• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000168339

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego (PWIN) jest prowadzenie badań naukowych, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy
o stosunkach polsko-ukraińskich, dziejach Polski i Ukrainy oraz wspólnym dziedzictwie kulturowym Polaków i Ukraińców, a także innych narodów zamieszkujących na terenie dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej, co w szerszym wymiarze społecznym powinno służyć tworzeniu klimatu współpracy, wzajemnego zrozumienia i tolerancji, rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
PWIN prowadzi badania nad dziejami Polski Południowo-Wschodniej oraz stosunkami Polaków z narodami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, następnie upowszechnia wyniki tych badań w formie publikacji własnych, organizacji konferencji, odczytów, warsztatów, seminariów, kursów, wykładów i prelekcji. Ważną formą działalności jest prowadzenie specjalistycznej biblioteki, działalności edukacyjnej i wydawniczej oraz inicjowanie współpracy naukowej, w tym międzynarodowej współpracy naukowej, zwłaszcza polsko-ukraińskiej.

Prowadzone działania:

I. Prowadzenie badań nad wieloletnimi tematami badawczymi: (1) "Polsko-ukraińskie pogranicze etniczne jako obraz przenikania się wpływów Wschodu i Zachodu" oraz (2) "Polacy na Ukrainie Radzieckiej w latach 1917 - 1939; przeprowadzenie kwerend w archiwach i bibliotekach polskich i zagranicznych.

II. Prowadzenie działalności wydawniczej:
"Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917 - 1939 tomy 6 i 7"; Dmytro Czyżewski "Historia literatury ukraińskiej (przekład pracy z języka ukraińskiego)"; Czesław Miłosz "Historia literatury polskiej" (przekład pracy na język ukraiński); "Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 14 i 15.

III. Organizowanie konferencji naukowych, np.:
1. Udział w Międzynarodowej Konferencji w ramach programu "Mosty na Wschód": "Wspólnie ponad granicami: Polska - Ukraina" - Kraków 7 maja 2003 r.,
2. Organizacja w ramach programu "Mosty na Wschód" Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna i regionalna w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" - Przemyśl 22 maja 2003 r.
3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Współpraca polsko-ukraińskich regionów przygranicznych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - perspektywy i zagrożenia. Spostrzeżenia po pierwszych miesiącach" - Przemyśl, 15-16 września 2004 r.
4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: UKRAINA NA PRZEŁOMIE / УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ. 100 DNI PREZYDENTURY WIKTORA JUSZCZENKI - Przemyśl, 17-18 maja 2005 r.
5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Ukraina przed wyborami prezydenckimi - kandydaci - siły polityczne - możliwe scenariusze przyszłej polityki zagranicznej” - Przemyśl, 9 grudnia 2009 r.

III. Uczestnictwo w konferencjach naukowych.

V. Projekt RITA-2002-47:
Realizacja projektu "Rola pozarządowych instytucji badawczych na polsko-ukraińskim pograniczu. Doświadczenia dla partnerów ukraińskich" RITA-2002-47) - Przemyśl 01.12.2002 r. - 31.05.2003 r. Projekt został wdrożony dzięki wsparciu finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Przemiany w Regionie - RITA", administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

VI. Realizacja programów edukacyjnych:
- Ośrodek informacji o stosunkach polsko-ukraińskich. Sytuacji mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej na Ukrainie,
- Partnerstwo na przekór stereotypom. Edukacja historyczna na polsko-ukraińskim pograniczu etnicznym,
- Polsko-ukraiński region przygraniczny. Dzieje - doświadczenia - perspektywy,
- Prowadzenie "Seminarium Narodowościowego" (wykłady publiczne, spotkania autorskie),
- Organizacja warsztatów dla studentów i pracowników naukowych z Ukrainy - "Mamy wiele wspólnego".

VII. Prowadzenie specjalistycznej biblioteki ukrainoznawczej i systematyczne uzupełnianie księgozbioru.

VIII. Realizacja projektu pt.: "Zabytki kultury pogranicza polsko-ukraińskiego".
Realizacja projektu pt.: "Zabytki kultury pogranicza polsko-ukraińskiego" - Przemyśl, dawne województwo przemyskie: 2001 - 2009. Projekt wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatorem Zabytków z/s w Przemyślu. Działania projektowe i prace badawcze prowadzone były w celu gromadzenie dokumentacji dotyczącej obiektów stanowiących zabytki architektury na pograniczu polsko-ukraińskim. Polegały one na sporządzaniu dokumentacji w postaci kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury: odrębnie dla obiektów architektonicznych i odrębnie dla zabytków ruchomych na terenie byłego województwa przemyskiego, a także specjalistycznych i historycznych opisów i planów. Przy tej okazji rejestrowano również aktualny stan zachowania zabytków, co pozwalało na formułowania wniosków konserwatorskich co do dalszego postępowania.

