Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Odliczenie darowizny od podatku

Odliczenie darowizny od podatku

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych przewiduje odliczenie kilku rodzajów darowizn w PIT za 2023. W poniższym artykule wskazujemy, na co zwrócić uwagę chcąc pomniejszyć podatek o wartość przekazanych przez nas datków.

Odliczenie darowizny od podatku

Spis treści

 1. Czym jest darowizna?
 2. Komu można przekazać darowiznę
 3. Czy darowizna musi być w formie pieniężnej?
 4. Czy można odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. siepomaga.pl, PayU, dotpay, itp)?
 5. Darowizna na działania dobroczynne Kościoła
 6. Darowizna na cele kultu religijnego
 7. Darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
 8. Darowizna na cele pożytku publicznego
 9. Darowizna z tytułu oddania krwi 

Czym jest darowizna?

Darowizna została zdefiniowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dalej: KC). W świetle art. 888 KC należy ją rozumieć jako bezpłatne świadczenie na rzecz drugiej osoby kosztem majątku darczyńcy. W rozliczeniu PIT mamy do czynienia z kilkoma rodzajami darowizn, które możemy odliczyć. Są to:

 • darowizna na cele kultu religijnego
 • darowizna na cele pożytku publicznego
 • darowizna z tytułu oddania krwi
 • darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła
 • darowizna w celu przeciwdziałania Covid-19 (obowiązująca w PIT za 2020-2022 r.)

Ostatnia z wymienionych darowizn jest odliczeniem nielimitowanym. W przypadku pozostałych czterech kategorii datków podatnik może pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość przekazanego majątku, jednak o nie więcej niż 6% przychodu/dochodu.

Komu można przekazać darowiznę

Darowiznę można przekazać kościelnym osobom prawnym, czyli: metropoliom, archidiecezjom, diecezjom, parafiom, kościołom, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskim dziełom misyjnym oraz administraturom apostolskim, które realizują działalność charytatywno-opiekuńczą.

Możemy również odliczyć darowiznę przekazaną kościołom innym niż katolickim, np. Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu, Kościołowi Adwentystów, Ewangeliczno - Augsburskiemu, Starokatolickiemu Kościołowi Mariawitów, itd. - ważne jest, aby darowizna była przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą danego kościoła (np. pomoc bezdomnym, ubogim, sierotom, itp).

Czy darowizna musi być w formie pieniężnej?

Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. czekiem, przelewem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.

W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Nie dołączamy tych dokumentów do PIT, ale musimy je przechowywać przez 5 lat na wypadek ewentualnej kontroli.

Czy można odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. siepomaga.pl, PayU, dotpay, itp)?

Tak - jeśli jesteśmy w stanie wykazać wysokość poniesionego przez nas wydatku (posiadamy dowód wpłaty, e-mail z kwotą oraz danymi organizacji, itp) oraz adresata wpłaty to możemy odliczyć darowiznę. Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego (nie zawsze musi to być Organizacja Pożytku Publicznego), na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub na cele kultu religijnego.

Darowizna na działania dobroczynne Kościoła

Czym jest działalność charytatywno-opiekuńcza?

To działalność realizowana przez kościelne osoby prawne (metropolie, archidiecezje, diecezje, parafie, kościoły, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskie dzieła misyjne oraz administratury apostolskie), która ma na celu pomoc innym osobom. To np. kuchnia dla bezdomnych, domy dla najuboższych, wyjazdy dla dzieci itd.

Działalność charytatywno-opiekuńcza obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Jaki jest limit darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą?

Możemy odliczyć całą kwotę, jaką przekazaliśmy. Ta darowizna nie jest limitowana.

Gdzie odliczyć ulgę z tytułu darowizny na charytatywną działalność kościoła?

Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT/O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. 11-26 PIT/O. Dodatkowo musimy wypełnić sekcję informacja o obdarowanym i darowiźnie, gdzie w sekcji D załącznika PIT/O wpisujemy adres obdarowanego, a w polach 4 i 5 pełną kwotę przekazanej darowizny (bez uwzględnienia limitu).

Czym udokumentować przekazanie darowizny na charytatywną działalność kościoła

W przypadku przekazania darowizn dla kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą należy posiadać dokumenty potwierdzające:

 • przekazanie darowizny,
 • pokwitowanie otrzymania darowizny,
 • sprawozdanie obdawrowanego o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą,
 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny pieniężnej.

Pokwitowaniem przekazania i otrzymania darowizny należy dysponować już w chwili składania zeznania rocznego. Nie musi mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego.

Sprawozdanie obdarowanego z wykonania darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty na cele charytatywno-opiekuńcze podatnik powinien uzyskać w ciągu dwóch lat od dnia spełnienia darowizny.

Nie dołączamy tych dokumentów do PIT, ale musimy je przechowywać przez 5 lat na wypadek ewentualnej kontroli.

Darowizna na cele kultu religijnego

Darowizna na cele kultu religijnego, to następna ulga w ramach darowizn, którą możnemy odliczyć do dochodu. Ważne, aby darowizna została przekazana na cele kultu religijnego, czyli potocznie mówiąc - na kościół.

Czym są cele kultu religijnego?

