1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna
  KRS 0000216045

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc dzieciom, prowadzenie świetlic środowiskowych

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim stowarzyszeniem pożytku publicznego o długoletniej (od 1919 r.) tradycji działającym na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Poprzez swoją działalność TPD stało się organizacją cenioną i znaną w kraju, a także zagranicą.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jedną z najstarszych organizacji w Polsce, działającą na rzecz potrzebujących dzieci. Od ponad 100 lat pomaga polskim rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Praca Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na osobistym zaangażowaniu ludzi, którym zależy na poprawie warunków życia polskich dzieci – członków, działaczy, pracowników i wolontariuszy.  Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego. Posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin w kraju.

Początki działalności TPD na terenie dzielnicy Łódź-Górna sięgają lat 60-tych XX wieku.

Od początku swego działania  nasze  stowarzyszenie stara się objąć pomocą jak największą liczbę dzieci, w tym celu podejmujemy  różne formy aktywności: koła TPD (środowiskowe, szkolne), świetlice i ogniska wychowawcze, kolonie, półkolonie i zajęcia otwarte, wycieczki i inne.

Celem naszym jest troska o jakość warunków  życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość  i  godność, ochrona dziecka przed patologią społeczną, upowszechnianie prorodzinnego  modelu opieki  i ochrona praw dziecka.

 

Jak wykorzystamy 1%

Przekazując 1% swojego podatku na

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź -Górna

pomagasz dzieciom.

 

Pozyskane fundusze pozwalają na:

 • pomoc dzieciom zaniedbanym wychowawczo, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych, uzależnionych, o niskiej świadomości społecznej

 • zabezpieczania ich podstawowych potrzeb edukacyjnych i bytowych

 • stworzenia im możliwości spędzania czasu wolnego w sposób właściwy i bezpieczny.

Więcej o nas

Misja

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:
- tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom
- przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, zdrowotnym i ekologicznym - upowszechnianie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych .
- ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem, dyskryminacją, krzywdzeniem.
- pomoc dzieciom - ofiarom wypadków, ofiarom przestępstw
- inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa
- zapobieganie wychowaniu dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa
- łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji
- wyrównywanie szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych

Prowadzone działania

Szczególną troską otaczamy dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozbitych, bezrobotnych, z rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą, wymagających stałej opieki, pomocy materialnej, opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogów i psychologów.

Prowadzona jest działalność integracyjna z przystosowaniem dzieci niepełnosprawnych do życia i funkcjonowania w środowisku dzieci zdrowych.

Organizujemy wiele imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Matki, paczki świąteczne, kolacje wigilijne, zabawy noworoczne z udziałem dzieci, rodziców, opiekunów oraz środowiska lokalnego (szkoły, Domu Pomocy Społecznej, Domu Seniora).

Realizujemy również zadania z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, np. organizujemy zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne, także wśród dzieci niepełnosprawnych.

Zwracamy uwagę na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego; kolonie, półkolonie, obozy.

Działalność  naszej organizacji opiera się głównie na celach i  zadaniach  wynikających z potrzeb dzieci i młodzieży oraz statutu TPD.

Prowadzimy ogniska wychowawcze oraz świetlice. Przestrzegamy zasady by nasze zajęcia opierały się na bezpiecznych relacjach między uczestnikami placówek, przebiegały w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji.

Adresatami naszych działań, programów i projektów są przede wszystkim dzieci i młodzież zaniedbani wychowawczo, pochodzące z rodzin wielodzietnych, rozbitych, uzależnionych, o niskiej świadomości społecznej.

Prowadzimy:

- ogniska wychowawcze i świetlice

- poradnictwo

- opiekę socjalną.

 Główne cele jakie są realizowane przez nasze placówki to:

- pomoc w nauce

- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja  zabaw i zajęć sportowych

- zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych

- pomoc socjalna i dożywianie

- włączenie dzieci niepełnosprawnych w środowisko dzieci zdrowych.

Organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (półkolonie, kolonie).

Rola sponsorów, partnerów i  innych  podmiotów w realizacji zadania jest dla  nas szczególnie ważna ze względu na możliwość pozyskiwania środków finansowych.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego TPD Łódź-Górna finansowane jest ze środków Miasta Łodzi.

Dzięki przyznanym dotacjom  placówki wsparcia dziennego TPD Łódź-Górna dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin miasta mogą funkcjonować.

Podopieczni mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dożywianie, pomoc w nauce, ciekawe zajęcia rozwijające ich zainteresowania i umiejętności, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000216045
 • Konto:16 249 0 00 05 0 000 4530 777 2 81 25
 • Adres:93-224 Łódź, ul. Podhalańska 2a
 • WWW:www.tpdgorna.pl
 • E-mail:tpd.gorna-lodz@wp.pl
 • Telefon:42 643 45 87 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna

  KRS 0000216045

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna

 • Pomoc dzieciom, prowadzenie świetlic środowiskowych

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim stowarzyszeniem pożytku publicznego o długoletniej (od 1919 r.) tradycji działającym na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Poprzez swoją działalność TPD stało się organizacją cenioną i znaną w kraju, a także zagranicą.

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jedną z najstarszych organizacji w Polsce, działającą na rzecz potrzebujących dzieci. Od ponad 100 lat pomaga polskim rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Praca Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na osobistym zaangażowaniu ludzi, którym zależy na poprawie warunków życia polskich dzieci – członków, działaczy, pracowników i wolontariuszy.  Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego. Posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin w kraju.

  Początki działalności TPD na terenie dzielnicy Łódź-Górna sięgają lat 60-tych XX wieku.

  Od początku swego działania  nasze  stowarzyszenie stara się objąć pomocą jak największą liczbę dzieci, w tym celu podejmujemy  różne formy aktywności: koła TPD (środowiskowe, szkolne), świetlice i ogniska wychowawcze, kolonie, półkolonie i zajęcia otwarte, wycieczki i inne.

  Celem naszym jest troska o jakość warunków  życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość  i  godność, ochrona dziecka przed patologią społeczną, upowszechnianie prorodzinnego  modelu opieki  i ochrona praw dziecka.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Przekazując 1% swojego podatku na

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

  Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź -Górna

  pomagasz dzieciom.

   

  Pozyskane fundusze pozwalają na:

  • pomoc dzieciom zaniedbanym wychowawczo, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych, uzależnionych, o niskiej świadomości społecznej

  • zabezpieczania ich podstawowych potrzeb edukacyjnych i bytowych

  • stworzenia im możliwości spędzania czasu wolnego w sposób właściwy i bezpieczny.

 • Więcej o nas

  Misja

  Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:
  - tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom
  - przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, zdrowotnym i ekologicznym - upowszechnianie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych .
  - ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem, dyskryminacją, krzywdzeniem.
  - pomoc dzieciom - ofiarom wypadków, ofiarom przestępstw
  - inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa
  - zapobieganie wychowaniu dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa
  - łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji
  - wyrównywanie szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych

  Prowadzone działania

  Szczególną troską otaczamy dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozbitych, bezrobotnych, z rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą, wymagających stałej opieki, pomocy materialnej, opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

  Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogów i psychologów.

  Prowadzona jest działalność integracyjna z przystosowaniem dzieci niepełnosprawnych do życia i funkcjonowania w środowisku dzieci zdrowych.

  Organizujemy wiele imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Matki, paczki świąteczne, kolacje wigilijne, zabawy noworoczne z udziałem dzieci, rodziców, opiekunów oraz środowiska lokalnego (szkoły, Domu Pomocy Społecznej, Domu Seniora).

  Realizujemy również zadania z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, np. organizujemy zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne, także wśród dzieci niepełnosprawnych.

  Zwracamy uwagę na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego; kolonie, półkolonie, obozy.

  Działalność  naszej organizacji opiera się głównie na celach i  zadaniach  wynikających z potrzeb dzieci i młodzieży oraz statutu TPD.

  Prowadzimy ogniska wychowawcze oraz świetlice. Przestrzegamy zasady by nasze zajęcia opierały się na bezpiecznych relacjach między uczestnikami placówek, przebiegały w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji.

  Adresatami naszych działań, programów i projektów są przede wszystkim dzieci i młodzież zaniedbani wychowawczo, pochodzące z rodzin wielodzietnych, rozbitych, uzależnionych, o niskiej świadomości społecznej.

  Prowadzimy:

  - ogniska wychowawcze i świetlice

  - poradnictwo

  - opiekę socjalną.

   Główne cele jakie są realizowane przez nasze placówki to:

  - pomoc w nauce

  - organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja  zabaw i zajęć sportowych

  - zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne

  - pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych

  - pomoc socjalna i dożywianie

  - włączenie dzieci niepełnosprawnych w środowisko dzieci zdrowych.

  Organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (półkolonie, kolonie).

  Rola sponsorów, partnerów i  innych  podmiotów w realizacji zadania jest dla  nas szczególnie ważna ze względu na możliwość pozyskiwania środków finansowych.

  Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
  

  Prowadzenie placówek wsparcia dziennego TPD Łódź-Górna finansowane jest ze środków Miasta Łodzi.

  Dzięki przyznanym dotacjom  placówki wsparcia dziennego TPD Łódź-Górna dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin miasta mogą funkcjonować.

  Podopieczni mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dożywianie, pomoc w nauce, ciekawe zajęcia rozwijające ich zainteresowania i umiejętności, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000216045
 • Konto:16 249 0 00 05 0 000 4530 777 2 81 25
 • Adres:93-224 Łódź, ul. Podhalańska 2a
 • WWW:www.tpdgorna.pl
 • E-mail:tpd.gorna-lodz@wp.pl
 • Telefon:42 643 45 87
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00