• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000193382

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1. tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2. rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie,
3. niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4. aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5. wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukac i przedsiębiorczości,
6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
7. współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą,
8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
10. wspieranie rodzin w kryzysach ekonomicznych, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcjach opiekuńczo – wychowawczych oraz innych kryzysach,
11. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
13. działalność na rzecz równych praw mężczyzn i kobiet,
14. ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia,
15. działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność statutową odpłatną i nieodpłatną

A). Działalność statutowa odpłatna
1) tworzenie i prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych
2) tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno – poradniczych,
3) organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
4) pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
5) inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
6) podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
7) inicjowanie, wspieranie i promowanie działań mających na celu wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo
8) promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
9) prowadzenie edukacji i informacji prawnej i obywatelskiej,
10) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
11) propagowanie, upowszechnianie i doskonalenie metod pracy poza lokalem (streetwoking) wśród podmiotów świadczących usługi na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
12) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
13) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
14) prowadzenie placówek wsparcia dziennego, placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych dla rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
15) prowadzenie żłobków, przedszkoli, oraz innych form opieki nad dziećmi

B). Działalność statutowa nieodpłatna
1) prowadzenie programów edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości
2) integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
3) współpracę z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą,
4) wspieranie osób/rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dbałość o harmonijny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie ich dostępu do imprez kulturalnych,
6) inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu,
7) przygotowanie propozycji spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w ramach aktywności sportowych i kulturalnych,
8) zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
9) organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,
10) fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
11) prowadzenie zajęć sportowych i oświatowo kulturalnych adresowanych do osób objętych zakresem celów Stowarzyszenia,
12) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do budowania i utrwalania samozaradności obywateli jako fundamentów dobrostanu socjalno-bytowego,
13) animowanie działań wspólnot lokalnych, działań samopomocowych,
14) prowadzenie edukacji ustawicznej dla dorosłych, szkoleń i kursów,
15) podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną na skutek nierównego dostępu do informacji,
16) prowadzenie poradnictwa prawnego, oraz innych form poradnictwa, punktów informacyjnych, centrów wspierania organizacji pozarządowych, biur porad obywatelskich
17) prowadzenie profilaktyki społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem alkoholowym lub narkotykowym,
18) pracę bezpośrednio w środowisku osób wykluczonych społecznie, poza lokalem organizacji: na ulicach, dworcach komunikacyjnych, parkach, podwórkach etc.(streetworking),
19) przygotowywanie i prowadzenie kampanii społecznych
20) prowadzenie programów, szkoleń, w zakresie promocji postaw obywatelskich, patriotycznych i obronnych
21) edukacja mająca na celu zwalczanie dyskryminacji osób ze względu na płeć
22) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
23) prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy dla osób, dzieci i rodzin zagrożonych i dotkniętych uzależnieniem, problemem przemocy w rodzinie i innymi dysfunkcjami społecznymi
24) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
25) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
26) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
27) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
28) promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000193382

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika