• PIT 2016

  Bezpłatny
  i najprostszy w Polsce
  program PITax.pl

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • PITy 2016 z PITax.pl

  Rozlicz PITy 2016 z PITax.pl. Wypełnisz u nas PIT-y dla siebie, jak i dla rodziny. Możesz wybrać rozliczenie PIT 2016 online, jak i wypełnione poprzez program PIT 2016 online zeznanie wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego. Wypełnienie PIT z PITax.pl jest proste - wystarczy jedynie odpowiedzieć na parę prostych pytań i mamy wypełniony poprawnie PIT.

 • Rozliczenie PIT online 2016 - zobacz co możesz zrobić, aby zapłacić jak najniższy podatek!

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT 2016 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo kompendium wiedzy na temat rozliczenia PIT 2016, a w nim informacje na temat możłiwych sposobach rozliczeń, o obowiązujących ulgach i limitach w PIT 2016, a także o dokumentach. jakie należy przechowywać w związku z odliczeniami. Ponadto poniższy przewodnik został wzbogacony bazą wiedzy dotyczącą rozliczenia PIT 2016 oraz formularzami PIT do pobrania w najnowszych wersjach obowiązujących w roku 2016.

  • Druki PIT 2016

  • Ulgi
   w PIT 2016
   PIT/O

  • Ulgi
   w PIT 2016
   PIT/D

  • Limity ulg
   w PIT 2016

  • Artykuły
   na temat
   PITy 2016

 • Kiedy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

  Kiedy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

  W rocznych rozliczeniach PIT wyróżniamy trzy sposoby rozliczeń:

  • rozliczenie indywidualne,
  • rozliczenie wspólnie z małżonkiem,
  • rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

  Rozliczenie wspólne z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko jest możliwe tylko dla PIT-37 i PIT-36. Wyboru sposobu opodatkowania dokonujemy poprzez zaznaczenie krzyżyka w poz.6. W pozostałych PIT-ach (czyli w PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39) możemy rozliczyć się tylko indywidualnie.

  Rozliczenie wspólne z małżonkiem mogą wybrać osoby, których małżeństwo trwało cały poprzedni rok oraz pomiędzy którymi przez cały poprzedni rok istniała wspólnota majątkowa.

  Rozliczenie wspólne z małżonkiem jest również możliwe, gdy nasz współmałżonek zmarł w roku, za który rozliczamy PIT lub w roku, w którym składamy PIT. Przykładowo, jeśli rozliczamy PIT za 2016 r., to wspólnie z małżonkiem możemy rozliczyć się, gdy małżonek zmarł w roku 2016 lub 2017. Oczywiście, pod warunkiem, że byliśmy małżeństwem od 1 stycznia 2016 roku lub wcześniej.

  Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko mogą wybrać osoby, które samotnie wychowywały dzieci w roku, za którym rozliczają PIT. Nawet tygodniowe samotne wychowywanie dziecka uprawnia do skorzystania z tej preferencyjnej formy opodatkowania.

  Polecamy rozliczenie PIT za 2016 online - czytelny kreator zadaje łatwe pytanie użytkownikowi oraz podpowiada, kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

   

 • Ulgi w PIT 2016 - rozliczane w PIT/O

  Ulgi w PIT 2016
  - rozliczane w PIT/O

  Przysługujące nam ulgi i odliczenia mogą znacznie obniżyć nasz podatek do zapłaty lub zwiększyć kwotę zwrotu podatku.  Na rozliczenie PIT 2016 składa się wypełnienie głównego zeznania rocznego oraz załączników, w którym można wykazać poszczególne ulgi. Jednym z załączników służących od odliczenia ulg jest PIT/O.

  W PIT/O możemy odliczyć od dochodu następujące ulgi: darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na działalność opiekuńczo-charytatywną kościoła, darowiznę z tytułu oddania krwi, wydatki rehabilitacyjne, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, ulgę na internet oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

  Natomiast od podatku w PIT/0 możemy odliczyć ulgę na dzieci, ulgę zagraniczną, ulgę za wyszkolenie uczniów oraz składki na ubezpieczenia z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną.

  PIT/O jest załącznikiem do PIT-37, PIT-36 i PIT-28. Małżonkowie, gdy rozliczają się wspólnie składają jeden załącznik PIT/O. W sytuacji, gdy małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

 • Ulgi w PIT 2016 - rozliczane w PIT/D

  Ulgi w PIT 2016
  - rozliczane w PIT/D

  Wypełniając PIT 2016 możemy odliczyć przysługujące nam ulgi związane z wydatkami mieszkaniowymi. Do wykazania odliczeń z tytułu poniesionych kosztów na dom służy załącznik PIT/D.

  W PIT/D od dochodu możemy odliczyć następujące ulgi: ulgę odsetkową (wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego), ulgi remontowe, budowlane, na wynajem - na zasadzie praw nabytych oraz ulgi mieszkaniowe, które w poprzednich latach nie znalazły pokrycia w dochodzie - czyli takie ulgi, które były wyższe niż nasz dochód. W takiej sytuacji pozostałą część ulgi możemy rozliczyć w danym roku i w latach następnych aż do całkowitego rozliczenia całej wysokości ulgi.

  Od podatku w PIT/D możemy odliczyć ulgę mieszkaniową (z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej, ulgi na zasadzie praw nabytych oraz ulgi na dom, które nie znalazły pokrycia w podatku w poprzednich latach - czyli takie, które były wyższe niż nasz podatek. W takiej sytuacji nierozliczoną jeszcze część ulgi możemy rozliczyć w danym roku i w latach następnych aż do całkowitego rozliczenia całej wysokości ulgi.

  Ulgi na zasadzie praw nabytych oznaczają, że nie obowiązują one w roku podatkowym (2016 / 2017 ), ale osoby, które nabyły prawo do danych ulg (np. dużej ulgi budowlanej) oraz rozpoczęły je odliczać w roku ich obowiązywania mogą wciąż rozliczać daną ulgę.

  PIT/D jest załącznikiem do PIT/28, PIT-36 oraz PIT-37. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

   

 • Limity ulg w PIT 2016

  Limity ulg w PIT 2016

  Limity kwotowe dla poszczególnych przedstawiają się następująco:

  1. dla ulg odliczanych od dochodu:

  • ulga rehabilitacyjna - wydatki na zakup leków - możemy odliczyć nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie.
  • ulga rehabilitacyjna - opłacenie przewodników, utrzymanie psa przez osoby niewidome, używanie samochody osobowego na przejazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - limit dla każdej kategorii wynosi 2280 zł rocznie
  • darowizna na kult religijny, darowizna na cele pożytku publicznego, darowizna z tytułu oddania krwi - łączne odliczenie tych trzech darowizn nie może przekroczyć 6% dochodu.
  • wpłaty na ikze - limit odliczenia wynosi 4 866 zł.
  • ulga na internet - limit odliczenia na jedną osobę wynosi 760 zł.
  • darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą - dana ulga nie ma limitu, a zatem możemy odliczyć kwotę wydatków faktycznie poniesionych.
  • ulga odsetkowa - odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990 zł
  • ulga badawczo-rozwojowa - mikro, mali i średni przedsiębiorcy nie mogą odliczyć więcej niż 30% kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz 20% pozostałych kosztów kwalifikowanych, duzi przedsiębiorcy nie mogą odliczyć więcej niż 30% kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych

  2. dla ulg odliczanych od podatku:

  • ulga prorodzinna - limit ulgi wynosi 92,67 na pierwsze dziecko, 92,67 na drugie dziecko, 166,67 na trzecie dziecko oraz 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Podano kwoty odliczeń miesięcznych.
  • ulga mieszkaniowa - kwota odliczenia wynosi 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11 340 zł.

  Polecamy rozliczenie PIT 2016 przez internet - rozliczenie PIT on line jest dużo łatwiejsze i szybsze niż rozliczenie PIT ręcznie, a ponadto program do PIT sam uwzględnia odpowiednie limity danych ulg.

   

 • PITy 2016 - jakie dokumenty dołączyć?

  PITy 2016 - jakie dokumenty dołączyć?

  Rozliczenie PIT 2016 elektronicznie, jak i ręcznie nie wymaga dołączenia żadnych dokumentów potwierdzających prawo do ulg odliczanych w PIT-ach. Dokumenty te należy jednak przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono PIT z odliczeniem danej ulgi.

  Dokumenty potwierdzające prawa do ulg, które należy przechowywać w razie ewentualnej kontroli:

  • ulga na internet - dowody potwierdzające poniesienie wydatków na internet, np. wyciąg z rachunku bankowego, faktura za internet.
  • ulga rehabilitacyjna - dowody potwierdzające wysokość poniesionych wydatków, dowody potwierdzające, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną, dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną - w przypadku opiekunów (np. dowody osobiste, akty urodzenia, akt małżeństwa).
  • ulga z tytułu wpłat na ikze - dowody potwierdzające opłacanie składek.
  • darowizny:

  a) oddanie krwi - zaświadczenie z centrum krwiodawstwa.

  b) na cele pożytku publicznego - dowody potwierdzające przekazaną kwotę oraz identyfikujące obdarowanego (nazwa, adres).

  c) na cele kultu religijnego - w przypadku darowizny pieniężnej dokumentem jest dowód wpłaty na rachunek bankowy, w przypadku darowizny niepieniężnej - dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

  d) na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą - pokwitowanie odbioru darowizny oraz, w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność, a także dokument potwierdzający uczynienie darowizny - dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz kwota przekazanej darowizny.

  • ulga na dzieci - odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
  • ulga abolicyjna, zagraniczna - dokumenty stwierdzające zapłacenie podatku za granicą.
  • ulga odsetkowa - dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek wystawione przez podmiot, który udzielił kredytu (pożyczki).
  • ulga mieszkaniowa - dowody potwierdzające poniesione wydatki.
 • Pobierz najnowsze druki PIT 2016 obowiązujace w roku 2017

  • PIT-28

   PIT-28

   PIT-28 - działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtowo.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-28
   PIT-28 w. 19 (2016/2017 ❯

  • PIT-37

   PIT-37

   PIT-37 - dla osób rozliczających dochody z pracy lub emerytury, renty.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-37
   PIT-37 w. 23 (2016.2017) ❯

  • PIT-36

   PIT-36

   PIT-36 - dział.gosp. wg stawki 18.32% lub dochody z zagranicy.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-36
   PIT-36 w.23 (2016/2017) ❯

  • PIT-36L

   PIT-36L

   PIT-36L - działalność gospodarcza opodatkowaną 19-procentowym podatkiem.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-36L
   PIT-36L w. 12 (2016/2017) ❯

  • PIT-38

   PIT-38

   PIT-38 - dla osób rozliczających dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-38.
   PIT-38 w. 11 (2016/2017) ❯

  • PIT-39

   PIT-39

   PIT-39 - dla osób rozliczających dochody z odpłatneho zbycia nieruchomości.

   Pobierz najnowszą wersję PIT-39.
   PIT-39 w. 7 (2016/2017) ❯

 • Artykuły na temat PIT 2016

  • Podatek PIT
   Podatek PIT
   10 listopada 2016 r.

   Podatek PIT powinny płacić osoby fizyczne, które uzyskują wyżej wymienione dochody. Informacje o dochodach oraz wyliczony podatek wykazujemy na formularzu PIT. W zależności od rodzajów dochodów stosujemy inne formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, czy PIT-39.

   czytaj więcej

  • Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.
   Ulga na dzieci w PIT 2017
   10 października 2016 r.

   Najczęściej występującą ulgą w PIT-ach jest ulga na dzieci, zwana również ulgą prorodzinną. Na uldze tej można zaoszczędzić wiele podatku. Jej wysokość zależy od liczby dzieci. Rozliczenie PIT przez internet wyliczy za Ciebie odpowiednią wysokość ulgi prorodzinnej, natomiast dla osób chcących poznać zasady jej obliczania polecamy poniższy artykuł.

   czytaj więcej

  • Limity odliczeń w PIT 2016/2017
   Limity odliczeń w PIT
   29 marca 2016 r.

   W 2017 roku rozliczamy pity z przychodów/dochodów za rok miniony, czyli 2016. W rozliczeniu pit za 2016 rok możemy uwzględnić odliczenia od przychodu lub od podatku, w zależności od tego, jaka ulga nam przysługuje. 

   czytaj więcej

  • Większy zwrot podatku
   Większy zwrot podatku
   4 grudnia 2015 r.

   Im więcej ulg i odliczeń w naszym zeznaniu rocznym, tym większy zwrot podatku. Najkorzystniejszą jest ulga na dzieci - jeśli wychowujemy co najmniej dwójkę dzieci. Wciąż popularnością cieszy się ulga na internet.

   czytaj więcej

  • Spóźniony PIT
   Spóźniony PIT
   6 października 2014 r.

