1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
  KRS 0000119136

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Jesteśmy organizacją pozarządową typu non - profit, działającą od 1991 r. na terenie m.st. Warszawy. Od 19 sierpnia 2010 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP). Misja naszej Organizacji to:
1. Ochrona praw i godności osób pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe.
2. Pomaganie osobom, doświadczających sytuacji kryzysowych w ich powrocie do zdrowia i normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie.
3. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, znajdujących się w sytuacjach kryzysu.
Stowarzyszenie pomaga osobom, żyjącym w trudnych sytuacjach, nierzadko zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu, często znajdującym się w stanie fizycznej i psychicznej „zapaści" czy poważnego kryzysu. Wśród nich są osoby bezdomne, ubogie, chore, bezradne i niesamodzielne życiowo, osoby opuszczające zakłady karne, kobiety i dzieci uciekające przed przemocą domową, pozbawione opieki ze strony najbliższych i należnego wsparcia ze strony instytucji ustawowo lub statutowo zobowiązanych do pomagania.
Cele Stowarzyszenia:
1. Obrona godności i ochrona praw osób, rodzin i środowisk, zagrożonych oraz dotkniętych sytuacjami kryzysowymi; pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe, niewydolnych psychospołecznie, w tym zwłaszcza osób bezdomnych, ofiar przemocy w rodzinie, ofiar innych przestępstw, osób z problemem uzależnień i współuzależnień oraz innych osób, narażonych na dyskryminację, dezintegrację i wykluczenie społeczne.
2. Organizowanie na rzecz osób dorosłych, dzieci i rodzin, doświadczających sytuacji kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wszechstronnej pomocy w ich powrocie do normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie.
3. Rozwijanie i upowszechnianie systemowych działań - w zakresie pomocy, readaptacji i profilaktyki społecznej, interwencji kryzysowej oraz ochrony i promocji zdrowia - sprzyjających przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów, związanych z różnymi dysfunkcjami psychospołecznymi.
4. Edukacja społeczna, promocja działań prewencyjnych i pomocowych oraz inicjatyw obywatelskich, sprzyjających wzmacnianiu postaw prospołecznych w zakresie rozwiązywania problemów osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Propagowanie wartości i idei, umożliwiających budowanie współpracy i integracji społecznej oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.
6. Upowszechnianie idei promocji i organizacji wolontariatu.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie, wdrażanie i upowszechnianie programów pomocy dla osób, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu, zwłaszcza dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością; ofiar przemocy domowej; ofiar handlu ludźmi; osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin; kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i rodziców samotnie wychowujących dzieci; osób z problemem uzależnień i współuzależnień, osób niesamodzielnych i biernych życiowo, pozbawionych dostatecznego wsparcia społecznego, rodzinnego.
2. Opracowywanie i upowszechnianie programów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w obszarze: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w miejscach publicznych; wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, aktywności społeczno-zawodowej osób dorosłych, rozbudzania odpowiedzialności rodzicielskiej i aktywności obywatelskiej.
3.Powoływanie oraz prowadzenie ośrodków wsparcia oraz noclegowni dla bezdomnych; placówek specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością; specjalistycznych ośrodków wsparcia i schronisk dla ofiar przemocy w rodzinie; ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem; ośrodków dla kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i samotnych rodziców z dzieci; mieszkań chronionych/readaptacyjnych; punktów interwencyjno – konsultacyjnych; punktów poradnictwa obywatelskiego; punktów pomocy medycznej, specjalistycznych poradni, placówek szkolnych i pozaszkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek wsparcia społecznego, psychopedagogicznego i zdrowotnego o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym.
4. Powoływanie i organizowanie Klubów i Centrów Integracji Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnych.
5. Udzielanie osobom w sytuacjach kryzysowych wszechstronnej pomocy: socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i medycznej oraz prowadzenie doradztwa zawodowego i poradnictwa pracy.
6. Współdziałanie z instytucjami i urzędami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na terenie kraju i zagranicą, działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia psychospołecznego.
7. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów, szkoleń.
8. Organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji oraz wszelkiego typu kształcenia w kierunku podnoszenia kwalifikacji wolontariuszy i osób oraz środowisk, zajmujących się pomaganiem osobom w kryzysach.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, publicystycznej.
10. Prowadzenie akcji społecznych, działań medialnych, promocyjnych, zbiórek publicznych.

Organizacja prowadzi trzy placówki pomocowe:
1. POGOTOWIE INTERWENCJI SPOŁECZNEJ - placówkę poradnictwa specjalistycznego, głównie dla osób bezdomnych
2. OŚRODEK DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "DOM" - stacjonarną (całodobową) placówkę interwencyjno-terapeutyczną.
3. OŚRODEK WSPARCIA DLA KOBIET Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY.

Działania prowadzone w Pogotowiu Interwencji Społecznej: przy ul. Nowogrodzkiej 7 lok. 14 w Warszawie tel/fax. 22 622 96 33 w poniedziałki, wtorki i czwartki godz. 9.00 - 16.00. Odnoszą się przede wszystkim do pomagania w ramach specjalistycznego poradnictwa osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz wszystkim tym, którzy znaleźli się w poważnej sytuacji kryzysowej, wywołanej utratą bezpiecznego miejsca schronienia. Proponujemy: doraźną pomoc w przezwyciężeniu ostrego kryzysu; niektóre formy pomocy socjalnej;pomoc prawną; pomoc psychopedagogiczną; pomoc kreatywną i rehabilitację socjalną ucząc krok po kroku pomagać samemu sobie w uzyskaniu samodzielności życiowej; działania długofalowe w zakresie wychodzenia z bezdomności w ramach indywidualnych programów pomocy. W Pogotowiu Interwencji Społecznej uzyskać można m.in.: bezpłatne wyrobienie zdjęć dowodowych; skierowanie do schroniska; kontakt z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zobowiązanymi do świadczenia pomocy;pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, rodzinnych, i innych prawnych (poradnictwo, sporządzanie pism urzędowych, interwencje w urzędach); bezpłatne dożywianie w sytuacji ostrego kryzysu.

Działania prowadzone w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM", tel. 22 616 10 36; fax: 22 617 28 91
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” funkcjonuje na terenie m. st. Warszawy od 1999 r. i świadczy kompleksową pomoc dla ofiar przemocy domowej. Jest przede wszystkim całodobową placówką interwencyjną, która przyjmuje nieodpłatnie i bez skierowania kobiety, doznające przemocy w rodzinie oraz dzieci będące pod ich opieką. Osoby potrzebujące wsparcia i specjalistycznej pomocy mogą zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem różnych instytucji i organizacji. W Ośrodku jest 21 miejsc dla kobiet i dzieci. Po wstępnym wywiadzie i diagnozie sytuacji życiowej, osobom zakwalifikowanym do przyjęcia, zapewniamy schronienie przez okres do 3 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych sytuacją podopiecznej i prowadzonymi przez nią działaniami zmierzającymi do wyjścia z kryzysu, okres ten może być przedłużony do 6 miesięcy.
Pracownicy Ośrodka "DOM" świadczą specjalistyczną pomoc obejmującą: poradnictwo socjalne, prawne,indywidualne konsultacje i porady psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne; wsparcie medyczne (psychiatryczne, pediatryczne); indywidualną i grupową terapię psychologiczną;grupę wsparcia nt. radzenia sobie z przemocą; treningi samoobrony i zachowań asertywnych;warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek; zajęcia socjoterapeutyczne i reedukacyjne dla dzieci;warsztaty nt. autoprezentacji; aktywizację społeczno-zawodową.

Działania prowadzone w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja", przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie-Białołęce, tel. 604 930 292; 604 930 298.
Ośrodek wsparcia jest stacjonarną (całodobową) placówką dla kobiet oraz pozostających pod ich opieką dzieci – osób pozbawionych możliwości przebywania w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania ze względu na nieuregulowaną sytuację mieszkaniową, socjalno-bytową i rodzinną. Przyjęcie do placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie.
Aby móc ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka, należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania.
Ośrodek oferuje: schronienie do 12 miesięcy, programy aktywizacji zawodowej, stała pomoc pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, prawnika. W Ośrodku prowadzone są warsztaty umiejętności wychowawczych, psychoedukacja; organizowane są prelekcje ze specjalistami (m.in. lekarzami, dietetykami, doradcami zawodowymi). Mieszkanki Ośrodka są wspierane w zakresie pomocy rzeczowej (ubrania, środki czystości, dożywianie).

