• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000140287

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
W chwili obecnej nasza Fundacja jest praktycznie JEDYNĄ tego rodzaju organizacją, która na taką skalę zajmuje się kompletną, ukierunkowaną opieką nad ludźmi starszymi i schorowanymi, samotnymi, upośledzonymi nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Głównym zadaniem naszej Fundacji jest złamanie stereotypu w postrzeganiu ludzi starszych i ich roli w społeczeństwie. Zadanie to jest nie łatwe, bo trudno złamać kanon zachowań wobec ludzi starszych, którzy „swoje już przeżyli" i w związku z tym są.... zbyt starzy by okazali się godni zainteresowania. Starość wedle tych zachowań nie jest trendy, starość jest PASSE. Fundacja „Pomoc Potrzebującym" stara się nieść szeroką rozumianą pomoc, nie tylko doraźną, ale też długofalową. W swych poczynaniach kierujemy się zasadą - POMAGAJMY I UCZMY POMAGAĆ. Niepokoi nas nie tylko poziom życia ludzi starszych, postępujące ubożenie społeczeństwa, dotykające coraz szerszej grupy ludzi także czynnych zawodowo, ale również niepokojąco niski stan wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa dotyczący realiów „bycia seniorem" w Polsce XXI wieku, zwłaszcza seniorem schorowanym, opuszczonym, niejednokrotnie cierpiącym, zarówno fizycznie jak psychicznie. Dlatego nasze działania przebiegają dwutorowo.
Staramy się pomagać tym, którzy niewątpliwie tej pomocy potrzebują - nie tylko starszym, ale po prostu ludziom będącym w głębokiej potrzebie (bezrobotni, niepełnosprawni, uchodźcy, osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności lub przebywający na warunkowym zwolnieniu, osoby uzależnione, ubodzy), ale również długofalowo - pracując z młodzieżą, ucząc nie tylko praktycznej opieki nad ludźmi starszymi, ale wskazując na rolę, jaką powinni spełniać ludzie starsi w naszym społeczeństwie. Staramy się przywracać osobom marginalizowanym albo poprzez swoje ubóstwo, chorobę lub odbycie kary pozbawienia wolności ich należyte miejsce w społeczeństwie wskazując, iż każdy człowiek wart jest pomocy, dla niego samego, dla tej wartości, która niezaprzeczalnie tkwi w godności. Wciąż udoskonalamy nasze działania i szukamy alternatywnych dróg pomocy wszystkim, którzy na taką pomoc oczekują. Staramy się, aby każdy, kto o taką pomoc się zgłosi, bez względu na wiek, po prostu ją uzyskał. Dlatego oprócz doskonalenia zawodowego dla ludzi bezrobotnych, przytuliska dla ludzi bezdomnych, organizujemy kursy dla młodzieży, mające na celu wyrównywanie szans w edukacji. Staramy się skupić wokół Fundacji organizacje i instytucje, które podobnie jak i my rozumieją ideę niesienia pomocy i edukacji w zakresie metod jej udzielania.

Prowadzone działania
Fundacja oprócz działań stricte statutowych polegających na prowadzeniu domów opiekuńczo-pielęgnacyjnych, posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie realizacji działań szkoleniowych, w tym w kształceniu kadr nie tylko na potrzeby własne, ale zawsze związane z profesjonalnym prowadzeniem i obsługą placówek roztaczających kompleksową opiekę w systemie całodobowym nad ludźmi chorymi w podeszłym wieku. Staramy się także likwidować dysproporcje edukacyjne i zawodowe, poprzez aktywizację kobiet z regionów zagrożonych bezrobociem głównie wiejskich. Tym celom służą szkolenia realizowane na zasadach inkubatora przedsiębiorczości, które mają zachęcać nie tylko do zdobycia nowego zawodu, ale podjęcia wysiłku w celu założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na terenie naszych placówek organizujemy cykliczne warsztaty i praktyki dla młodzieżowych grup wolontariackich. Przeprowadzamy również cykliczne szkolenia mające na celu wyrównywanie szans w zdobywaniu wiedzy i zawodu oraz edukacji dla wielu grup społecznych, w tym bezrobotnych, rodzin patologicznych i młodzieży.

Działalność FundacjiI realizowana jest poprzez jej cele:
-poprawa warunków życia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, niepełnosprawnych, samotnych i ich rodzin;
-prowadzenie i wspieranie domów opiekuńczych i zakładów opieki zdrowotnej;
-organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji;
-udzielanie pomocy materialno-bytowej;
-prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
-integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie ludzi zdrowych;
-organizowanie i zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby ludzi wymagających opieki;
-prowadzenie zbiórek sprzętu specjalistycznego dla osób wymagających opieki;
-działalność edukacyjna i oświatowa;
-działanie przeciw bezdomności i bezrobociu;
-przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Do chwili obecnej Fundacja zorganizowała i przeprowadziła następujące programy:
-w 2003 roku zorganizowała szkolenie dla grupy 25 osób w zakresie programu „Dobra praktyka pielęgnacyjna". Szkolenie trwało 10 dni, a jego uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu.
-dla grupy 20 osobowej przeprowadzono szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi, wymagającymi całodobowego wsparcia. Szkolenie trwało 15 dni i obejmowało m.in. zagadnienia z udziałem pierwszej pomocy, higieny, rehabilitacji,
-w latach 2006-2007 Fundacja realizowała projekt EFS w ramach SPO RZL pod nazwą „Przekroczyć granicę". Projekt obejmował przygotowanie do zawodu 40 kobiet bezrobotnych z terenu województwa mazowieckiego.
-w ramach programu FIO Fundacja w latach 2006/2007 roku realizowała projekt pn. „Przywrócić ich społeczeństwu". Był to projekt z zakresu pracy resocjalizacyjnej nad kobietami osadzonymi w zakładach karnych pod kątem readaptacji tych osób do społeczeństwa po opuszczeniu przez nie zakładów karnych. Projekt realizowany był jako działanie modelowe pod kątem upowszechnienia go przez inne instytucje pozarządowe i obejmował pracę z 20 osobami skazanymi.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000140287

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika