• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000402714

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego z ponad 90-letnim pionierskim dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz odpowiedzialnych za nie osób.

W czasie swojej długoletniej działalności zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy dziecko. Wspomagaliśmy i wspomagamy jego rozwój. Pomagaliśmy i pomagamy dzieciom i młodzieży, zarówno tym zdrowym jak i niepełnosprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, a także tym pozbawionym rodziny.

Pomoc dziecku jest działalnością ponadczasową, a jego szczęśliwe dzieciństwo powinno być sprawą nas - dorosłych.

Osoby działające w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci mają "otwarte serca" i zapraszają do powiększenia tego grona wszystkich, którym los dziecka nie jest obojętny.

Towarzystwo prowadzi działalność w oparciu o zasady:
- równości szans wszystkich dzieci w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury,
- zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dziecka,
- sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka,
- tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,
- integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych,
- działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako samodzielna terenowa jednostka organizacyjna - Zarząd Wojewódzki działała na terenie byłego województwa sieradzkiego w latach 1975-1998, obecnie zaś od stycznia 1999 roku jako Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Sieradzu.

Towarzystwo pomaga rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Posiada w tej działalności liczący się dorobek.

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo. Swoje cele Towarzystwo osiąga poprzez:
- współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu
- promocje i organizacje społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny, za ich zgodą, przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem
- udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę
- organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację
- pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalności charytatywnej.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000402714

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika