• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
  KRS 0000110979

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru obejmującego Powiat Garwoliński poprzez:
1) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności:
a. opracowanie przez lokalną grupę działania (LGD) lokalnej strategii rozwoju, dla obszaru Powiatu Garwolińskiego, tj. gmin i miast: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga, Żelechów,
b. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich dla obszaru gmin Powiatu Garwolińskiego,
c. promocję obszarów wiejskich położonych w Powiecie Garwolińskim,
d. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Powiatu Garwolińskiego,
e. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach Powiatu Garwolińskiego
2) inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla gmin Powiatu Garwolińskiego,
3) podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
4) ochronę środowiska naturalnego,
5) promocję Powiatu w kraju i zagranicą w tym:
a. promocję gmin i miast,
b. promocję firm przemysłowych,
c. promocję handlu i usług,
d. promocję walorów turystycznych i kulturowych,
e. promocję produktów lokalnych,
6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących regionu,
7) integrację powiatu z Unią Europejską i współpracę z regionami partnerskimi
8) wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwój edukacji, rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach,
9) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa powiatu garwolińskiego a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji,
10) działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego.
11) współpracę z organizacjami katolickimi, społecznymi, oświatowymi, sportowymi, kulturalnymi, gospodarczymi, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna,
12) pomoc osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym, samotnym
13) budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
14) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in.: niepełnosprawni, mniejszości, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo),
15) kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych regionu,
16) upowszechnianie zasad chrześcijańskich w wychowaniu, oświacie, kulturze, działalności gospodarczej i życiu publicznym,
17) podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych,
18) pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
19) kształcenie, doradztwo oraz pomoc osobom i organizacjom pozarządowym działającym dla rozwoju regionu,
20) działalność wychowawczą, oświatową i kulturalną,
21) upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży
22) działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, rozwój świadomości obywatelskiej,
23) współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
24) działalność informacyjną i wydawniczą,

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1) udział w pracach samorządów terytorialnych działających na terenie Powiatu Garwolińskiego,
2) udział w opracowywaniu strategii rozwoju powiatu i poszczególnych gmin,
3) współpracę ze środkami masowego przekazu,
4) pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą,
5) działania charytatywne, dobroczynne i inne,
6) działania integrujące niepełnosprawnych z terenu Powiatu Garwolińskiego,
7) udział w pracach sołectw,
8) współpraca i pomoc dla organizacji zrzeszających społeczności wiejskie (koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne) oraz grup nieformalnych.
9) prowadzenie zadań z zakresu upowszechniania kultury, turystyki, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
10) działalność wydawniczą.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000110979

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika