Internationaler Bund Polska

Internationaler Bund Polska
 • Twój 1% wspiera projekty na rzecz integracji i aktywizacji

  Fundacja Internationaler Bund Polska wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, realizuje projekty dla niepełnosprawnych, seniorów i programy wolontariatu europejskiego.

  Jak wykorzystamy 1%

  1% podatku przeznaczamy rozwój wolontariatu, realizację projektów integracyjnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację osób starszych.

  • Obszar działalności:Działalność charytatywna
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000231494
  • Konto:41 1240 4650 1111 0000 5160 1681
  • Adres:ul. Wrocławska 37/320, 30-011 Kraków
  • WWW:ib-polska.pl
  • E-mail:IB-Polska-Krakow@internationaler-bund.de
  • Telefon:12 633 2573
 • Fundacja Internationaler Bund (IBP) Polska została założona przez stowarzyszenie Internationaler Bund e.V. z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. IB Polska przygotowuje i realizuje projekty w zakresie nieformalnej edukacji młodzieży i dorosłych, kształcenia zawodowego i wymiany międzynarodowej, wolontariatu, reintegracji zawodowej i społecznej, wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Fundacja wspiera ludzi w ich rozwoju, samodzielnym planowaniu swojego życia, integracji w środowisku, przejmowaniu odpowiedzialność za siebie, pobudzając do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa.
  Fundacja IB Polska od wielu lat zdobywa doświadczenia w obszarze kształcenia zawodowego i organizacji projektów edukacyjnych w oparciu o własną bazę i kadrę oraz we współpracy ze szkołami zawodowymi i instytucjami rynku pracy. Od 2006 r. realizuje różnego rodzaju projekty mające na celu integrację zawodową młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w instytucjach rynku pracy i odpowiedzialnych za edukację zawodową. W ramach Leonardo da Vinci i ERASMUS+, IB Polska zorganizowała kilkanaście projektów zagranicznych praktyk zawodowych dla osób bezrobotnych, absolwentów i uczniów szkół zawodowych (elektryka, mechatronika, pracownicy administracyjni, budownictwo, gastronomia, ogrodnictwo, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi etc.), wymiany m.in. dla doradców zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli zawodu osób niepełnosprawnych, programy Job shadowing.
  Fundacja realizuje projekty Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus + (kiedyś Młodzież w Działaniu). W latach 2008-17 uczestniczyło w nich 115 osób z kilkunastu krajów europejskich.
  W grudniu 2008 roku fundacja uzyskała status Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Tychach. W ramach CIS realizowane są zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej dla beneficjentów z terenu Tychów. Ze wsparcia tej instytucji do końca 2017 roku skorzystało ok. 300 osób. Zajęcia reintegracji zawodowej realizowane są w warsztatach zawodowych:1) ogólnobudowlanym, 2) krawieckim.
  Około 30 procent osób, które skorzystały ze wsparcia CIS powróciło na rynek pracy. W ramach zajęć reintegracji społecznej prowadzone są między innymi warsztaty psychologiczne, warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym.
  Fundacja Internationaler Bund Polska realizowała w 2015 i 2017 roku na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach Programu Aktywnej Integracji (PAI). W 2017 roku w dwóch edycjach zajęć wzięło udział łącznie 20 osób. 85 procent wszystkich osób zakwalifikowanych ukończyło zajęcia a u 80 procent uczestników nastąpił wzrost kompetencji społecznych. W trakcie dwóch edycji odbyły się łącznie 34 spotkania co przekłada się na 170 godzin warsztatowych.
  Jednym z obszarów działalności IB Polska jest też wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W latach 2014-16 realizowano w Tychach i Mikołowie działania na rzecz osób niewidomych w ramach projektu Centrum Mobilności, finansowanego przez niemieckie stowarzyszenie wspierające projekty dla osób niepełnosprawnych - Aktion Mensch. W roku 2007 i 2014 fundacja zrealizowała 2 projekty dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu osób niepełnosprawnych intelektualnie. W latach 2015-17 fundacja zorganizowała w ramach programów ERASMUS+ praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów szkół specjalnych z Krakowa . Dzięki aktywności w obszarze wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Miasto Tychy zleciło fundacji w latach 2013-17 prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Informacji, które jest punktem doradczym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  Fundacja Internationaler Bund Polska pełni rolę lokalnej organizacji partnerskiej w Tychach w ramach Podprogramów 2015, 2016, 2017 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, prowadząc magazyn z żywością dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Tychów. W 2017 roku wydano 33 700 kg żywności. W programie wzięło udział ponad 1300 beneficjentów skierowanych przez MOPS.
  W 2017 roku ze wsparcia udzielonego w ramach projektów realizowanych przez fundację Internationaler Bund Polska w Tychach skorzystało ponad 1650 osób.


Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Internationaler Bund Polska

Twój 1% wsparciem naszych projektów integracyjnych i aktywizację osób starszych

Sfinansowano z 1% podatku.