• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  KRS 0000037904

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” działa jako organizacja pożytku publicznego od 1998 roku. Pomysłodawcą programu świadczenia pomocy i patronem fundacji jest prof. Zbigniew Religa. Od 2004 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Wpisując w deklaracji PIT numer KRS 0000037904 możemy przekazać Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 1% podatku.Misja fundacji


Główną misją programu jest ratowanie życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji i niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja "Zdążyć z Pomocą" pomaga finansowo placówkom leczniczym, opiekuńczym i wychowawczym. Obejmuje opieką ponad 27 tys. dzieci z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, wadami serca, zespołem Downa, autyzmem, epilepsją, retinopatią, chorobami nowotworowymi, dystrofią mięśniową. Otworzyła w Warszawie bezpłatny Ośrodek Rehabilitacji AMICUS oferujący bezpłatną rehabilitację, a także hostel pielęgnacyjno-opiekuńczy dla podopiecznych Fundacji przyjeżdżających do Warszawy na bezpłatną rehabilitację.


We wrześniu 2013 roku uruchomiła drugi Ośrodek Bezpłatnej Rehabilitacji BIOMICUS. Prowadzi różne formy świadczenia pomocy, polegające na dodaniu opiekunom otuchy i fachowej wiedzy oraz zapewnieniu radości i zabawy dzieciom.Cel fundacji

 

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronność kraju.Wykorzystywanie środków finansowych

 

Wsparcie finansowe otrzymywane od darczyńców podopieczni Fundacji i ich rodzice przeznaczają przede wszystkim na leczenie i rehabilitację. Opłacają wizyty u specjalistów, operacje, zakupują lekarstwa, korzystają z terapii i rehabilitacji. Fundacja, pragnąc sprostać potrzebom dzieci od wielu lat zapewnia im rehabilitację.


Obecnie Fundacja zapewnia podopiecznym rehabilitację w trzech ośrodkach: AMICUS (stworzony w 2010 roku), BIOMICUS (powstał w 2013 roku) i CEMICUS (najnowszy, utworzony w 2014 roku), oraz zakwaterowanie dla dziecka i jego rodzica w hostelach pielęgnacyjno-opiekuńczych podczas turnusu.


W ramach działań marketingowych Fundacja promuje działalność i osiągnięcia Fundacji, współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami. Aby dotrzeć z pomocą bezpośrednio od sponsora do beneficjenta, koordynuje swoje działania w poszczególnych zakątkach kraju. Organizuje imprezy z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Mikołajek.


Przeprowadza bezpłatne szkolenia dla rodziców z zakresu pozyskiwania 1% (numer KRS Organizacji, to 0000037904) podatku oraz o autyzmie. W planach jest organizowanie szkoleń na temat innych chorób dzieci.Współpraca i partnerzy

 

Fundacja nawiązuje współpracę z firmami w ramach CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Wraz z firmami i ich pracownikami, wolontariuszami, organizowane są: imprezy dla dzieci, pomoc dla domów dziecka, akcję „Choinka Marzeń”, aukcje ozdób wielkanocnych oraz inne formy działań prospołecznych.


Działalność charytatywna i wydawnicza Fundacji prezentowana jest na galach, targach, imprezach plenerowych.


Współpraca z portalem DoMore owocuje organizacją imprez sportowych dla podopiecznych. Do współpracy pozyskiwani są partnerzy i wolontariusze.Centrum charytatywne "Koniczynka"


W Centrum Charytatywnym Fundacji, które nazywa się „Koniczynka”, pracownicy zajmują się sprawami podopiecznych. Przyjmują nowe dzieci pod opiekę Fundacji, uruchamiają i obsługują dla nich subkonta. Udzielają wyczerpujących informacji rodzicom i opiekunom podopiecznych. Rocznie wykonują około miliona refundacji faktur i rachunków za usługi lecznicze, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego i pomocy edukacyjnych. Ponadto organizują zbiórki publiczne, pomagają w pozyskiwaniu 1% podatku oraz darowizn, przygotowują apele o pomoc, zajmują się księgowaniem wpłat i wypłat, prowadzą rozliczenia z darczyńcami i kontrahentami.


Dzięki Darczyńcom podopieczni Fundacji mają szansę na lepszą, szczęśliwszą przyszłość, na poprawę zdrowia i sprawności fizycznej.


Fundacja również we własnym zakresie stara się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, m.in. prowadząc działalność wydawniczą. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Działalność gospodarcza jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji. Prosimy o 1% dla Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” na numer KRS 0000037904.Przeznaczenie środków pochodzących z 1%


Rodzaje działalności Fundacji:

 • Statutowa, która może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego,
 • Gospodarcza

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i Statutem Fundacji.


Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są przede wszystkim:

 1. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalność charytatywna;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrona i promocja zdrowia;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Fundacja realizuje cele statutowe ogólne oraz szczegółowe. Celami ogólnymi są wszystkie zadania wynikające z działalności pożytku publicznego, w tym utrzymanie ośrodków rehabilitacji, hosteli i innych obiektów pożytku publicznego oraz wspieranie finansowe celów szczegółowych. Celami szczegółowymi są ratowanie życia i zdrowia dzieci oraz ich edukacja, jak również budowa ośrodków rehabilitacji, hosteli i innych obiektów pożytku publicznego oraz zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.


Zakres gospodarczego działania fundacji obejmuje (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) m.in:


 • wydawanie książek (58.11.Z);
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
 • produkcję pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z);
 • introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
 • działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku (18.13.Z);
 • produkcję gier i zabawek (32.40.Z);


Dlaczego warto pomagać


Wsparcie Darczyńców podopieczni Fundacji i ich rodzice przeznaczają przede wszystkim na leczenie i rehabilitację. Korzystają z wizyt u specjalistów, opłacają operacje, kupują lekarstwa, uczestniczą w terapii i rehabilitacji. Aby sprostaćpotrzebom dzieci, Fundacja od wielu lat zapewnia im rehabilitację – początkowo udostępniła na ten celpomieszczenie we własnej siedzibie. W 2010 roku wybudowała nowoczesny Ośrodek Rehabilitacji AMICUS w Warszawie przy ul. Słowackiego 12. W roku 2013 i 2014 powstały kolejne dwa Ośrodki BIOMICUS i CEMICUS.


O satysfakcji z pomagania dzieciom opowiada prezes Fundacji Stanisław Kowalski:


"Kiedy jadę do ośrodka, który prowadzimy, widzę, jak matki i ojcowie przyjeżdżają z dziećmi, jak terapeuci ciężko z nimi pracują, jak dzieci często męczą się podczas rehabilitacji, męczą się po to, aby osiągnąć choć niewielki sukces, zrobić choć mały krok do przodu. Dla rodziców zdrowych dzieci normalne jest to, że dziecko zaczyna chodzić, mówić, biegać – tutaj trzeba często o to walczyć.


Te rezultaty robią wrażenie. Kiedy dziecko nie chodzi, a dzięki umożliwionej rehabilitacji zaczyna stawiać pierwsze kroki, to daje radość, to jest ogromna satysfakcja. Uśmiech dziecka jest dla mnie największą nagrodą.


Pamiętam taką sytuację sprzed około dwóch lat. Zostałem poproszony, żeby zejść na dół siedziby (wtedy to tam odbywała się rehabilitacja). Myślałem, że może stało się coś złego. Okazało się, że wręcz przeciwnie. Był tam pewien chłopiec – lekarz mówił, że nigdy nie będzie chodzić, patrzę na niego, a on… chodzi! Koślawo, ale chodzi – to był wielki sukces. Takie sytuacje to momenty, w których czuję prawdziwą satysfakcję z tego, co robimy.


Pamiętam też dziewczynkę, trzynastoletnią, która podczas rehabilitacji u nas zaczęła chodzić i mówić. Tutaj nauczyła się trzymać kubek. Kiedy turnus się kończył, płakała, bo nie chciała stąd wyjeżdżać, czuła, że tu dzieje się z nią coś dobrego."


Dzięki pomocy Darczyńców dzieci mogą skuteczniej walczyć o swoje zdrowie i sprawność. Ich sukcesy są dowodem na to, że warto pomagać!


Serdecznie dziękujemy!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.