Darowizny na cele kultu religijnego to, potocznie mówiąc, darowizny na kościół. Np. na budowę kościoła, renowację ołtarza, zakup przedmiotów liturgicznych, itp.
Aby urząd skarbowy nie miał wątpliwości, najlepiej w tytule przelewu dokonywanego na rzecz obdarowanego, wpisać "cele kultu religijnego”.

Komu można przekazać darowiznę?

Kościołom, związkom religijnym, kościelnym osobom prawnym oraz innym podmiotom realizującym cele kultu religijnego, np. Radiu Maryja, czy Katolickiemu Towarzystwu Kulturalnemu.

Jaki jest limit odliczenia?

Wymagane dokumenty

Odliczenie z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz darowizną na cele krwiodawstwa nie może przekroczyć 6% dochodu.

Wymagane załączniki

PIT/O-dołączasz go do zeznania PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

W przypadku darowizny pieniężnej - dowód wpłaty na rachunek bankowy.W przypadku darowizny niepieniężnej - dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

W przypadku darowizny pieniężnej dowodem potwierdzającycm uczynienie darowizny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy.

Aby móc odliczyć od dochodu całą kwotę darowizny, musi być ona przeznaczona na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła (nie na cele kultu religijnego).

Przekazując darowiznę, pamiętaj o sprawozdaniu napisanym przez obdarowanego, o przeznaczeniu Twojej darowizy na cel charytatywno-opiekuńczy w terminie 2 lat od przekazania darowizny. Jeżeli takiego sprawozdania nie otrzymasz w ciągu 2 lat od przekazania darowizny nie możesz odliczyć całej darowizny, a jedynie 6% dochodu. Dokonujesz tego w korekcie zeznania za rok, w którym odliczyłeś darowiznę.

Komu można przekazać darowiznę?

Kościelnym osobom prawnym, czyli: metropoliom, archidiecezjom, diecezjom, parafiom, kościołom, Caritas Polska, Caritas diecezji, papieskim dziełom misyjnym oraz administraturom apostolskim.

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczeniu podlega kwota całej darowizn.

 

Wymagane załączniki:

PIT/O - dołączasz go do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Wymagane dokumenty:

Pokwitowanie odbioru darowizny oraz, w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny,
sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność, a także dokument potwierdzający uczynienie darowizny - dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz kwota przekazanej darowizny. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Darowizna na cele pożytku publicznego

Organizacja, której przekazujemy darowiznę nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Musi jedynie realizować cele pożytku publicznego określone w ustawie.
Odliczeniu podlega tylko darowizna w formie bezgotówkowej. Darowizna przekazana w gotówce nie podlega odliczeniu.
W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Nie odliczymy od dochodu darowizny przekazanej bezpośrednio potrzebującej osobie. Musimy to zrobić za pośrednictwem organizacji, dokonując wpłaty celowej, np. wskazać dla kogo chcemy przeznaczyć naszą darowiznę.

Komu można przekazać darowiznę?

Darowiznę można przekazać organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom (gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku) - na cele zadań publicznych.

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczenie z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz darowizną na cele krwiodawstwa nie może przekroczyć 6% dochodu.

Wymagane załączniki:

PIT/O-dołączasz go do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Wymagane dokumenty:

Dowody potwierdzające przekazaną kwotę oraz identyfikujące obdarowanego (nazwa, adres). Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

Darowizna z tytułu oddania krwi 

Komu przysługuje odliczenie z tytułu oddania krwi?

Osobom, które w poprzednim roku oddały nieodpłatnie krew lub jej składniki (np. osocze) i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Czy można odliczyć krew, jeśli oddano ją poza jednostką krwiodawstwa (np. na uczelni, na koncercie itd.)?

Tak - można odliczyć krew oddaną na uczelni, na koncercie, czy w innych miejscach poza jednostką krwiodawstwa. W polu “nazwa obdarowanego” w PIT_O należy wpisać nazwę stacji krwiodawstwa, która zorganizowała akcję oddania krwi poza swoją siedzibą.

Czy można odliczyć krew oddaną ze wskazaniem dla konkretnej osoby?

Tak. Z ulgi z tytułu oddania krwi może skorzystać również osoba, która oddała krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

Ile można odliczyć z tytułu oddania krwi/osocza lub innych składników krwi?

Wartość oddanej krwi/osocza, wyrażoną w litrach, należy pomnożyć przez 130. Jeśli oddaliśmy 0,450l to możemy odliczyć 58,50 zł. Kwota darowizny (wraz z darowizną na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego) nie może przekroczyć 6% dochodu.

Gdzie odliczyć ulgę z tytułu oddani krwi?

Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. PIT_O_015. Dodatkowo musimy wypełnić sekcję informacja o obdarowanym i darowiźnie, gdzie wpisujemy adres obdarowanego (jednostki krwiodawstwa), a w polach 4 i 5 pełną kwotę przekazanej darowizny (bez uwzględnienia limitu).

Uwaga! Numeracja dotyczy PIT-O wersji 26, czyli składanego w roku 2023 - za rok 2022.

Co wpisać w polu nazwa obdarowanego w PIT_O?

W polu “nazwa obdarowanego” w PIT_O należy wpisać nazwę stacji krwiodawstwa, w której lub dla której oddano krew lub jej składniki.

 

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00