   Gdy zapomnieliśmy w terminie wysłać PIT do urzędu skarbowego, to wystarczy wraz z wysłaniem spóżnionego PIT złożyć tzw. czynny żal - w którym informujemy urząd skarbowy o naszym zapominalstwie.

   czytaj więcej

  • Budowa lub remont domu (ulgi w PIT)
   Budowa lub remont domu - ulgi w pit2016
   18 listopada 2013 r.

   Jednym z rodzajów ulg, które nam przysługują przy rozliczeniu PIT są ulgi z tytułu wydatków mieszkaniowych. Rozróżniamy tu m.in. ulgę odsetkową, ulgę mieszkaniową, ulgę budowlaną.

   czytaj więcej

  • Ulga rehabilitacyjna
   Ulga rehabilitacyjna
   29 grudnia 2012 r.

   Ulga rehabilitacyjna to możłiwość odliczenia wydatków poniesionych na cele reahabiltacyjne. Odliczyć ją mogą osoby niepełnosprawne lub osoby utzrymujące osoby niepełnosprawne - jeśli poniosły stosowne wydatki.

   czytaj więcej

  • Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca
   Osoba samotnie wychowująca
   a rozliczenie PIT
   6 lutego 2013 r.

   Osoby, które wybiorą sposób rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci (zaznaczenie kwadratu nr 4 w PIT-36 lub PIT-37) zapłacą mniejszy podatek, niż gdyby rozliczały się w sposób indywidualny. Aby móc się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca należy spełnić odpowiednie warunki. Jako osoba samotnie wychowująca można rozliczyć się tylko w PIT 36 i w PIT 37. Online można wysłać zeznanie, jak i złożyć osobiście w urzędzie.

   czytaj więcej

  • Otrzymane dokumenty
   Dokumenty potrzebne do rozliczenia PIT 2016
   12 maja 2016 r.

   W rozliczeniu rocznym pomogą informacje (druki PIT) sporządzane przez płatników i przekazane nam w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

   czytaj więcej

  pokaż więcej

 • Pobierz najnowsze załączniki PIT 2016 obowiązujace w roku 2017

  • PIT/O

   PIT/O

   PIT/O - załącznik, w którym wykazujemy ulgi odliczane od podatku i od dochodu.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/O
   PIT/O w. 22 (2016/2017 ❯

  • PIT/D

   PIT/D

   PIT/D - załącznik, w którym wykazujemy ulgi i wydatki mieszkaniowe.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/D
   PIT/D w. 26 (2016/2017 ❯

  • PIT/Z

   PIT/Z

   PIT/Z - załącznik, w którym wykazujemy zwolnienia podatkowe z dział. gosp.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/Z
   PIT/Z w. 6 (2016/2017 ❯

  • PIT/BR

   PIT/BR

   PIT/BR - załącznik, w którym wykazujemy ulgę badawczo-rozwojową.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/BR
   PIT/BR w. 1 (2016/2017 ❯

  • PIT/28A

   PIT/28A

   PIT/28A - załącznik, w którym wykazujemy dochody z jednosobowej działalności gosp.

   Pobierz najnowszą wersję
   PIT/28A w.16 (2016/2017 ❯

  • PIT/28B

   PIT/28B

   PIT/28B - załącznik, w którym wykazujemy dochody z dział. gosp - spółki.

   Pobierz najnowszą wersję
   PIT/28B w. 14 (2016/2017 ❯

  • PIT/B

   PIT/B

   PIT/B - załącznik, w którym wykazujemy dochody z działalności gospodarczek.

   Pobierz najnowszą wersję
   PIT/B w. 14 (2016/2017 ❯

  • PIT/ZG

   PIT/ZG

   PIT/ZG - załącznik, w którym wykazujemy dochody oraz podatek z zagranicy.

   Pobierz najnowszą wersję
   PIT/ZG w. 5 (2016/2017 ❯

  • PIT/M

   PIT/M

   PIT/M - załącznik, w którym wykazujemy dochody małoletnich dzieci.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/M
   PIT/M w. 7 (2016/2017 ❯

  • PIT/DS

   PIT/DS

   PIT/DS - załącznik, w którym wykazujemy informacje na temat działów specjalnych.

   Pobierz najnowszą wersję PIT/DS
   PIT/DS w. 1 (2016/2017 ❯

Jesteś tutaj: Strona główna PIT 2016

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00