PSOJ "Nasze Jeże"

PSOJ
 • Pomóż nam ratować jeże, bo grozi im całkowite wyginięcie!

  Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej przez prelekcje, pokazy, seminaria w kształtowaniu właściwych postaw wobec jeży. Edukacja służb weterynaryjnych w dziedzinie leczenia i rehabilitacji jeży.

  Jak wykorzystamy 1%

  W całości na cele statutowe tj. czynną ochronę jeży.

  • Obszar działalności:Ochrona przyrody
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000336271
  • Konto:68 1020 1332 0000 1002 0632 8415
  • Adres:ul. Gen Andersa 5, lok. 307, 15-124 Białystok
  • WWW:naszejeze.org
  • E-mail:prezes@naszejeze.org
  • Telefon:602 330 355
 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1. Wspomaganie finansowe, organizacyjne i administracyjne Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt a szczególnie Ośrodków Rehabilitacji Jeży, w których odbywa się leczenie, opieka weterynaryjna i rehabilitacyjna jeży wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego - jeżeli ośrodki te prowadzą ewidencję przyjmowanych jeży, ich przemieszczania do środowiska przyrodniczego oraz dokumentację dotyczącą leczenia i rehabilitacji.

  2. Przenoszenie zagrożonych jeży na nowe sta­nowiska bytowania w środowisku naturalnym.

  3. Zabezpieczanie ostoi i siedlisk jeży przed zagrożeniami zewnętrznymi.

  4. Renaturyzację i odtwarzanie uszkodzonych siedlisk jeży.

  5. Budowę sztucznych miejsc lęgowych jeży.

  6. Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie finansowe odpowiednich badań naukowych w zakresie leczenia i rehabilitacji jeży.

  7. Współpraca i monitowanie do organów budowlanych i rolniczych o dostosowanie terminów i sposobów wykona­nia prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu i hibernacji jeży.

  8. Współpraca i monitowanie do organów władzy centralnej i terenowej o wprowadzenie przepisów nakazujących instalowanie przejść dla jeży pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi i ich infrastrukturą, a także o instalowanie stosownych znaków drogowych wskazujących strefy bytowania jeży i nakazujących ostrożną i zwolnioną w nich jazdę.

  9. Edukację społeczeństwa oraz właściwych służb państwowych w zakresie rozpoznawania, reagowania i sposobów ochrony jeży.

  10. Promowanie technologii prac związanych z pro­wadzeniem gospodarki rolnej i leśnej umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk jeży.

  11. Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych dla służb weterynaryjnych w zakresie leczenia i rekonwalescencji jeży.

  12. Prowadzenie szkoleń, prelekcji i seminariów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz informowanie w mediach w zakresie poprawnego zachowania wobec spotykanych na co dzień jeży.

  13. Prowadzenie całodobowego pogotowia dla jeży z łączami telefonicznymi i internetowymi - umożliwiającego społeczeństwu zorganizowanie jeżom rannym, potrąconym i innym natychmiastowej pomocy człowieka i ew. pokrycie związanych z tym kosztów pomocy (leczenie, transport itd.).

  14. Wydawanie folderów informacyjnych, broszur i magazynów prasowych popularyzujących jeże, ich środowisko i bytowanie z człowiekiem.


Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

PSOJ "Nasze Jeże"

Nie zapominajcie o jeżach! Jeże czekają na Waszą i naszą pomoc!