IX. Projekt 66/SEK/PGW/03 PHARE 2003:
Realizacja projektu "Partnerstwo na przekór stereotypom. Edukacja w zakresie polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego na pograniczu etnicznym" (66/SEK/PGW/03) - Przemyśl: 01.06.2005 r. - 31.05.2006 r. Projekt wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki - Polska w Rzeszowie.

X. Public Affairs Section - 2005 Projekt SPL90005GR107:
Realizacja projektu "Międzynarodowy Program Medialny: Partnerstwo na rzecz Demokracji - Edycja 2005" (SPL90005GR107) - Przemyśl: 08.09.2005 r. - 31.12.2005 r. Program wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Departament Stanu Rządu USA za pośrednictwem Sekcji Spraw Publicznych Ambasady USA w Warszawie i przy pomocy Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

XI. Projekt RITA-2005-40:
Realizacja projektu "Międzynarodowy Program Medialny: Partnerstwo na rzecz Demokracji - Edycja 2006" (RITA-2005-40) - Przemyśl: 01.02.2006 r. - 31.12.2006 r. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu "Przemiany w Regionie - RITA", administrowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

XII. Projekt RITA-2007-47:
Realizacja projektu "Propagujemy polskie doświadczenia. Dziedzictwo historyczne a przyszłość regionów przygranicznych" (RITA-2007-47) - Przemyśl: 31.12.2007 r. - 30.06.2008 r. Projekt wdrażany jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu "Przemiany w Regionie - RITA", realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

XIII. Projekt 1393/08/FPK/DPD:
Realizacja projektu 1393/08/FPK/DPD „Społeczność polska i żydowska na pograniczu polsko-ukraińskim w XIX i XX wieku.
Gromadzenie dokumentów i informacji o dziedzictwie historycznym i kulturowym” - Polska (Przemyśl) - Ukraina (Kijów, Lwów, Tarnopol): 01.04.2008 do 31.12.2008 r. Projekt zrealizowany w ramach PROGRAMU: "Dziedzictwo kulturowe" PRIORYTET "Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

XIV. Realizacja projektu 11645/09/IF:
Realizacja projektu 11645/09/IF "Poznajmy lepiej naszą przeszłość. Przejawy humanitarnych aspektów polsko-niemieckich dziejów w Galicji podczas I wojny światowej /Für ein besseres Wissen über unsere Vergangenheit. Humanitäre Aspekte der deutsch-polnischen Geschichte in Galizien während des Ersten Weltkriegs" - Przemyśl: 15.05. - 15.12.2009 r. Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej / Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit w Warszawie.

XV. Realizacja projektu edukacyjnego pt.: "Język nie powinien być barierą w studiowaniu w Polsce". Warsztaty językowe dla studentów z Ukrainy i Mołdawii - Przemyśl: 22.06. - 31.07.2009 r. Projekt wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

XVI. Realizacja projektu „POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓLNOTA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Dokumentowanie życia społecznego Polaków na Ukrainie oraz wspólnoty losów Polaków, Ukraińców i innych mniejszości narodowych w warunkach reżimu totalitarnego w latach 1917-1939” - Polska (Przemyśl) - Ukraina (Kijów, Lwów, Tarnopol): 01.07. - 31.12.2009 r. Projekt wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (ISW) w Warszawie.

XVII. Projekt nr 2800/10/FPK/DDK:
Realizacja projektu nr 2800/10/FPK/DDK „POZOSTAWIONE ZA GRANICĄ, ALE NIE ZAPOMNIANE. Dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie” - Polska (Przemyśl) - Ukraina (Kijów i Lwów): 01.03.2010 r. do 31.12.2010 r. Projekt realizowany jest w ramach PROGRAMU: "Kultura polska za granicą" PRIORYTET "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

XVIII. Inne działania:
-Współpraca z wieloma zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi, wykłady publiczne, spotkania autorskie, tworzenie baz danych informacji naukowych.
-Prowadzenie przez PWIN w Przemyślu badań naukowych oraz pogłębianie i upowszechnianie zdobytej wiedzy w szerszym wymiarze społecznym służy tworzeniu lepszego klimatu i platformy międzynarodowej współpracy naukowej i badawczej oraz wymiany doświadczeń, wzajemnego zrozumienia i tolerancji oraz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
-Propagowanie międzynarodowego programu Instytutu dla dziennikarzy, samorządowców, naukowców i studentów oraz całego społeczeństwa ukraińskiego pod nazwą: Międzynarodowy Program Medialny "Partnerstwo na rzecz Demokracji" 2005 - 2010.

XIX. Realizacja projektu edukacyjnego pt.: "Polsko-Ukraińsko-Białoruska Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej". Warsztaty językowe dla studentów z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii odbyły się w Przemyślu: 3 - 17.07.2011 r., Przemyśl: 23.06. - 07.07.2012 r. oraz Przemyśl: 15.06. - 15.08.2013 r. Projekt wdrożony został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000168339

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika