• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca
    KRS 0000076649

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2002 roku. Naszą podstawową misją jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich rodzin.

Cele statutowe Fundacji to:
Rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna osób chorujących w celu osiągnięcia przez nich jak największej samodzielności,
Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji programów i projektów opieki pomocy psychiatrycznej,
Opieka i pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym,
Pomoc prawna,
Szeroko rozumiana pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
działalność informacyjno-popularyzatorską,
szkolenia w zakresie profilaktyki i postępowania z osobami objętymi celami Fundacji,
przystosowanie i aktywizację zawodową osób chorujących psychicznie (w tym umożliwienie im uzyskania kwalifikacji),
pomoc w uzyskiwaniu samodzielności i integracji ze społeczeństwem,
nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z instytucjami w kraju i zagranicą, realizującymi zbliżone do Fundacji cele.
Fundacja zrealizowała wiele projektów z dziedziny rehabilitacji pracą osób chorujących psychicznie, psychoedukacji rodzin pacjentów, terapii przez sztukę. Dwa projekty zrealizowaliśmy na rzecz pacjentów Szpitala Psychiatrycznego we Lwowie w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc Zagraniczna”.
Fundacja prowadzi dwa mieszkania chronione dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi jako zadanie zlecone przez Gminę Miejską Kraków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.