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej rozwija i udoskonala swoje programy pomocowe we współpracy z podmiotami publicznymi, innymi organizacjami oraz dzięki istotnemu wsparciu osób prywatnych i firm sponsorujących.
W realizacji zadań pomocowych Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem m. st. Warszawy (głównie Biurem Projektów i Pomocy Społecznej), Urzędem Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędami Dzielnic. Przedstawiciele prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek uczestniczą w Komisjach Dialogu Społecznego ds. Bezdomności oraz ds. Przeciwdziałania Przemocy.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000119136

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

 • Więcej o nas

  Jesteśmy organizacją pozarządową typu non - profit, działającą od 1991 r. na terenie m.st. Warszawy. Od 19 sierpnia 2010 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP). Misja naszej Organizacji to:
  1. Ochrona praw i godności osób pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe.
  2. Pomaganie osobom, doświadczających sytuacji kryzysowych w ich powrocie do zdrowia i normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie.
  3. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, znajdujących się w sytuacjach kryzysu.
  Stowarzyszenie pomaga osobom, żyjącym w trudnych sytuacjach, nierzadko zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu, często znajdującym się w stanie fizycznej i psychicznej „zapaści" czy poważnego kryzysu. Wśród nich są osoby bezdomne, ubogie, chore, bezradne i niesamodzielne życiowo, osoby opuszczające zakłady karne, kobiety i dzieci uciekające przed przemocą domową, pozbawione opieki ze strony najbliższych i należnego wsparcia ze strony instytucji ustawowo lub statutowo zobowiązanych do pomagania.
  Cele Stowarzyszenia:
  1. Obrona godności i ochrona praw osób, rodzin i środowisk, zagrożonych oraz dotkniętych sytuacjami kryzysowymi; pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe, niewydolnych psychospołecznie, w tym zwłaszcza osób bezdomnych, ofiar przemocy w rodzinie, ofiar innych przestępstw, osób z problemem uzależnień i współuzależnień oraz innych osób, narażonych na dyskryminację, dezintegrację i wykluczenie społeczne.
  2. Organizowanie na rzecz osób dorosłych, dzieci i rodzin, doświadczających sytuacji kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wszechstronnej pomocy w ich powrocie do normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie.
  3. Rozwijanie i upowszechnianie systemowych działań - w zakresie pomocy, readaptacji i profilaktyki społecznej, interwencji kryzysowej oraz ochrony i promocji zdrowia - sprzyjających przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów, związanych z różnymi dysfunkcjami psychospołecznymi.
  4. Edukacja społeczna, promocja działań prewencyjnych i pomocowych oraz inicjatyw obywatelskich, sprzyjających wzmacnianiu postaw prospołecznych w zakresie rozwiązywania problemów osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  5. Propagowanie wartości i idei, umożliwiających budowanie współpracy i integracji społecznej oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.
  6. Upowszechnianie idei promocji i organizacji wolontariatu.
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Tworzenie, wdrażanie i upowszechnianie programów pomocy dla osób, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu, zwłaszcza dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością; ofiar przemocy domowej; ofiar handlu ludźmi; osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin; kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i rodziców samotnie wychowujących dzieci; osób z problemem uzależnień i współuzależnień, osób niesamodzielnych i biernych życiowo, pozbawionych dostatecznego wsparcia społecznego, rodzinnego.
  2. Opracowywanie i upowszechnianie programów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w obszarze: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w miejscach publicznych; wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, aktywności społeczno-zawodowej osób dorosłych, rozbudzania odpowiedzialności rodzicielskiej i aktywności obywatelskiej.
  3.Powoływanie oraz prowadzenie ośrodków wsparcia oraz noclegowni dla bezdomnych; placówek specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością; specjalistycznych ośrodków wsparcia i schronisk dla ofiar przemocy w rodzinie; ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem; ośrodków dla kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i samotnych rodziców z dzieci; mieszkań chronionych/readaptacyjnych; punktów interwencyjno – konsultacyjnych; punktów poradnictwa obywatelskiego; punktów pomocy medycznej, specjalistycznych poradni, placówek szkolnych i pozaszkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek wsparcia społecznego, psychopedagogicznego i zdrowotnego o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym.
  4. Powoływanie i organizowanie Klubów i Centrów Integracji Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnych.
  5. Udzielanie osobom w sytuacjach kryzysowych wszechstronnej pomocy: socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i medycznej oraz prowadzenie doradztwa zawodowego i poradnictwa pracy.
  6. Współdziałanie z instytucjami i urzędami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na terenie kraju i zagranicą, działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia psychospołecznego.
  7. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów, szkoleń.
  8. Organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji oraz wszelkiego typu kształcenia w kierunku podnoszenia kwalifikacji wolontariuszy i osób oraz środowisk, zajmujących się pomaganiem osobom w kryzysach.
  9. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, publicystycznej.
  10. Prowadzenie akcji społecznych, działań medialnych, promocyjnych, zbiórek publicznych.

  Organizacja prowadzi trzy placówki pomocowe:
  1. POGOTOWIE INTERWENCJI SPOŁECZNEJ - placówkę poradnictwa specjalistycznego, głównie dla osób bezdomnych
  2. OŚRODEK DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "DOM" - stacjonarną (całodobową) placówkę interwencyjno-terapeutyczną.
  3. OŚRODEK WSPARCIA DLA KOBIET Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY.

  Działania prowadzone w Pogotowiu Interwencji Społecznej: przy ul. Nowogrodzkiej 7 lok. 14 w Warszawie tel/fax. 22 622 96 33 w poniedziałki, wtorki i czwartki godz. 9.00 - 16.00. Odnoszą się przede wszystkim do pomagania w ramach specjalistycznego poradnictwa osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz wszystkim tym, którzy znaleźli się w poważnej sytuacji kryzysowej, wywołanej utratą bezpiecznego miejsca schronienia. Proponujemy: doraźną pomoc w przezwyciężeniu ostrego kryzysu; niektóre formy pomocy socjalnej;pomoc prawną; pomoc psychopedagogiczną; pomoc kreatywną i rehabilitację socjalną ucząc krok po kroku pomagać samemu sobie w uzyskaniu samodzielności życiowej; działania długofalowe w zakresie wychodzenia z bezdomności w ramach indywidualnych programów pomocy. W Pogotowiu Interwencji Społecznej uzyskać można m.in.: bezpłatne wyrobienie zdjęć dowodowych; skierowanie do schroniska; kontakt z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zobowiązanymi do świadczenia pomocy;pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, rodzinnych, i innych prawnych (poradnictwo, sporządzanie pism urzędowych, interwencje w urzędach); bezpłatne dożywianie w sytuacji ostrego kryzysu.

  Działania prowadzone w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM", tel. 22 616 10 36; fax: 22 617 28 91
  Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” funkcjonuje na terenie m. st. Warszawy od 1999 r. i świadczy kompleksową pomoc dla ofiar przemocy domowej. Jest przede wszystkim całodobową placówką interwencyjną, która przyjmuje nieodpłatnie i bez skierowania kobiety, doznające przemocy w rodzinie oraz dzieci będące pod ich opieką. Osoby potrzebujące wsparcia i specjalistycznej pomocy mogą zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem różnych instytucji i organizacji. W Ośrodku jest 21 miejsc dla kobiet i dzieci. Po wstępnym wywiadzie i diagnozie sytuacji życiowej, osobom zakwalifikowanym do przyjęcia, zapewniamy schronienie przez okres do 3 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych sytuacją podopiecznej i prowadzonymi przez nią działaniami zmierzającymi do wyjścia z kryzysu, okres ten może być przedłużony do 6 miesięcy.
  Pracownicy Ośrodka "DOM" świadczą specjalistyczną pomoc obejmującą: poradnictwo socjalne, prawne,indywidualne konsultacje i porady psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne; wsparcie medyczne (psychiatryczne, pediatryczne); indywidualną i grupową terapię psychologiczną;grupę wsparcia nt. radzenia sobie z przemocą; treningi samoobrony i zachowań asertywnych;warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek; zajęcia socjoterapeutyczne i reedukacyjne dla dzieci;warsztaty nt. autoprezentacji; aktywizację społeczno-zawodową.

  Działania prowadzone w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja", przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie-Białołęce, tel. 604 930 292; 604 930 298.
  Ośrodek wsparcia jest stacjonarną (całodobową) placówką dla kobiet oraz pozostających pod ich opieką dzieci – osób pozbawionych możliwości przebywania w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania ze względu na nieuregulowaną sytuację mieszkaniową, socjalno-bytową i rodzinną. Przyjęcie do placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie.
  Aby móc ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka, należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania.
  Ośrodek oferuje: schronienie do 12 miesięcy, programy aktywizacji zawodowej, stała pomoc pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, prawnika. W Ośrodku prowadzone są warsztaty umiejętności wychowawczych, psychoedukacja; organizowane są prelekcje ze specjalistami (m.in. lekarzami, dietetykami, doradcami zawodowymi). Mieszkanki Ośrodka są wspierane w zakresie pomocy rzeczowej (ubrania, środki czystości, dożywianie).

  Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej rozwija i udoskonala swoje programy pomocowe we współpracy z podmiotami publicznymi, innymi organizacjami oraz dzięki istotnemu wsparciu osób prywatnych i firm sponsorujących.
  W realizacji zadań pomocowych Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem m. st. Warszawy (głównie Biurem Projektów i Pomocy Społecznej), Urzędem Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędami Dzielnic. Przedstawiciele prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek uczestniczą w Komisjach Dialogu Społecznego ds. Bezdomności oraz ds. Przeciwdziałania Przemocy.
 • KRS:0000119136
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00