• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000188668

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1. poszanowania i przestrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet, w tym zwłaszcza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie;
2. przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną;
3. przeciwdziałania bezrobociu kobiet oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
4. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy w rodzinie, alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio dotykają kobiet;
5. poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej w szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji;
6. edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet jako praw człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, równego stratusu kobiet i mężczyzn, praw kobiet w sferze prokreacji oraz idei integracji europejskiej;
7. profilaktyki i promocji zdrowia kobiet w tym w szczególności zdrowia psychicznego i prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej;
8. budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków dla większej społecznej i politycznej aktywności kobiet;
9. rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką rynku pracy, przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. monitorowanie i analizowanie istniejącego prawa, a także założeń polityki, realizowanych projektów i programów z perspektywy praw kobiet i równouprawnienia płci;
2. monitorowanie stosowania prawa z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka oraz zasady równouprawnienia ze względu na płeć poprzez m.in. prezentowanie stanowiska Fundacji oraz towarzyszenie kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
3. prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz oraz projektów ustaw mających na celu w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ze względu na płeć, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet oraz wykluczeniu społecznemu kobiet z innych przyczyn;
4. prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie kampanii, konferencji i szkoleń oraz współpracę z mediami w celu podnoszenia świadomości kobiet oraz całego społeczeństwa w zakresie praw kobiet, równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu kobiet oraz przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;
5. budowanie koalicji oraz podejmowanie innych organizacyjnych form współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w sferze zbieżnej z misją Fundacji;
6. organizowanie spotkań otwartych, prowadzenie telefonu informacyjno-interwencyjnego oraz wydawanie poradników i innych publikacji w celu podnoszenie świadomości kobiet w zakresie należnych im praw i wolności;
7. gromadzenie danych dotyczących naruszeń praw kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć;
8. organizowanie prawnej, psychologicznej, socjalnej oraz medycznej pomocy dla kobiet, których prawa są naruszane, w tym w szczególności dla ofiar przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;
9. uwrażliwianie przedstawicieli instytucji stosujących prawo na problem przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć m.in. poprzez organizowanie szkoleń.

Więcej o naszej działalności można przeczytać na stronie www.cpk.org.pl

Fundacja posiada oddziały w Łodzi, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Grójcu oraz Żyrardowie. Można zaznaczyć na jaki oddział Państwo chcą dokonać wpłaty.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000188668

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika