pl/
 • E-mail:anna.jedrzejewska@psoni.gda.pl
 • Telefon:513052084 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  PSONI

  KRS 0000081242

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

PSONI

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

  Gdańskie Koło Stowarzyszenia powstało w 1992 roku i od tego czasu działa, jako niedochodowa organizacja pozarządowa.

  Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością  intelektualną, wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które, pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne z nim życie i by starały się przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy.

  Nasz cel to działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka jak również prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to 11 placówek: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych: Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

  Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół mieszkań ze wsparciem, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych-BIZON, wolontariat, ORKIESTRA VITA ACTIVA oraz ECEKON- Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej  Osób Niepełnosprawnych.

  Codziennie wsparciem obejmujemy 350 podopiecznych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

  Poza placówkami Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, artystyczne, kulturalne jak również podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

  Następnie wrzuć całość z placówkami do tej środkowej większej

  Gdańskie Koło Stowarzyszenia powstało w 1992 roku i od tego czasu działa, jako niedochodowa organizacja pozarządowa.

  Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością  intelektualną,

  wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które, pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne z nim życie i by starały się przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy.

  Nasz cel to działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka jak również prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to 11 placówek: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych: Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

  Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół mieszkań ze wsparciem, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych-BIZON, wolontariat, ORKIESTRA VITA ACTIVA oraz ECEKON- Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej  Osób Niepełnosprawnych.

  Codziennie wsparciem obejmujemy 350 podopiecznych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

  Poza placówkami Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, artystyczne, kulturalne jak również podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

  Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna (NPSS) jest szkołą niepubliczną, o uprawnieniach szkoły publicznej działającą w ramach Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Organem prowadzącym dla Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, w tym dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku. Typ Szkoły to ośmioletnia podstawowa szkoła specjalna.

  Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” jest specjalistyczną placówką oświatową. Dzieci objęte opieką przez specjalistów poradni wymagają monitorowania, wspierania i stymulowania nieharmonijnego rozwoju lub są zagrożone niepełnosprawnością. Poradnia wspiera rodziny w kompetencjach wychowawczych. Nasze działania mają na celu zmaksymalizowanie szans dzieci na efektywne funkcjonowanie w systemie edukacyjnym.

  Nasze działania są obecnie nakierowane na dwa obszary:

  ·wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

  ·rewalidację dzieci z niepełnosprawnością wzroku

   

  Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (NSPdP) została utworzona 1 września 2014 r. jako pierwsza w województwie pomorskim. Organem prowadzącym Szkołę jest stowarzyszenie rodziców osób niepełnosprawnych: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

  NSPdP jest typem szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest trzyletnią Szkołą przysposabiającą do pracy, przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów specjalnych, uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

  Wyróżnia nas bardzo zindywidualizowany program edukacji, dostosowany do potrzeb i możliwości młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest on wspierany intensywnymi działaniami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi, także w ramach zewnętrznych projektów docelowych (np. PFRON, UM Gdańsk i inne).

  W procesie kształcenia uczniów realizowane są zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia/etyka. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, sportowych, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz kształtujących umiejętność spędzania wolnego czasu.

  Nauczanie przysposobienia do pracy ma na celu przygotowania ucznia (zgodnie z jego możliwościami) do aktywności przez pracę w następujących dziedzinach:

  ·gospodarstwo domowe i zajęcia kulinarne;

  ·prace porządkowe;

  ·prace biurowe;

  ·rękodzieło artystyczne.

  Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju to placówka w której  Państwa dziecko ma szansę otrzymać  jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc . Nasza oferta obejmuje wczesną diagnozę kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju  oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców.W stosunku do dzieci objętych naszą opieką istnieje możliwość korzystania bez dodatkowych skierowań z konsultacji i terapii u różnych specjalistów.

  Ośrodek realizuje kontrakt zawarty z Pomorskim Oddziałem  Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Oferuje pedagogiczno – terapeutyczną propozycję pracy, wsparcia, aktywności oraz systematyczne włączanie w życie społeczne. Warsztat przeznaczony jest dla 55 uczestników realizujących swoją aktywność w różnegorodzaju pracowniach. Program Warsztatu umożliwia uczestnikom aktywność w zakresie różnorodnych zajęć kreatywnych takich jak: działalność plastyczna, muzykowanie, różnorodne formy aktywności ruchowej ( hipoterapia, basen, gry zespołowe, siłownia, lekkoatletyka, fitnes). Założenia metodyczne Warsztatu bazują na obywatelskim prawie do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym, co prowadzi do wartościowania aktywności uczestników jako pracy oraz podejmowania działań z zakresu rehabilitacji społecznej w otwartym środowisku. 

  Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką typu B – przeznaczoną dla 33 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, od 07.00 do 15.00, w tym co najmniej przez 6 godzin prowadzone są zajęcia merytoryczne w bezpośredniej pracy z uczestnikami i/lub ich rodzinami.

  Zadaniem Domu jest realizację programu wspierająco-aktywizującego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych oraz życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Rodzaj i zakres świadczonych usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników Domu. W realizację programu i planów dotyczących pracy i terapii z Uczestnikami włączani są członkowie rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia.

  Zespół Mieszkań ze Wsparciem (ZMW) jest inicjatywą rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku podjętych przez nich działań został wybudowany dom, w którym znajduje się 17 indywidualnych mieszkań.  Mieszkania te są usytuowane wokół jednej klatki w 3-kondygnacyjnym budynku.  Dorosła osoba niepełnosprawna ma do swej dyspozycji jeden (lub dwa mniejsze) pokój, aneks kuchenny i łazienkę. Dodatkowo na każdym poziomie domu znajduje się kuchnia i duży pokój przeznaczony do użytkowania wszystkich mieszkańców danej kondygnacji. Na parterze znajduje się 5 mieszkań, na pierwszym i drugim piętrze po 6 mieszkań.  Parter budynku, przystosowany jest dla osób poruszających się na wózku.  Na najniższej kondygnacji budynku znajduje się jedno mieszkanie, które pełni rolę mieszkania chronionego, a w szczególnych sytuacjach – pogotowia mieszkaniowego oraz pomieszczenia administracyjno –biurowe.

  W czynnościach życia codziennego każdego mieszkańca wspiera wykwalifikowana kadra.

  Wszystkie działania mają charakter indywidualnego wsparcia, które dostosowane jest do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

  Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON, które oferuje kompleksową usługę aktywizacji zawodowej osób z  niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim. Od 2015 r. działania realizowane przez BIZON ukierunkowane są również na osoby z innymi niepełnosprawnościami (m.in. w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oraz w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku).

  W skład świadczonych usług wchodzi m.in.: specjalistyczne doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane (usługa świadczona przez trenera pracy).

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki zebrane z 1 % przeznaczymy głównie na doposażenie pracowni multimedialnych w naszych placówkach. Zakup profesjonalnego często dedykowanego sprzętu wiąże się z dużymi kosztami. Są to profesjonalne komunikatory, komputery dostosowane do specjalnych potrzeb naszych uczniów.

  Kolejną potrzebą wynikającą z posiadania dużego budynku oraz jego wieku jest ciągła modernizacja. Remonty , które robimy mają przede wszystkim dostosować go do potrzeb naszych podopiecznych.

 • Więcej o nas

  Gdańskie Koło Stowarzyszenia powstało w 1992 roku i od tego czasu działa, jako niedochodowa organizacja pozarządowa.

  Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością  intelektualną, wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które, pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne z nim życie i by starały się przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy.

  Nasz cel to działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka jak również prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to 11 placówek: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju, Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych: Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

  Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół mieszkań ze wsparciem, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych-BIZON, wolontariat, ORKIESTRA VITA ACTIVA oraz ECEKON- Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej  Osób Niepełnosprawnych.

  Codziennie wsparciem obejmujemy 350 podopiecznych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

  Poza placówkami Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, artystyczne, kulturalne jak również podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

  Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna (NPSS) jest szkołą niepubliczną, o uprawnieniach szkoły publicznej działającą w ramach Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”, Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Organem prowadzącym dla Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, w tym dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku. Typ Szkoły to ośmioletnia podstawowa szkoła specjalna.

  Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” jest specjalistyczną placówką oświatową. Dzieci objęte opieką przez specjalistów poradni wymagają monitorowania, wspierania i stymulowania nieharmonijnego rozwoju lub są zagrożone niepełnosprawnością. Poradnia wspiera rodziny w kompetencjach wychowawczych. Nasze działania mają na celu zmaksymalizowanie szans dzieci na efektywne funkcjonowanie w systemie edukacyjnym.

  Nasze działania są obecnie nakierowane na dwa obszary:

  ·wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

  ·rewalidację dzieci z niepełnosprawnością wzroku

  Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (NSPdP) została utworzona 1 września 2014 r. jako pierwsza w województwie pomorskim. Organem prowadzącym Szkołę jest stowarzyszenie rodziców osób niepełnosprawnych: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

  NSPdP jest typem szkoły niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest trzyletnią Szkołą przysposabiającą do pracy, przeznaczoną dla absolwentów gimnazjów specjalnych, uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

  Wyróżnia nas bardzo zindywidualizowany program edukacji, dostosowany do potrzeb i możliwości młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest on wspierany intensywnymi działaniami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi, także w ramach zewnętrznych projektów docelowych (np. PFRON, UM Gdańsk i inne).

  W procesie kształcenia uczniów realizowane są zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia/etyka. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, sportowych, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz kształtujących umiejętność spędzania wolnego czasu.

  Nauczanie przysposobienia do pracy ma na celu przygotowania ucznia (zgodnie z jego możliwościami) do aktywności przez pracę w następujących dziedzinach:

  ·gospodarstwo domowe i zajęcia kulinarne;

  ·prace porządkowe;

  ·prace biurowe;

  ·rękodzieło artystyczne.

  Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju to placówka w której  Państwa dziecko ma szansę otrzymać  jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc . Nasza oferta obejmuje wczesną diagnozę kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju  oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców.W stosunku do dzieci objętych naszą opieką istnieje możliwość korzystania bez dodatkowych skierowań z konsultacji i terapii u różnych specjalistów.

  Ośrodek realizuje kontrakt zawarty z Pomorskim Oddziałem  Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Oferuje pedagogiczno – terapeutyczną propozycję pracy, wsparcia, aktywności oraz systematyczne włączanie w życie społeczne. Warsztat przeznaczony jest dla 55 uczestników realizujących swoją aktywność w różnegorodzaju pracowniach. Program Warsztatu umożliwia uczestnikom aktywność w zakresie różnorodnych zajęć kreatywnych takich jak: działalność plastyczna, muzykowanie, różnorodne formy aktywności ruchowej ( hipoterapia, basen, gry zespołowe, siłownia, lekkoatletyka, fitnes). Założenia metodyczne Warsztatu bazują na obywatelskim prawie do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym, co prowadzi do wartościowania aktywności uczestników jako pracy oraz podejmowania działań z zakresu rehabilitacji społecznej w otwartym środowisku. 

  Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką typu B – przeznaczoną dla 33 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, od 07.00 do 15.00, w tym co najmniej przez 6 godzin prowadzone są zajęcia merytoryczne w bezpośredniej pracy z uczestnikami i/lub ich rodzinami.

  Zadaniem Domu jest realizację programu wspierająco-aktywizującego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych oraz życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Rodzaj i zakres świadczonych usług dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestników Domu. W realizację programu i planów dotyczących pracy i terapii z Uczestnikami włączani są członkowie rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia.

  Zespół Mieszkań ze Wsparciem (ZMW) jest inicjatywą rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku podjętych przez nich działań został wybudowany dom, w którym znajduje się 17 indywidualnych mieszkań.  Mieszkania te są usytuowane wokół jednej klatki w 3-kondygnacyjnym budynku.  Dorosła osoba niepełnosprawna ma do swej dyspozycji jeden (lub dwa mniejsze) pokój, aneks kuchenny i łazienkę. Dodatkowo na każdym poziomie domu znajduje się kuchnia i duży pokój przeznaczony do użytkowania wszystkich mieszkańców danej kondygnacji. Na parterze znajduje się 5 mieszkań, na pierwszym i drugim piętrze po 6 mieszkań.  Parter budynku, przystosowany jest dla osób poruszających się na wózku.  Na najniższej kondygnacji budynku znajduje się jedno mieszkanie, które pełni rolę mieszkania chronionego, a w szczególnych sytuacjach – pogotowia mieszkaniowego oraz pomieszczenia administracyjno –biurowe.

  W czynnościach życia codziennego każdego mieszkańca wspiera wykwalifikowana kadra.

  Wszystkie działania mają charakter indywidualnego wsparcia, które dostosowane jest do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

  Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych BIZON, które oferuje kompleksową usługę aktywizacji zawodowej osób z  niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim. Od 2015 r. działania realizowane przez BIZON ukierunkowane są również na osoby z innymi niepełnosprawnościami (m.in. w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oraz w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku).

