Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Odsetki podatkowe - jak obliczyć?

Odsetki podatkowe - jak obliczyć?

▪ 29 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 5 grudnia 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Odsetki podatkowe, zwane również odsetkami budżetowymi, to odsetki pobierane z tytułu nieterminowych wpłat podatków i innych należności.

Odsetki podatkowe - jak obliczyć?

Odsteki podatkowe - czym są?

 W przypadku kiedy należność wobec urzędu zminia się w zaległość podatkową zaczynają być naliczane odsteki.

Zaległościa podatkową jest nieopłacony w terminie podatek, rata podatku etc. Zaległościami są również niepoprawnie zwrócona nadpłata lub zwrot podatku.

Jak obliczyć odsetki podatkowe?

Odsetki zostają naliczane już od pierwszego dnia zwłoki. Jeżeli do tego dojdzie obliczenie odsetek oraz wpłata ich na konto jest obowiązkiem podatnika. Ważną informacją jest to, że urząd skarbowy nie upomni się o zaległości co w praktyce może oznaczać obciążenie wysoką kwotą odestek karnych.

 Wzór na obliczenie wartości odsetek wygląda następująco:

(KZ*LD*O)/365, gdzie:

KZ- kwota zaległości

LD- liczba dni zwłoki (liczona od dnia następującego po dniu powstania zobowiązania do dnia zapłaty)

O- stawka odsetek (w stosunku rocznym)

Jeśli w okresie, za który należy uiścić odsetki, nastąpiła zmiana ich wysokości, należy obliczyć odsetki do dnia zmiany - według ich dotychczasowej wysokości, a od dnia następnego - według nowej wartości.

Obliczoną kwotę odsetek należy zaokrąglić: końcówki do 50 gr zaokrągla się w dół, a końcówki powyżej 50 gr zaokrągla się w górę.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli kwota odsetek jest niższa od trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Obecnie opłata ta wynosi 8,70 zł. Czyli jeżeli nasze zaległości podatkowe będą niższe niż 8,70 zł, to nie musimy płacić odsetek.

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Stawka odsetek Obowiązują 
8,00% od 01.01.2016
8,00% od 09.10.2014
10,00%

od 04.07.2013

10,50% od 06.06.2013
11,00% od 09.05.2013
11,50% od 07.03.2013 
12,50% od 07.02.2013
13,00%

od 10.01.2013 

13,50% od 06.12.2012
14,00% od 08.11.2012
14,50% od 10.05.2012
14,00% od 09.06.2011
13,50% od 12.05.2011
13,00% od 06.04.2011
12,50% od 20.01.2011
12,00% od 09.11.2010

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych.

Zaległości podatekowe oraz odsetki karne moga zostać umorzone przez urząd skarbowy na wniosek podatnika. Jest to przewidziane w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Stosowane w wyjątkowych sytuacjach gdy powodem jest interes publiczny lub ważny interes podatnika. Sytuacja podatnika starającego się o zwolnienia jest dokładnie sprawdzana, analizowany jest stan finansowy, źródła dochodów, stan materialny oraz perspektywy zarobkowe. Podmiot może zostać wezwamy do złożenia wyjasnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

W przypadku pozytywnej decyzji o umorzeniu odsetek podatnik nie musi wpłacać odsetek za zwłokę, należnych do dnia złożenia wniosku o przyznanie ulgi (łącznie z tym dniem). Pozytywna decyzja nie zatrzyma natomiast naliczania odsetek za zwłokę. Nadal istnieje zaległość podatkowa. Dalsze odsetki za zwłokę są naliczane od dnia następnego po dniu złożenia wniosku o przyznanie ulgi.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00