  W skład świadczonych usług wchodzi m.in.: specjalistyczne doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane (usługa świadczona przez trenera pracy).

  WOLONTARIAT

  Best Buddies jest stworzenie sieci przyjacielskich relacji między wolontariuszami – młodzieżą licealną i akademicką, dorosłymi z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
  Każdy wolontariusz spotyka się z przydzielonym „Kumplem” z niepełnosprawnością intelektualną minimum dwa razy w miesiącu przez okres roku. Może też uczestniczyć w realizowanych w PSONI Koło w Gdańsku projektach artystycznych, spotkaniach integracyjnych wszystkich uczestników i w grupie wsparcia.
  Dla osób z niepełnosprawnością jest to bardzo ważna forma uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, możliwość rozwoju umiejętności i nauka budowania relacji.
  Best Buddies Poland to część międzynarodowego ruchu wolontariackiego założonego w 1989 roku przez Anthony K. Shrivera. 

  Ośrodek metodyczny ECEKON zajmuje się animacją ruchu artystycznego w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

  Zadania ECEKON to:

  – kształcenie muzyczne, artystyczne i uniwersalne osób z niepełnosprawnościami;

  – opis  procesów kształcenia artystycznego osób z niepełnosprawnościami;

  – opis uwarunkowań włączenia społecznego na bazie kompetencji artystycznych;

  – monitoring kultury artystycznej osób z niepełnosprawnościami;

  – upowszechnienie osiągnięć w Gdańsku, regionie, Polsce i Europie;

  – kształcenie kadry do pracy w obszarze kultury artystycznej z osobami z niepełnosprawnościami.

  ORKIESTRA VITA ACTIVA

  działa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku od 1995 roku. Wśród 35 członków orkiestry są wyłącznie osoby dorosłe (pełnoletnie), w tym większość to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice osób z niepełnosprawnością, wolontariusze. W niektórych koncertach z OVA występują zawodowi artyści. Orkiestra ma w swym dorobku ponad 250 koncertów w Polsce i za granicą. Prezentowała muzykę w 60 miastach. Od 1995 roku z zespołem związanych było ponad 80 wykonawców.

  Dyrygentką ORKIESTRY VITA ACTIVA i kierownikiem artystycznym jest Mirosława Lipińska współpraca merytoryczna i organizacyjna Ryszard Popowski

  Orkiestra wykonuje muzykę z różnych epok i o różnorodnej stylistyce, od barokowej do współczesnej muzyki sonorystycznej. Oryginalne aranżacje na instrumenty perkusyjne (których autorką jest Mirosława Lipińska) i ekspresyjne wykonanie utworów, składają się na niezapomniane przeżycie artystyczne

  Zespół Remont Pomp działa przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Gdańsku od 2004 roku. Grają w nim uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, wolontariusze europejskiego programu EVS oraz muzycy współpracujący ze stowarzyszeniem. Główną inspiracją dla zespołu jest muzyka etniczna z naciskiem na bogactwo muzyki afrykańskiej. Zarówno dobór instrumentów jak i granych rytmów nawiązuje do muzyki z tego kontynentu. Od jakiegoś czasu jednak zespół odkrywa przestrzenie muzyki eksperymentalnej grając na przedmiotach na co dzień nie kojarzonych z muzyką. Jako przykład mogą służyć utwory wykonywane na stole czy też beczkach. Co istotne Remont Pomp wykonuje program autorski. Bardzo ważne jest dla nas wspólne uczestnictwo w procesie twórczym. Również nazwy poszczególnych utworów jak i nazwa zespołu zostały wymyślone wspólnie.

  Zespół Remont Pomp od początku swego istnienia współpracuje także z Teatrem „Razem” działającym przy Gdańskim Archipelagu Kultury Gak. W skład teatru wchodzą podopieczni oraz wolontariusze uczestniczący w programie „Starszy Brat – starsza Siostra”. Zespół Remont Pomp jest odpowiedzialny za oprawę muzyczną przedstawień.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000081242
 • Konto:78 102 0 18 11 0 000 0002 009 5 69 46
 • Adres:0000081242
 • WWW:http://psoni.gda.pl/
 • E-mail:anna.jedrzejewska@psoni.gda.pl
 • Telefon:513052084
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00